Štítky: Josh Gad

Pixely - Obsah/O filmu0

Pixely - Obsah/O filmu

            OBSAH              Jako děti v osm­de­sá­tých letech Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a Eddie Plant (Peter Dinklage) zachrá­ni­li svět tisíc­krát – a stá­lo je to pokaž­dé 25 cen­tů ve video­her­ně. Teď budou ale nuce­ni ho zachrá­nit doo­prav­dy. Když si mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né chyb­ně vylo­ží video­zá­zna­my kla­sic­kých...

Autor:
JOSH GAD0

JOSH GAD

JOSH GAD (Ludlow Lamonsoff) cha­rak­te­ri­zu­je své role pozo­ru­hod­ným vti­pem, humo­rem a hloub­kou, ať už se jed­ná o sně­hu­lá­ka, milu­jí­cí­ho léto, nebo své­ráz­né­ho misi­o­ná­ře. Gada může­me v sou­čas­né době spat­řit v novém seri­á­lu sta­ni­ce FX The Comedians o zku­še­ném komi­ko­vi, kte­ré­mu je pro­ti jeho vůli v rám­ci natá­če­ní kome­di­ál­ní­ho tele­viz­ní­ho pořa­du při­dě­len jako part­ner mlad­ší a odváž­něj­ší komik....

Autor:
Pix010

Pixely (Pixels) - 60 %

Je rok 1982 a prá­vě se ote­ví­rá nová video­her­na v měs­teč­ku, kde žijí dva neroz­luč­ní kama­rá­di Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nad­šen­ci do video­her, zvláš­tě Sam, kte­rý je tak úspěš­ný, že se dosta­ne na mis­trov­ství video­her. Poznáva šam­pi­o­na video­her, Eddieha Planta, ale ve finá­lo­vém boji s ním pro­hra­je. Záznamy z video­her z mis­trov­ství jsou...

Autor:
LedkRALŮ0

Ledové království - 50 %

Jen v pohád­ce mohou posta­vy pro­ží­vat své pří­běhy s pís­ní na rtech a neu­tu­cha­jí­cí sna­hou zalí­bit se sobě navzá­jem a také divá­kům. Ledové krá­lov­ství Arendelle je sice kde­si na seve­ru, kde pra­cu­jí leda­ři a mís­to koní vozí sáně sobi, ale lidé se umí stej­ně dob­ře zami­lo­vá­vat a jsou odváž­ní, když je to potře­ba. Dvě krá­lov­ské sest­ry,...

Autor:
DobaLedová0

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Tak dou­fám, že už všech­no kon­čí, pro­to­že Doba Ledová 4 už začí­ná vařit z vody. První díl, kte­rý už šel před mno­ha a lety nám uká­zal pří­běh leno­cho­da, tyg­ra a mamu­ta, kte­ří pomo­cí malé vever­ky doká­za­li při­vést do kin celé rodi­ny. Jenom díky malé vever­ce doká­za­li z prů­mě­ru se stát kul­tov­ním. V porov­ná­ních s Madagaskarem,...

Autor: