Štítky: Jindřich Skokan

0

Jindřich Skokan (rozhovor)

Jaké pro tebe bylo samot­né natá­če­ní? Film Na krát­ko je mým prv­ním fil­mem. Do té doby jsem s kame­rou a fil­mo­vá­ním zku­še­nos­ti vůbec neměl. Pan reži­sér Jakub Šmíd si mě vybral při před­sta­ve­ní Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Líbilo se mu, jak říkám text chlap­ce, kte­rý byl v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře. Pak mě pozva­li na kame­ro­vé...

Autor:
0

JINDŘICH SKOKAN (JAKUB)

Narozen 2004. Navštěvuje 7. tří­du základ­ní ško­ly; má rád diva­dlo, sport vše­ho dru­hu (pra­vi­del­ně se zúčast­ní závo­dů v sokol­ské vše­stran­nos­ti), hud­bu (začí­nal na hous­le, pře­šel na kon­tra­bas - hra­je v hudeb­ním těle­se Dismančat - DisCollegium a v Malé hudec­ké muzi­ce při ZUŠ Klapkova a začí­ná se učit na uku­le­le, aby mohl s bra­t­rem hrát u tábo­rá­ku). Má bratra-dvojče Járu...

Autor:
0

Na krátko

Na krát­ko je pří­běh o dětech, kte­ré před­čas­ně dospí­va­jí, pro­to­že už tu nejsou celé rodi­ny, aby je chrá­ni­ly před tím, jaký svět sku­teč­ně je. A kte­ré svo­ji zkouš­ku z dospě­los­ti muse­jí sklá­dat před­čas­ně. A o dospě­lých, kte­ří nevě­dí, jak jim pomo­ci. Jak by moh­li, když nedo­ká­žou pomoct ani sobě. Na krát­ko je dra­ma o chlap­ci Jakubovi,...

Autor:
0

Na krátko

Film Na krát­ko nechá­vá „vál­co­vat sny“ tvr­dou rea­li­tou živo­ta To však nezna­me­ná, že nedá­vá svým hrdi­nům nadě­ji! Režisér Jan Šmíd má cit pro zají­ma­vé fil­mo­vé pří­běhy a umí nato­čit film, kte­rý půso­bí prav­di­vě a bez efek­tů. Film vzni­kl ne zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové, kte­rá už v roce 2009 vzda­la povíd­ku stej­né­ho názvu. Příběh...

Autor: