Štítky: Jeremy Renner

1

Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat

První trai­ler na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všech­ny posta­vy, kte­ré vyvraž­ďo­vá­ní Tranose pře­ži­ly - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris Hemsworth) , Captain America (Chris Evans) a dal­ší... Přidají se k nim i noví „pře­ži­vší“ Hawkeye (Jeremy Renner) a Ant-Man (Paul Rudd). Samozřejmě se ve fil­mu obje­ví dal­ší posta­vy, o kte­rých nic stá­le neví­me, napří­klad Captain Marvel (Brie Larson), kte­rá čeká na svůj film. Premiéra fil­mu v ČR -  25.04.2019

Autor:
0

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás...

Autor:
0

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my, kte­ré urči­tě sto­jí za vidě­ní a snad i něko­li­ka hodi­no­vou fron­tu před poklad­nou, pokud vám zrov­na nevy­jde před­pro­dej či rezer­va­ce. Součástí slav­nost­ní­ho páteč­ní­ho zahá­je­ní, kte­rý je pro všech­ny fil­mo­ti­ky význam­nou udá­los­tí, bude také kon­cert sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru, kte­rý zahra­jí fil­mo­vé melo­die, kte­ré­ho se zúčast­ní mimo jiné také letoš­ní host, skla­da­tel...

Autor:
prichosplak0

Příchozí - O TVŮRCÍCH

            DENIS VILLENEUVE (režie) je uzná­va­ný francouzsko-kanadský reži­sér, kte­rý na sebe celo­svě­to­vou veřej­nost upo­zor­nil nomi­na­cí na Oscara v kate­go­rii Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film, jež zís­kal jeho sní­mek Požáry, dra­ma o násled­cích liba­non­ské občan­ské vál­ky pro rodi­nu imi­gran­tů v Montrealu. Tento fran­couz­sky mlu­ve­ný film je maga­zí­nem New York Times pova­žo­ván za jeden z nej­lep­ších fil­mů roku 2011.             V roce 2015 byl na fes­ti­va­lu v Cannes ten­to que­bec­ký reži­sér poctěn nomi­na­cí na pres­tiž­ní cenu Palme d’Or pro svůj sní­mek Sicario: Nájemný vrah. Tento...

Autor:
prichosplak0

Příchozí - OBSAH/O FILMU

            OBSAH              Snímek Příchozí je pro­vo­ka­tiv­ním vědec­ko­fan­tas­tic­kým thrille­rem od slav­né­ho reži­sé­ra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém svě­tě při­sta­nou tajem­né vesmír­né lodě, dojde k sesta­ve­ní elit­ní­ho týmu – v čele s odbor­ni­cí na lin­gvis­ti­ku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjis­tit, jaké mají mimo­zemš­ťa­né úmys­ly. Zatímco celé lid­stvo balan­cu­je na pokra­ji glo­bál­ní vál­ky, Banksová se spo­leč­ně se svým týmem pokou­ší ve vel­mi ome­ze­ném čase najít odpo­vě­di – a aby je byla schop­na najít, bude muset při­stou­pit...

Autor:
prichoz030

Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %

Lidi jsou zvlášt­ní stvo­ře­ní. Umí se vyja­d­řo­vat v mno­ha jazy­cích, a přes­to jim může schá­zet schop­nos­ti poro­zu­mě­ní. Bylo by mož­né domlu­vit se s mimo­zemš­ťa­ny? Jsou schop­nos­ti doro­zu­mí­vá­ní pře­no­si­tel­né a pocho­pi­tel­né pro tvo­ry s jiný­mi schop­nost­mi? Podobné otáz­ky si kla­dou hrdi­no­vé povíd­ky Příběh tvé­ho živo­ta (Story of Your Life) od ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Tede Chianga. Hlavní hrdin­kou pří­bě­hu je lin­gvist­ka Louisa Banks, kte­rá žije v sou­čas­ném svě­tě a stej­ně tak by se její pří­běh mohl ode­hrát o něko­lik let poz­dě­ji. Když se jed­no­ho dne obje­ví...

Autor:
C30

Captain America: Občanská válka - 85 %

Tak koli­ká­tý film už to je? No něja­ký něco po desá­tém. Asi se v tom začí­nám ztrá­cet. Jedno ale vím, že je to tře­tí film o Kapitánovi Amerika, nej­hod­něj­ší­ho drs­ňá­ka ze všech. A je to pove­de­ný posled­ní díl. Jakmile pře­vza­li Anthony Russo a Joe Russo otě­že, tak se zpět vra­cí pří­běhy na Zemi a nikam jinam. Žádní mimo­zemš­ťa­né (až na vyjím­ku), jenom lidi, pří­pad­ně vylep­še­ní lidé. Trocha tech­ni­ky, akce a spí­še sou­kro­má dra­ma­ta všech hrdi­nů. V čele klad­ných hrdi­nů sto­jí Kapitán Amerika. V čele...

Autor:
MI030

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Čtvrtý díl, čtvr­tý reži­sér. Jako by pro­du­cen­tům ani obrov­ské výděl­ky pře­de­šlých fil­mů nesta­či­li a potře­bo­va­li neu­stá­le něco měnit, zlep­šo­vat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho prv­ní hra­ný film. Bird do teď reží­ro­val pou­ze ani­mo­va­né posta­vy - Simpsnovi, Železný obr (1999), Úžasňákovi (2004) a Ratatouille (2007). Cruise je ten­to­krát o něco lep­ší a pře­svěd­či­věj­ší, než obvykle bývá. Skoro to vypa­dá, že se bojí, aby jeho mís­to v MI neby­lo nahra­ze­no Jeremmy Rennerem, kte­rý ve fil­mu hra­je...

Autor:
MI5a0

Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %

Ethan Hunt se opět dostá­vá do boje se zlem, ale ten­to­krát to bude tro­chu jiné. Jeho mateř­ská orga­ni­za­ce, taj­ná vlád­ní služ­ba IMF (Impossible Mission Force), začí­ná mít pro­blémy s plně­ním nároč­ných ope­ra­cí. Šéf CIA trvá na jejím roz­puš­tě­ní, což se nako­nec sta­ne, ale Ethan má jiné plá­ny. Nejen že se musí skrý­vat před naja­tý­mi zabi­já­ky, ale záro­veň shá­ní infor­ma­ce o taj­né orga­ni­za­ci, Syndikátu. Při prá­ci se mu do ces­ty při­ple­te brit­ská agent­ka Ilsa Faust, kte­rá na něj sice...

Autor:
Aveng40

Avengers: Age of Ultron - 70 %

Když si tak sedím na novi­nář­ské pro­jek­ci Avengers 2 (ve spo­leč­nos­ti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lep­ší nebo hor­ší než prv­ní díl, kdy se slav­ný tým hrdi­nů, IT vše­u­mě­la, boha, 120. leté­ho sta­ří­ka, zele­né hrou­dy sva­lů atd.. spo­jil? Vyřešení toho­to rébu­su nechám na konec této recen­ze.

Autor:
Jen_big0

Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60%

Přiznám se, že se za čes­kou kine­ma­to­gra­fii začí­nám sty­dět. Dlouho se vymlou­vá­me na naši malou zemi, spo­ré pro­střed­ky a tudíž nedo­sta­tek zdat­ných reži­sé­rů, her­ců a obec­ně fil­ma­řů. Ovšem sta­čí se podí­vat, kam to v posled­ní době dotáh­ly napří­klad sever­ské země, kte­ré pro­du­ku­jí spous­tu schop­ných lite­rá­tů, her­ců i fil­ma­řů a výmlu­vy nejsou na mís­tě. Když jsem se dosle­chl, že nor­ský scé­náris­ta a reži­sér Tommy Wirkola nato­čil jakousi akč­ní parafrá­zi pohád­ky o Jeníčkovi a Mařence, říkal jsem si, že mu asi něco těž­ké­ho spadlo na...

Autor:
JenicekMarenka0

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - 90%

Tak zas po del­ší době jsem šel na 3D film. Naštěstí jenom na novi­nář­skou pro­jek­ci, a tak jsem to měl zdar­ma, tak mi neva­di­la cena líst­ku. Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic je film od nor­ské­ho reži­sé­ra Tommyho Wirkoly. Tento ame­ric­ký film je prv­ní reži­sé­ro­vou ame­ric­kou šta­cí. Není to ale vidět, v rám­ci žán­ru je to film o dost lep­ší, než tře­ba Van Helsing ‚Bratři Grimové a dal­ší fil­my podob­né­ho zamě­ře­ní. Určitě zná­te pohád­ku o Jeníčkovi a Mařence. Je o tom, jak dvě malé děti...

Autor:
RattnerSmall0

JEREMY RENNER

Držitel nomi­na­ce na cenu Akademie Jeremy Renner zazá­řil v roce 2010 v oce­ně­ném sním­ku „The Hurt Locker”. Film reži­sér­ky Kathryn Bigelow byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi v Bagdádu. Skupina osob pra­cu­je s bom­ba­mi v neu­stá­lém ohro­že­ní živo­ta sni­pe­ry. Film zís­kal šest cen Akademie. Za svou roli sebe­vě­do­mé­ho ser­žan­ta Jamese zís­kal Renner cenu na Hollywoodském fil­mo­vém fes­ti­va­lu a na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Savannah. Za své herec­ké výko­ny zís­kal také nomi­na­ce na ceny Independent Spirit Awards, Gotham Awards a Academy of Motion Picture Arts and Sciences....

Autor: