Štítky: John Hurt

0

Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI)

Po dlou­hých deva­te­nác­ti letech se zno­vu vrá­til Indiana Jones. Tentokrát do 50. let a pro­tiv­ní­ci mu nejsou Nacisté, ale Sověti. Hlavní rekvi­zi­ta fil­mu není his­to­ric­ký arte­fakt, kte­rý je zná­mý z nábo­žen­ství, ale je to slav­ná Křišťálová leb­ka. Na čtvr­tém pří­bě­hu si vylá­ma­li své scé­na­ris­tic­ké zuby napří­klad i Frank Darabont a M. Night Shaymalan, a tak byl...

Autor:
Vikingové II0

Vikingové II

Když se mimo­zem­ská kos­mic­ká loď zří­tí na Zemi, lidé zde prá­vě pro­ží­va­jí obdo­bí Vikingů. A skan­di­ná­v­ští bojov­ní­ci se pus­tí do bitvy s tím nej­ne­ob­vyk­lej­ším nepří­te­lem. Užijte si sci-fi thriller z díl­ny reži­sé­ra Howarda McCaina. Mezi hvězda­mi zuří sta­le­tí sta­ré bitvy. Jedna z vesmír­ných lodí se zří­tí na Zemi, kon­krét­ně do fjor­dů Norska. Přežije jen...

Autor:
Hurt0

John Hurt

Sir John Vincent Hurt CBE (* 22. led­na 1940, Chesterfield, Anglie – 25. led­na 2017, Cromer, Norfolk) byl ang­lic­ký fil­mo­vý a diva­del­ní herec. Život Jeho otec byl mate­ma­tik a pas­tor Arnold Hurt. Od mlá­dí se věno­val malo­vá­ní a diva­dlu. Vystudoval výtvar­né umě­ní na St. Martin’s School of Art v Londýně a poz­dě­ji diva­del­ní Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­ké­ho umě­ní...

Autor:
Jaroslav Kaňkovský0

Jaroslav Kaňkovský

Jaroslav Kaňkovský (1. led­na 1944 - 3.6.2014) byl čes­ký herec, mode­rá­tor a dabér. Pochází z herec­ké rodi­ny. Hodně dabo­val v němec­kém kri­mi­nál­ním seri­á­lu Kobra 11, nebo také zná­mým tónem hla­su namlu­vil Mrzouta ze Šmoulů. Jeho hla­sem mlu­vi­li napří­klad Bill Nighy či John Hurt.

Autor:
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)0

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních minu­tách roz­ply­nul a zůsta­lo mi jen okouz­le­né sle­do­vá­ní dění na plát­ně. Z jed­né z nej­nud­něj­ších čás­tí kniž­ní série se tvůr­cům poda­ři­lo vykře­sat akč­ní nářez nabi­tý city, kte­rý se...

Autor:
Hellboy0

Hellboy

Převést na fil­mo­vé plát­no někte­rý z Mignolových komik­sů o tzv. pekel­ném chlap­ci, bylo dlou­ho snem jis­té­ho mexic­ké­ho reži­sé­ra jmé­nem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozum­né svě­řit mu tak vel­ký pro­jekt? Proto si náš talent samouk musel počkat až na slá­vu dru­hé­ho Bladea. Poté mu nabíd­li dokon­ce tři vel­ké pro­jek­ty!...

Autor:
0

Indiana Jones a království křišťálové lebky

Jako kaž­dým rokem, tak i ten­to rok je okur­ko­vá sezo­na pro novi­ná­ře, že se nic nedě­je, ligo­vý fot­bal není, extra­li­go­vý hokej není, jenom ty fil­mo­vé prázd­ni­no­vé trhá­ky jsou vždy slav­né. Před mno­ha a mno­ha lety nato­čil jeden začí­na­jí­cích reži­sér, kte­rý měl před sebou slav­nou budouc­nost, film o jed­nom uči­te­li arche­o­lo­gie, kerý se stal...

Autor:
0

KONTAKT

Onehdy jsem od koho­si sly­šel, že jeho děti na Contact odmít­ly jít s tím, že tam ani nejsou žád­ní pořád­ní ufouni. Vlastně mají prav­du; je to film o prv­ním setká­ní lidí se znám­ka­mi mimo­zem­ské civi­li­za­ce -- a pro samou tla­če­ni­ci se na chudá­ky emzá­ky vlast­ně nedo­sta­ne. Na dru­hé stra­ně jsme si vše­li­ja­kých sli­zou­nů...

Autor: