Štítky: John Magaro

Philips0

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy došlo k úno­su náklad­ní ame­ric­ké lodi Maersk Alabama sku­pi­nou ozbro­je­ných somál­ských pirá­tů.

Autor:
DoPoslDechu10

Do posledního dechu - 60 %

Odvaha a pořád­ná dáv­ka zku­še­nos­tí nechy­bí hlav­ním hrdi­nům fil­mu, kte­rý při­po­mí­ná sku­teč­nou udá­lost z roku 1952. Pro něko­ho to je už doba „pra­vě­ku“, ale sku­teč­ní hrdi­no­vé se rodí v kaž­dé době a nemu­sí své hrdin­ství doka­zo­vat při něja­ké bojo­vé akci. V úno­ru uve­de­né­ho roku došlo neda­le­ko sta­ni­ce pobřež­ní strá­že Chathamu ke dvě­ma tra­gic­kým udá­los­tem. Dva rop­né tan­ke­ry se na roz­bou­ře­ném moři a za sně­ho­vé váni­ce roz­lo­mi­ly a jejich posád­ky zůsta­ly na palu­bách. O záchra­ně tro­sek a posád­ky tan­ke­ru SS Pendleton se poku­si­la čtyř­člen­ná posád­ka člu­nu...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní se natá­če­ly ve Werris Creek, neda­le­ko malé­ho měs­teč­ka Tamworth v Novém Jižním Walesu, kte­ré před­sta­vo­va­lo Torrance dva­cá­tých let. Werris Creek také posky­tl fil­ma­řům vhod­nou želez­nič­ní sta­ni­ci a vla­ky, kte­ré šly snad­no upra­vit na vla­ky Southern Pacific z teh­dej­ší doby. Malé bun­ga­lo­vy se podo­ba­ly těm kali­forn­ským z dva­cá­tých let, a díky...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse

Rukopisem kame­ra­ma­na Rogera Deakinse je bez dis­ku­se dotče­no kaž­dé fil­mo­vé dílo vel­kých reži­sé­rů, se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­val. Jeho úspěch je nezpo­chyb­ni­tel­ný a není žád­ný fil­mo­vý žánr, kte­rý by nedo­ká­zal zpra­co­vat pří­mo zázrač­ně. „Už něja­kou dobu jsem chtě­la pra­co­vat s Rogerem. Nejen pro­to, že má jako kame­ra­man bez­kon­ku­renč­ní pověst, ale pro­to, že mno­ho lidí mi řeklo o jeho klid­ném a poho­do­vém půso­be­ní na pla­ce… a stej­ně tak o jeho jed­ná­ní s her­ci. Složité natá­če­ní vyža­do­va­lo sku­teč­né­ho mis­tra a my všich­ni jsme se shod­li na tom,...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - O PRODUKCI

Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přá­tel­ství   „Svět, kte­rý jsme obje­vi­li, vás nemi­lu­je tak, jako vás milu­je vaše rodi­na.“ Louie Zamperini   Film „V zemi krve a medu“ z roku 2011 je režij­ním i scé­náris­tic­kým debu­tem Angeliny Jolie a vzni­kl jako ved­lej­ší pro­dukt její huma­ni­tár­ní prá­ce. Motivem fil­mu je milost­ný pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí kon­flik­tu deva­de­sá­tých let v Bosně. Film pou­ka­zu­je na nási­lí pácha­né na ženách a pro Angelinu to bylo nato­lik cit­li­vé téma, že režii nedo­ká­za­la svě­řit niko­mu...

Autor:
nerzl0

Nezlomný - PŘED PRODUKCÍ

Cesta k vykou­pe­ní: Stručná his­to­rie Louieho ces­ty   „Dotáhl jsem to takhle dale­ko a odmí­tl se vzdát, pro­to­že, a bylo tomu tak po celý můj život, jsem vždyc­ky dokon­čil závod.“   —Louie Zamperini   Když 2. čer­ven­ce 2014 Louie Zamperini ve věku 97 let zemřel, nebyl v tichos­ti opla­ká­ván, ale vítěz­ně osla­vo­ván jako oprav­do­vý ame­ric­ký hrdi­na. Tento býva­lý olym­pi­o­nik, jehož dlou­hý, neu­vě­ři­tel­ný a inspi­ru­jí­cí život byl popi­so­ván jako jeden z nej­vět­ších pří­bě­hů o vítěz­ství ve 20. sto­le­tí, pro­žil to, co lze stě­ží pocho­pit. Jeho pří­běh...

Autor:
NezlomNahles0

Nezlomný - 55 %

Louis Zamperini se jako mla­dý a naděj­ný atlet dosta­ne na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medai­li, ale svým str­hu­jí­cím závě­reč­ným fini­šem zaujme divá­ky, i samot­né­ho Hitlera. Jenže vál­ka změ­ní mla­dé­mu spor­tov­ci plá­ny. Že se umí por­vat nejen se sou­pe­ři na atle­tic­kém ová­lu, musí doká­zat pří­mo v situ­a­cích, kdy mu jde o život. Při služ­bě u váleč­né­ho letec­tva není o nebez­peč­né chví­le nou­ze. Nejhorší situ­a­ce však nasta­ne, když se leta­dlo zří­tí do moře a z jede­nác­ti­člen­né posád­ky se poda­ří pád leta­dla...

Autor: