Štítky: Jiří Bartoška

0

Neviditelní (TV seriál)

Vypadají jako my, mlu­ví jako my, ale mají něco navíc – gen, kte­rý jim umož­ňu­je dýchat vodu. Aniž to tuší­me, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohád­ka – je to rea­li­ta a čis­tá prav­da. Neviditelní je název tři­nác­ti­díl­né­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu o men­ši­ně, žijí­cí v uta­je­ní mezi námi. O vod­ních lidech. Vypadají jako my, mlu­ví jako my, ale mají něco navíc – akvagen, kte­rý jim umož­ňu­je dýchat vodu. V posled­ní době jich ubý­vá. Páření se „suchý­mi“ totiž sni­žu­je kva­li­tu jedi­neč­né­ho...

Autor:
0

Život a doba soudce A. K. (TV seriál)

Soudce je člo­věk, před kte­ré­ho před­stu­pu­jí lidé se svý­mi pro­blémy a od kte­ré­ho oče­ká­va­jí jejich řeše­ní. Soudce je člo­věk, kte­ré­mu soud­ní spo­ry vstu­pu­jí do sou­kro­mí a stá­va­jí se sou­čás­tí jeho živo­ta, vědo­mí, koná­ní i snů. Není leh­ké žít s cizí­mi zále­ži­tost­mi a den za dnem hle­dat uni­ka­jí­cí prav­du, nezbyt­nou pro spra­ved­li­vé roz­hod­nu­tí. I soud­ce má sou­kro­mí a sna­ží se v něm žít pod­le vlast­ních před­stav, ale ani tady pojmy jako lás­ka, čest nebo prav­da nelze jed­no­znač­ně defi­no­vat. Soudce Adam Klos se sna­ží pocho­pit...

Autor:
0

Tento film zvítězil ve Varech

Křišťálový glo­bus zís­kal na 53. roč­ní­ku MFF KV rumun­ský film Je mi jed­no, že vstou­pí­me do dějin jako bar­ba­ři.  Rumunský reži­sér Radu Juhe nato­čil film o ženě, per­for­mer­ce, kte­rá při­pra­vu­je rekon­struk­ci sku­teč­né udá­los­ti z roku 1941, když rumoné spácha­li etnic­ký masa­kr pod vede­ním mar­šá­la Antonesca, při kte­rém zemře­lo přes 380 tisíc Židů. Vítězný sní­mek se bude pro­mí­tat 8.7 v 10h ve Velkém sále. Vstup pro všech­ny akre­di­ta­ce zdar­ma, ostat­ní 80 Kč. Další vítěz­né sním­ky :  Cesta do Florianópolisu ve 13 h - Velký...

Autor:
1

Filmová cena Český lev má novou podobu

Slavnostní odha­le­ní nové podo­by fil­mo­vé ceny Český lev, se kona­lo v pro­dej­ně sklár­ny Rückl v cen­t­ru Prahy, kte­ré­ho se ved­le čes­ké­ho desig­né­ra Rona Plesla, účast­nil i maji­tel sklár­ny Martin Wichterle, čle­no­vé pre­zi­dia ČFTA David Ondříček a Jan Mattlach a také hereč­ka a drži­tel­ka pěti Českých lvů Aňa Geislerová. „Mám všech­ny podo­by soš­ky Českého lva, jen ne tuhle,“ žer­to­va­la hereč­ka. Pořadatel Českého lva, Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie ( ČFTA ), necha­la letos k 25. výro­čí této fil­mo­vé ceny vyro­bit novou podo­bu křiš­ťá­lo­vé soš­ky Českého...

Autor:
0

Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman

Romantický thriller Hastrmani, kte­rý vzni­ká na moti­vy kni­hy Miloše Urbana, za kte­rou zís­kal na Magnesii Litera cenu za nej­lep­ší pró­zu byl vče­ra za pří­tom­nos­ti hlav­ních před­sta­vi­te­lů a tvůr­ců před­sta­ven na MFF KV, kde byla sou­čás­tí pre­zen­ta­ce puš­tě­na prv­ní ukáz­ka z natá­če­né­ho fil­mu Hastrman. Oceněná pró­za Hastrman se sta­ne prv­ním Urbanovým dílem pře­ve­de­ným na fil­mo­vá plát­na. Filmový pří­běh se ode­hrá­vá na ves­ni­ci v 19. sto­le­tí a je o váš­ni a neo­pě­to­va­né lás­ce Hastrmana ( Karel Dobrý ) k mla­dé dív­ce, kdy se ved­le lás­ky...

Autor:
C0

Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

Letošní 52. roč­ník byl zahá­jen, jak jinak, než opět v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal, kde se po čer­ve­ném kober­ci pro­šla řada osob­nos­tí. Mezi těmi čes­ký­mi nechy­běl pre­zi­dent fes­ti­va­lu Jiří Bartoška, pro­du­cent David Ondříček, herec Miroslav Donutil, hereč­ka Jitka Schneiderová, Jitka Čvančarová, Zuzana Stivínová, Jana Plodková. Nechyběla ani býva­lá prv­ní dáma Livie Klausová, minis­try­ně Karla Šlechtová či poli­tik Pavel Bělobrádek. Po kober­ci se pro­šla i svě­to­vá model­ka Karolína Kurková či Daniela Peštová. Hlavní hos­té při­šly až jako posled­ní aneb to nej­lep­ší na konec. Mezi...

Autor:
0

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí za vidě­ní a snad i něko­li­ka hodi­no­vou fron­tu před poklad­nou, pokud vám zrov­na nevy­jde před­pro­dej či rezer­va­ce. Součástí slav­nost­ní­ho páteč­ní­ho zahá­je­ní, kte­rý je pro všech­ny fil­mo­ti­ky význam­nou udá­los­tí, bude také kon­cert sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru, kte­rý zahra­jí fil­mo­vé melo­die, kte­ré­ho se zúčast­ní mimo jiné také letoš­ní host, skla­da­tel...

Autor:
0

Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

Herečka a pro­du­cent­ka Uma Thurman pře­vez­me na slav­nost­ním zahá­je­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. S umě­lec­kým ředi­te­lem MFF KV Karlem Ochem hereč­ka letos zased­la v poro­tě  sou­těž­ní sek­ce Un cer­ta­in regard, kte­rá se zamě­řu­je na mla­dé reži­sé­ry. Herečka má na svém kon­tě něko­lik desí­tek fil­mů, růz­ných žánrů. Jejím prv­ním fil­mem se sta­la čer­ná kome­die s názvem Dobrou chuť, mami(1987),  ve kte­rém si zahrá­la vychyt­ra­lou zlo­děj­ku, do kte­ré ji obsa­dil reži­sér...

Autor:
11110

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna Kos-Krauzeová při­je­de s posled­ním fil­mem nato­če­ným spo­leč­ně s Krzysztofem Krauzem. Snímek Ptáci zpí­va­jí v Kigali, kte­rý po man­že­lo­vě smr­ti v roce 2014 letos dokon­či­la, tema­ti­zu­je pří­ko­ří pácha­ná za občan­ské vál­ky ve Rwandě. Na fes­ti­val se vrá­tí i George Ovashvili s Chibulou; arche­ty­pál­ní pří­běh inspi­ro­va­ný osu­dem prv­ní­ho pre­zi­den­ta nezá­vis­lé Gruzie podá­vá stej­ně neza­mě­ni­tel­ným režij­ním...

Autor:
0

Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie

Historické dra­ma Masaryk vyhrál 24 roč­ník Českého lva. Se svý­mi 14 nomi­na­ce  zís­kal na slav­nost­ním gala veče­ru v praž­ském Rudolfíně dohro­ma­dy 12 cen, kdy se stal film abso­lut­ním vítě­zem. Na fes­ti­va­lu Berlinale, byl v Únoru zařa­zen do pres­tiž­ní sek­ce Berlinale Special, urče­né mimo­řád­ným fil­mům a do čes­ké dis­tri­buce vstu­pu­je nyní, tedy 9. Března 2017. Režisér fil­mu Julius Ševčík se popr­vé o Janu Masarykovi dozvě­děl z knih. Několik jich pře­če­tl, než zjis­til, že ačko­liv bylo o něm napsá­no dost, nikdo slo­ži­tou osob­nost syna...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce

Pohádka Anděl Páně 2 je zasa­ze­na do zim­ní­ho obdo­bí, jemuž se vzhle­dem k cha­rak­te­ru letoš­ní zimy muse­lo pomo­ci. Na dosně­že­ní se spo­tře­bo­va­lo 260 vel­kých pyt­lů sně­hu vyro­be­né­ho z papí­ro­vé drti. Hledání kou­zel­né­ho jabl­ka ztě­žu­jí Petronelovi s Uriášem i dal­ší jablíč­ka pro­dá­va­ná na trhu. Celkem bylo spo­tře­bo­vá­no 750 kg jablek.  Jablko, kte­ré bylo pou­ži­to jako jabl­ko Poznání, je odrů­da Pink Lady. Speciálně pro film bylo vytvo­ře­no 32 nových deko­ra­cí, pou­ži­lo se více než 300 kos­tý­mů. Většina kos­tý­mů pro 298 kom­par­sis­tů byla...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy

Hlavní mas­kér­kou fil­mu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se prá­ce mas­ké­ra u pohád­ky opro­ti tře­ba dra­ma­tic­ké­mu fil­mu? „Tak je to pro děti a musí to být hez­ké, a tady jsme si moh­li i pohrát s posta­vič­ka­mi, pro­to­že Jirka Strach nám to dovo­lil,“ pochva­lu­je si umě­lec­ká mas­kér­ka, kte­rá se čas­to dosta­ne her­cům nej­blí­že. „Maskéři jsou troš­ku i psy­cho­lo­go­vé, pře­ci jen nás her­ci pouš­tí do sou­kro­mí. My se sezná­mí­me jeden den a v ten moment jde­me k her­ci takhle blíz­ko a dotý­ká­me se jejich tvá­ří,...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle

Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kos­tým­ní návr­hář­ku, drži­tel­ku Českého lva (Hořící keř) Katarínu Hollou. Producentky a reži­sér ji posta­vi­li do neleh­ké situ­a­ce, muse­la navá­zat na prá­ci zesnu­lé Jarmily Konečné v prv­ní fil­mu.  „Najednou při­šla hroz­ná zod­po­věd­nost, jak napl­nit Jirkovu před­sta­vu a vlast­ně jít troš­ku po její ces­tě, pro­to­že to není jed­no­du­ché pře­brat po někom kon­cep­ci – nedá se změ­nit, musí se respek­to­vat, ale vzhle­dem k tomu, že to byla moje paní pro­fe­sor­ka, tak to byla pro...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý

Herci vesměs rádi při­jí­ma­jí nabíd­ky na role v pohád­kách, a tak nás zají­ma­lo proč, a v čem se herec­tví v  í od hra­ní dra­ma­tic­kých nebo kome­di­ál­ních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě v pohád­kách si může­te dovo­lit víc, ale zase to musí být prav­di­vý, pro­to­že děti, ty nej­víc pozna­jí, kdo je prav­di­vý, kdo ne, pro­to­že děti tu prav­du mají auto­ma­tic­ky ješ­tě v sobě. Ivan Trojan Asi zase zále­ží pohád­ka od pohád­ky, ale stej­ně jako u jakých­ko­liv jiných fil­mů – musí­te být prav­di­ví, a to je...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 48

Podle reži­sé­ra Jiřího Stracha Oni ti klu­ci si musí taky občas něco užít.  My máme tako­vý obraz 48, už z jed­nič­ky se to tra­du­je, kdy já jsem je vždyc­ky poslal někam na kopec a říkal jsem: Kluci támhle půjde­te po hori­zon­tu a oni muse­li jít ve sně­hu kilo­me­t­ry, a pak se to všech­no vystří­ha­lo… Ale na to, aby moh­la vznik­nout krás­ná, půvab­ná mon­táž, potře­bu­ju mít tře­ba desetkrát víc zábě­rů, abych ji měl pak z čeho uva­řit... Asi nej­těž­ší byl ale před­po­sled­ní...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!

V hvězd­ném nebi se v pohád­ce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich před­sta­vi­te­lů z prv­ní­ho dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu sva­tém, Boha nikdy nikdo nevi­děl, ale záro­veň říká Bůh: jsem, kte­rý jsem. To zna­me­ná, že je to mimo naši před­sta­vu, ale při­tom napros­to jas­né bož­ské cha­risma, a pro­to já tam mám Jirku Bartošku. Protože on je v cha­risma­tu tak nezpo­chyb­ni­tel­ný, a tím vlast­ně nád­her­ný… já si neu­mím před­sta­vit, že by někdo v Čechách mohl zahrát lépe...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!

Každá správ­ná pohád­ka má své zápo­rá­ky. V pří­pa­dě Anděla Páně 2 je to maji­tel krej­čov­ské díl­ny, kde pra­cu­je Magdalena, nabubře­lec Košťál, kte­ré­ho hra­je Bolek Polívka. „Já v posled­ní době v pohád­kách hod­ně hrál, dokon­ce už i krá­le jsem hrál, vel­vy­slan­ce a tady hra­ji vel­ko­krej­čí­ho, modis­tu. On je ras na své zaměst­nan­ky­ně, je na ně vel­ký ras. No a nezdá se, že by nějak hod­ně věřil na nad­při­ro­ze­né síly, na andě­ly a čer­ty, a to se mu potom vymstí, pro­to­že na to se má...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!

Děj fil­mu zave­de Petronela s Uriášem do malé­ho měs­ta, kde se pot­ka­jí s hol­čič­kou Anežkou a její mamin­kou, krás­nou vdo­vou Magdalenou.  V roli Anežky uvi­dí­me Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem hroz­ně ráda, že jsem si v tom fil­mu  moh­la zahrát. Byla to zatím moje nej­vět­ší role a mys­lím, že je to obrov­ská zku­še­nost a dou­fám, že to bude dob­rý.“   Volbu dět­ské před­sta­vi­tel­ky si pochva­lu­je i reži­sér Jiří Strach: „Anička to je pros­tě sen­zač­ní hol­ka. Nejenom, že je výbor­ná hereč­ka, ale i lid­sky. Já ji viděl...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Petronel s Uriášem jsou zpátky - Na konci prvního dne jsme si řekli: Jo, ono to půjde!“

Co si říka­li Jiří Dvořák a Ivan Trojan, když se po jede­nác­ti letech sešli na pla­ce?  „Když jsme se ved­le sebe s Ivanem posta­vi­li, já s těmi rohy a on v blond paru­ce, tak to bylo tako­vé deja vu, až jsme si říka­li, tady se někdo zbláz­nil… když nás po jede­nác­ti letech do toho takhle uvr­ta­li. Byl to zvlášt­ní pocit, ale ne nepří­jem­nej,“ vzpo­mí­ná herec Jiří Dvořák. „Začali jsme se doce­la těšit, a když byl prv­ní natá­če­cí den u kon­ce, tak jsme se na...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde!

„Chtěl jsem, když už se do toho pus­tí­me, aby scé­nář byl neprů­střel­ný, a jest­li nebu­de neprů­střel­ný, tak žád­ná dvoj­ka pros­tě nebu­de,“ říká reži­sér Jiří Strach. Možná pro­to trva­lo jede­náct let, než se poda­ři­lo najít dob­rý scé­nář. Pro nový pří­běh Anděla Páně 2 oslo­vil Jiří Strach před­ní­ho čes­ké­ho sce­náris­tu Marka Epsteina, s nímž spo­lu­pra­cu­je pra­vi­del­ně na tele­viz­ních či fil­mo­vých pro­jek­tech. „Ne. Nikdy. Za žád­ných okol­nos­tí! Takto a ješ­tě pejo­ra­tiv­ně­ji jsem odhá­něl reži­sé­ra Jirku Stracha, kdy­ko­liv sto­čil řeč k mož­né­mu pokra­čo­vá­ní jeho...

Autor:
andelpaneplakat0

Anděl Páně 2 - Příběh

V hlav­ních rolích pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá v advent­ním čase, se opět setká­me s oblí­be­nou dvo­ji­cí – andě­lem Petronelem a čer­tem Uriášem v podá­ní Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich věč­né taha­ni­ce způ­so­bí, že se vzác­né jabl­ko ze stro­mu Poznání zaku­tá­lí z nebe na Zemi. A Bůh je nesmlou­va­vý: jest­li tady to jabl­ko nebu­de do rána….tak z nich nadě­lá hvězd­nou mlho­vi­nu! Petronel s Uriášem se ocit­nou  v malém čes­kém měs­tě v před­ve­čer svát­ku sva­té­ho Mikuláše, kdy jsou uli­ce plné čertovsko-andělského reje a miku­láš­ské­ho kole­do­vá­ní. Potkávají hol­čič­ku Anežku a její...

Autor:
1120

Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

Co by byla pohád­ka bez dopro­vod­né, dojem­né a chytla­vé hud­by. Podívejte se na záznam natá­če­ní pís­ně Andělská, kte­rou pro film Anděl Páně 2 vytvo­ři­li Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Když mi Ondřej Soukup poslal hud­bu a slo­va pís­ně Andělská k fil­mu Anděl Páně 2 s nabíd­kou nazpí­vat ji jako duet s mojí dce­rou Charlottkou, ani minu­tu jsem nevá­hal a oka­mži­tě jsem sou­hla­sil. Malebná slo­va, melo­die a instru­men­ta­ce ve mně totiž oka­mži­tě vytvo­ři­ly obraz vánoč­ní pohád­ko­vé atmo­sfé­ry. Má radost navíc byla umoc­ně­na tím, že...

Autor:
andel030

Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %

Kdo by nechtěl za Petronelem do pohád­ko­vé­ho nebe, ten musí být nej­spíš totál­ní pru­dič a zlost­ník. Protože nebe je plné chá­pa­vých posta­vi­ček, kte­ré vyko­ná­va­jí s rados­tí své povin­nos­ti, a zlo­bi­vý čert Uriáš není svou pova­hou žád­ný vel­ký zlo­syn. Pokouší své­ho kama­rá­da andě­la Petronela, až jim při jed­né hád­ce upad­ne jabl­ko pozná­ní mezi lidi. To najde smut­ná díven­ka Anežka, kte­rá si vyšla kole­do­vat v mas­ce Mikuláše a nějak se jí neve­de. Než se do jabl­ka zakous­ne, najdou jí Petronel a Uriáš. Prohodí spo­lu...

Autor: