Štítky: John Leguizamo

0

Moulin Rouge - O FILMU

Filmoví teo­re­ti­ci pova­žu­jí muzi­kál Moulin Rouge za posled­ní díl reži­sérovy tri­lo­gie „rudé opo­ny“, kte­rá zača­la fil­mem Tanec v srd­ci (1992) a pokra­čo­va­la sním­kem Romeo a Julie (1996) s Leonardem DiCapri­em. Moulin Rouge mělo být vrcho­lem sna­že­ní aus­tral­ské­ho reži­sé­ra Baze Luhrmanna, kte­ré­mu s kaž­dým jeho autor­ským fil­mem rost­la chuť, roz­po­čet a divác­ká obec. Čekání na Moulin Rouge...

Autor:
Wick20

John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)

Bylo, neby­lo.. za deva­te­ro řeka­mi a hora­mi.. áále pen­drek! Víte vy co? Když se vám jas­ně řek­ne, abys­te nena­sí­ra­li furt „Džonyho Strašáka“ Wicka, tak se asi moc dob­ře ví, proč se vám to říká, nebo jste se snad nepo­u­či­li v jed­nič­ce? „o) Stručně z děje: Chudák Džony už si mys­lel, že bude v důcho­du...

Autor:
Oprávněné vraždy0

Oprávněné vraždy

V uli­cích New Yorku začí­ná řádit séri­o­vý vrah, kte­rý u obě­tí zane­chá­vá bás­ně popi­su­jí­cí jeho hrůz­né činy. Případ dostá­va­jí na sta­rost dva ostří­le­ní detek­ti­vo­vé (Robert De Niro a Al Pacino), při­čemž se uka­zu­je, že hříš­ník se může skrý­vat i v řadách poli­cie... Jedná se o dru­hý film, ve kte­rém se pří­mo na scé­ně obje­ví Robert...

Autor:
DomLed30

Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

Do letoš­ní­ho hor­ké­ho léta se dostá­vá chla­di­vá ame­ric­ká ani­mo­va­ná kome­die Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí. Jejími hlav­ní­mi hrdi­ny je opět mamu­tí rodin­ka v čele s tať­kou Manny, mam­ku Ellie a jejich dce­rou Broskvičkou, kte­ré dopl­ňu­je snou­be­nec Broskvičky Julian. Kromě nastá­va­jí­cí radost­né udá­los­ti, svat­by Broskvičky, je ale čeká ješ­tě pořád­né dob­ro­druž­ství. Do jejich živo­ta neče­ka­ně...

Autor:
wick0

John Wick – čistokrevný akční balet

Mám rád žánro­vé sty­lov­ky. Mám rád fil­my, kte­ré se zamýš­le­jí nad růz­ný­mi otáz­ka­mi. Mám rád fil­my, kte­ré pře­kra­ču­jí svo­je hra­ni­ce a zasa­hu­jí do více žánrů. Ale musí to fun­go­vat. A pro­to mám obec­ně vel­mi rád fil­my, kte­ré si na nic nehra­jí a nesna­ží se před­stí­rat, že jsou něco víc, než co oprav­du obsa­hu­jí....

Autor:
wick0

John Wick - 50 %

Smutné pro­bu­ze­ní do prázd­né­ho bytu Johna Wicka nena­pl­ňu­je žád­nou rados­tí. Všechno mu při­po­mí­ná milo­va­nou ženu, kte­rá náh­le umí­rá. John pro­pa­dá smut­ku a chmur­nou nála­du v roz­lehlém domě naru­ší až návště­va zásil­ko­vé služ­by. Z tajem­né­ho balíč­ku se vyba­to­lí roz­to­mi­lé ště­ňát­ko. Je to  pozdrav ze záhro­bí od milo­va­né ženy. Roztomilé tlap­ky, čumá­ček i ta malá hně­dá...

Autor:
kick-ass0

Kick-Ass 2: Na plný koule - 55 %

  Mladá, šest­nác­ti­le­tá Mindy, nastu­pu­je na střed­ní ško­lu a není nijak nad­še­ná. Mezi spo­lu­žá­ky se necí­tí dob­ře a hlav­ně mají úpl­ně jiné zájmy a záli­by. Mindy má totiž dvo­jí identi­tu: je stře­do­ško­lač­ka, ale také super­hr­din­ka Zabijačka. Bohužel při jed­né z před­cho­zích akcí zemřel její otec Damon, a tak se o ni teď sta­rá ser­žant Williams. Ten ji...

Autor:
DobaLedová0

Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu

Tak dou­fám, že už všech­no kon­čí, pro­to­že Doba Ledová 4 už začí­ná vařit z vody. První díl, kte­rý už šel před mno­ha a lety nám uká­zal pří­běh leno­cho­da, tyg­ra a mamu­ta, kte­ří pomo­cí malé vever­ky doká­za­li při­vést do kin celé rodi­ny. Jenom díky malé vever­ce doká­za­li z prů­mě­ru se stát kul­tov­ním. V porov­ná­ních s Madagaskarem,...

Autor:
Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.0

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma v důsled­ku glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a kra­ji jejich bytí hro­zí totál­ní zapla­ve­ní, ješ­tě se na scé­ně obje­vu­jí ost­ro­zu­ba­tí vod­ní tvo­ro­vé, kte­ří se prá­vě...

Autor: