Štítky: Jota

0

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním při­nes­la Abby dva­cet jed­na pozvá­nek - zva­la vlast­ně všech­ny svo­je spo­lu­žá­ky do brus­lař­ské­ho cen­t­ra Redwing prá­vě na 4. pro­sin­ce, kdy měla...

Autor:
0

Drsný muž - kniha

Na jed­no­ho muže při­šli, když na vzdá­le­nost pět set pade­sát yar­dů pozo­ru­je tera­su, bylo z jeho hle­dis­ka při­ro­ze­né, když děla­li unáh­le­né závě­ry, při­čemž on byl pou­ze lovec, kte­rý hle­dal kan­ce či med­vě­dy. Muži, kte­ré viděl ho zaja­li a dvě nebo tři hodi­ny - nevě­děl to přes­ně, ho vyslý­cha­li s tím, že se dozví něco...

Autor:
0

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy. Za pre­vé je to kvů­li tomu, že je kre­a­tiv­ní člo­věk, avšak poté, co něco stvo­ří, ho napl­ní pocit zkla­má­ní, tudíž alko­hol...

Autor:
Trojhra0

Trojhra - kniha

Anna, žena ve střed­ním věku, se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a man­že­lem, kte­rý je všech­no, jen na pro ni ten pra­vý. Vyučila se šva­dle­nou a ote­vře­la si s kama­rád­kou salón, kde mimo jiné děla­li i kos­týmy na růz­né kar­ne­va­ly. Ještě před­tím se však vyda­la na tako­vou ves­nic­kou zába­vu, to už měla výuč­ní list těs­ně v kap­se,...

Autor:
page_10

Šílená - kniha

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se v dospě­los­ti pro­vda­la do Itálie, kon­krét­ně na Sicílii za pohled­né­ho Ambrogia, kte­ré­ho jí Alvina nepo­kry­tě závi­dí a sest­ru nená­vi­dí odma­lič­ka. Jednoho dne dosta­ne...

Autor:
97880756515870

Sympatizant - kniha

V pří­bě­hu se setká­vá­me s dvo­ji­tým špi­ó­nem, kte­rý jde na dvě stra­ny – viet­nam­ská a jiho­viet­nam­ská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hod­ně poli­tic­ké – komu­nis­tic­ké, což by mlad­ší gene­ra­ce asi nevza­la nebo úpl­ně nevě­dě­la, o čem se mlu­ví, a to spe­ci­ál­ně u nás. Dvojitý agent byl momen­tál­ně pod­ří­ze­ný stráž­né­mu s dět­skou tvá­ří, jak si...

Autor:
Doktor Proctor a prdici prasek0

Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %

Jo Nesbo stvo­řil sérii o dok­to­ru Proktorovi a byl z toho neví­da­ný úspěch. První díl začí­ná při­stě­ho­vá­ním malé­ho zrza­vé­ho klu­ka Bulíka do uli­ce Dělová. Tady se sezná­mí a poslé­ze i ska­ma­rá­dí s Lízou. Bulík vzá­pě­tí pozná i dok­to­ra Proktora a bude mu pomá­hat při tes­to­vá­ní spe­ci­ál­ní­ho prdí­cí­ho práš­ku. Ze začát­ku to jde všech­no více­mé­ně hlad­ce, když pomi­ne­me pár nehod,...

Autor:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA0

Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek

Alena Thomas má na svém kon­tě už dvě kníž­ky věnu­jí­cí se výro­bě domá­cí kos­me­ti­ky, dro­ge­rie a jiných nezbyt­nos­tí, kte­ré si vět­ši­na z nás kupu­je v obcho­dě. A jak zmi­ňu­je v úvo­du k dru­hé­mu dílu, v době pří­prav prv­ní kníž­ky by jí sotva napadlo, že vůbec kdy dojde na něja­ké pokra­čo­vá­ní. Pojďme to ale vzít popo­řa­dě a podí­vat se...

Autor: