Štítky: Joaquin Phoenix

0

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka. Nebo co tře­ba „Volný pád“? No, a když jsme u toho lep­ší­ho, co Joel kdy nato­čil, tak je potře­ba jme­no­vat i sní­mek „8 MM“. Docela mě dojí­má, že...

Autor:
IM010

Iracionální muž (Irrational Man) - 55%

Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povo­lá­ní pro­fe­so­ra filo­so­fie jako běž­nou ruti­nu a život ho neba­ví. Není to ale žád­ná výjim­ka. Filosofové už po mno­ho let hle­da­jí mar­ně teo­rii, kte­rá by postih­la smy­sl živo­ta a jed­ná­ní jedin­ce ve spo­leč­nos­ti. Zatím se to niko­mu nepo­da­ři­lo a žád­ná filo­so­fic­ká teo­rie ješ­tě nena­u­či­la lidi žít bez pro­blé­mů a s poci­tem štěs­tí. Teorie zůsta­ne teo­rií a život se nedá jas­ně defi­no­vat. Zdá se, že Lucas má dost zku­še­nos­tí a živo­tem ho pro­ve­de flaš­ka dob­ré­ho alko­ho­lu a žena, kte­rá se...

Autor:
Ona1

Ona - 65 %

Kdo si mys­lí, že roman­tic­ká lás­ka má mís­to jen na píseč­né plá­ži s nezbyt­ným drin­kem a v kru­hu okouz­lu­jí­cích mla­dých lidí, ten bude fil­mem Ona pře­kva­pen. Hlavní hrdi­na toho­to fil­mu, nesmě­lý a podi­vín­ský Theodor, pra­cu­je ve fir­mě na dopi­sy kde­si v Los Angeles. Namlouvá kaž­dý den do své­ho počí­ta­če dopi­sy, kte­ré se vyzna­ču­jí květ­na­tý­mi věta­mi s emo­ci­o­nál­ním zabar­ve­ním. Jenže tuhle doved­nost je scho­pen uží­vat jen v prá­ci. Co doká­že vyjá­d­řit v dopi­se, to mu nao­pak schá­zí v reál­ném živo­tě. Vede nud­ný život zapl­ně­ný pra­cí...

Autor:
Her0

Her - 75%

Film Her je hlav­ně roman­tic­kým sním­kem, kte­rý by se nechal brát i i jako jem­ná sati­ra, kte­rá okra­jo­vě glo­su­je sou­čas­né lid­ské cho­vá­ní. Ocitáme se v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né budouc­nos­ti, ve fir­mě, kte­rá píše dopi­sy na objed­náv­ku. Jedním z tako­vých­to spi­so­va­te­lů je i Joaquin Phoenix, řekl bych, že od Walk the Line jeho nej­lep­ší herec­ký výkon, ne-li nej­lep­ší. Celý sní­mek hra­je jed­no vel­ké sólo. Zajímavým poznatkem je, že po Walteru Mittym je tu dal­ší film, kte­rý nevy­u­ží­vá kla­sic­ké děle­ní postav na „pro­ta­go­nis­tu“ a „anta­go­nis­tu“,...

Autor: