Štítky: Jenovéfa Boková

0

Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00

Tak je čtvr­tý díl, už víme čtvr­té­ho účast­ní­ka Terapie, kte­rý cho­dí k Markovi Poštovi. Je jím dvo­ji­ce Jenovéfa Boková  Ivana Chýlková. Matka s dce­rou, kte­ré se kvů­li stal­kin­gu pře­stě­ho­va­ly do Prahy. Petr Zelenka zůstá­vá a ten­to­krát je to snad nej­za­jí­ma­věj­ší dvo­ji­ce, co může navští­vit psy­cho­lo­gic­kou porad­nu. Dvojice hlav­ních postav čtvr­teč­ní sean­ce je oprav­du pove­de­ná. Mamka, kte­rou živí man­žel a dce­ra, kte­rá se bez své mámy a jejich (otco­vých) peněz ani nic nekou­pí. Obě dvě hereč­ky umí hrát a Karel Roden je...

Autor:
0

Tam kde končí „Jan Palach“ pokračuje „Hořící keř“

Na Václavském náměs­tí před Národním muze­em si 16.ledna 1969 při­ne­se kanis­t­ry s ben­zí­nem, pole­je se a poslé­ze i zapá­lí mla­dý muž. V šedém zim­ním dni tak zazá­ří „hoří­cí keř“, kte­rý se sna­ží uha­sit kolemjdou­cí. Mezi nimi je i Ondřej Trávníček (Vojtěch Kotek) a František Jasný (Patrik Děrgel). Mladíka ihned odvá­ží záchran­ka do nemoc­ni­ce a na mís­tě se začí­ná vyšet­řo­vat. V čele vyšet­řo­vá­ní je major VB Jireš (Ivan Trojan), kte­ré­mu pomá­há poru­čík Boček (Denny Ratajský). Major zjiš­ťu­je, že mla­dí­kem je Jan Palach, stu­dent Filosofické...

Autor:
bokova0

Jenovéfa Boková

Filmografie (výběr):  Zloději zele­ných koní (2016), Bezva žen­ská na krku (2016), Fotograf (2015), Rodinný film (2015),  Parádně poke­cal (2014),  Hořící keř (2013), Revival (2013), Láska je lás­ka (2012), Svatá čtve­ři­ce (2012), Kriminálka Staré Město (TV seri­ál, 2010),  Občanský prů­kaz (2010). Vaše hrdin­ka se zami­lo­va­la do seri­óz­ní­ho vyso­ko­škol­ské­ho peda­go­ga - geo­lo­ga, z něhož se pod vli­vem dob­ro­dru­ha  Kačmara stá­vá člo­věk stá­le posed­lej­ší pro­fes­ní váš­ní  -  vlta­ví­ny.  Ona se však vede­na žen­skou intu­i­cí sna­ží své teri­to­ri­um spo­řá­da­né­ho domo­va...

Autor:
zlodejinahled0

Zloději zelených koní - 55 %

Sběratelé jsou podi­ví­ni a pení­ze kazí cha­rak­ter. Jsou lidé, kte­ří sbě­ra­tel­ské váš­ni spo­je­né s nebez­pe­čím pro­pad­nou a těž­ko se své váš­ně zba­vu­jí, když výsled­kem může být hro­ma­da peněz z usku­teč­ně­né­ho obcho­du. Mezi tako­vé lidi pat­ří i hle­da­či vlta­ví­nů, kame­nů, kte­ré hle­da­jí v nale­ziš­tích ukry­tých hlu­bo­ko v pís­ku jiho­čes­ké roman­tic­ké kra­ji­ny. Najít vlta­vín, kte­rý má vět­ší finanč­ní hod­no­tu, vyža­du­je zna­los­ti, fyzic­kou zdat­nost a not­nou dáv­ku odva­hy a štěs­tí. Štěstí při­ná­ší opoj­nou radost z nále­zu. Odvahu a fyzic­kou zdat­nost musí kopá­či zís­kat postup­ně časem při opa­ko­va­ném kopá­ní. Jsou lidé, kte­ří...

Autor:
DSCN44100

Zloději zelených koní

Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci novi­ná­řům film, kte­rý vzni­kl na moti­vy nove­ly Jiřího Hájíčka a ode­hrá­vá se v jiho­čes­ké roman­tic­ké kra­ji­ně, kde se nalé­za­jí  ložis­ka vlta­ví­nů. Trojici hlav­ních hrdi­nů ztvár­ni­li her­ci Pavel Liška, Marek Adamczyk a hereč­ka Jenovéfa Boková. Důležitou roli hra­jí vlta­ví­ny, kte­ré fas­ci­nu­jí svou jedi­neč­nos­tí i mož­nos­tí finanč­ní­ho zhod­no­ce­ní.  Atmosféru při natá­če­ní fil­mu při­blí­žil na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci autor scé­ná­ře reži­sér Dan Wlodarczyk. Diváci se mohou těšit na dra­ma lid­ských vzta­hů oko­ře­ně­né roman­ti­kou a napě­tím. Premiéra fil­mu je ve čtvr­tek 8.9.2016.

Autor:
FotNahl0

Fotograf - 65 %

Fotograf Jan je obklo­pen žena­mi a není tak divu, že mu výraz­ně zasa­hu­jí do živo­ta. Modelky potře­bu­je, pro­to­že foto­gra­fo­vá­ním je Janova pro­fe­se a posed­lost. Kromě mode­lek však se o foto­gra­fa zají­ma­jí i ženy, kte­ré jsou s ním v pří­bu­zen­ském vzta­hu, spo­lu­pra­cu­jí s ním nebo se s nimi setká­vá pro obou­stran­né potě­še­ní. O mís­to v stá­va­jí­cím „haré­mu“ sto­jí i nená­pad­ná mla­dá dív­ka Líba, kte­rá se nejdří­ve nedo­ká­že do žád­né z uve­de­ných sku­pi­nek zařa­dit. Přichází sice nesmě­le do Janova bytu, ale brzy pozná­vá, jak to u Jana cho­dí a postup­ně si...

Autor:
JENOVÉFA BOKOVÁ0

JENOVÉFA BOKOVÁ

Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmlad­ší dce­rou poli­tic­ké­ho akti­vis­ty Johna Boka a malíř­ky a sochař­ky Jitky Bokové. Její star­ší sestrou je hereč­ka Kristýna Boková.  Jenovéfa stdu­je na kon­zer­va­to­ři a kro­mě herec­tví věnu­je i hud­bě -  je sou­čás­tí hudeb­ní­ho usku­pe­ní Comenius Qartet. Má také kape­lu Wunder Bar Band, se kte­rou hra­je po klu­bech alter­na­tiv­ní jazz.  Před kame­rou debu­to­va­la ve fil­mu Občanský prů­kaz (2010), výraz­ně na sebe upo­zor­ni­la v pro­jek­tu HBO Hořící keř (2013)  a jed­nou z výraz­ných žen­ských rolí ve sním­ku Alice Nellis Revival....

Autor:
Fotograf a jeho film0

Fotograf a jeho film

Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci novi­ná­řům film Fotograf a zájem byl vel­ký. Jednak zapů­so­bi­la samot­ná osob­nost zná­mé­ho foto­gra­fa Jana Saudka a také mož­nost nahléd­nout tro­chu „pod poklič­ku“ jeho tvor­by.

Autor:
Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové0

Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové

„Jana jsem pozna­la jako člo­vě­ka nesmír­ně cit­li­vé­ho, vnitř­ně boha­té­ho a moud­ré­ho a tro­chu jiné­ho, než jak se pre­zen­tu­je před veřej­nos­tí A ten jeho způ­sob, kte­rým vystu­pu­je před lid­mi, je urči­tá sebe­obra­na před svě­tem. Líbilo se mi spo­jit ty dvě polo­hy uměl­ce, kte­rý má vel­mi zají­ma­vý život, pro­žil si své, pro­šel dvě­ma tota­li­ta­mi, nacis­tic­kou a komu­nis­tic­kou, a přes­to zůstal vždyc­ky svůj, neza­pro­dal se. Zůstal věr­ný tomu, co jemu se líbí, a doká­zal tím oslo­vit celý svět. Příběh je oko­ře­něn humo­rem, neboť náš...

Autor:
Fotograf - O PŘÍBĚHU0

Fotograf - O PŘÍBĚHU

V pří­bě­hu vol­ně inspi­ro­va­ném osu­dy svě­tozná­mé­ho čes­ké­ho foto­gra­fa Jana Saudka se vra­cí­me k někte­rým dra­ma­tic­kým kři­žo­vatkám živo­ta uměl­ce obda­ře­né­ho nejed­ním výji­meč­ným talen­tem, živel­nos­tí a váš­ní. Všechny tyto vlast­nos­ti mu při­nes­ly slá­vu i odmí­tá­ní, lás­ku i zra­du, zástu­py obdi­vo­va­te­lů i osa­mo­ce­ní. Středobodem Janova živo­ta vždy byly ženy. Ať ty, kte­ré defi­lo­va­ly před objek­ti­vem jeho foto­a­pa­rá­tu, nezříd­ka posta­vy až pito­resk­ní, či ty, jež ho obklo­po­va­ly v sou­kro­mí. Dcery, man­žel­ky, milen­ky, sexu­ál­ní pří­tel­ky­ně, inte­lek­tu­ál­ní obdi­vo­va­tel­ky. Jedny nezišt­ně milu­jí­cí a odda­né, jiné pod­vá­dě­né a zhr­ze­né, dal­ší sdí­le­jí­cí s rozko­ší...

Autor:
HoriciKer0

Hořící keř (2013)

Polská reži­sér­ka Agnieszka Hollandová má k Praze jis­tě vře­lý vztah, při­bliž­ně v době o kte­ré pojed­ná­vá mini­sé­rie Hořící keř stu­do­va­la na praž­ské FAMU, což v člo­vě­ku jis­tě urči­té zážit­ky zane­chá. Z fil­mů od Hollandové mě vel­mi zau­ja­la „Evropa, Evropa“ a samo­zřej­mě i slav­né DiCapriovské „Úplné zatmě­ní“. Jánošík se mi moc nelí­bil a „V tem­no­tě“ jsem dosud neměl mož­nost vidět. Hořící keř urči­tě pat­ří mezi ty lep­ší fil­my A. Hollandové. Je to pro­fe­si­o­nál­ně zpra­co­va­ná mini­sé­rie (jak jsme konec­kon­ců u HBO už zvyklí), kte­rá půso­bí cel­kem...

Autor:
Revival0

V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis.

Alice Nellis k tuto kome­dii rea­li­zu­je pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře a v hlav­ních rolích uvi­dí­me Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga a Vojtu Dyka. V žen­ských rolích jim budou sekun­do­vat Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková a Jana Hubinská. Komedie Revival vyprá­ví pří­běh čtyř muzi­kan­tů, jejichž rocko­vá sku­pi­na SMOKE se za nejas­ných okol­nos­tí roz­padla v roce 1972, a kte­ří se – kaž­dý z jiných důvo­dů – roz­hod­li poku­sit o její vel­ko­le­pý come­back. Důvody jsou nej­růz­něj­ší - pení­ze, tou­ha po ztra­ce­né slá­vě, tou­ha pomo­ci kama­rá­do­vi, ale...

Autor:
hreb0

Rozhovor s Janem Hřebejkem

Jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů a pří­le­ži­tost­ně také diva­del­ní reži­sér. Mezi jeho divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší fil­my pat­ří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomá­hat (6 Českých lvů a nomi­na­ce na Oscara), Pupendo, Horem pádem, Kráska v nesná­zích, Medvídek, U mě dob­rý, Nestyda, Kawasakiho růže a Nevinnost.

Autor:
MViewe0

Rozhovor s Michalem Vieweghem

V sou­čas­nos­ti pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. kni­hy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájez­du, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lás­ky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěr­né Kláry, Vybíjená, Román pro muže, Povídky o lás­ce). Podle jeho stej­no­jmen­ných best­selle­rů vznik­ly divác­ky mimo­řád­ně úspěš­né fil­my Báječná léta pod psa (r. Petr Nikolaev, 1997), Výchova dívek v Čechách (r. Petr Koliha, 1997), Román pro ženy (r. Filip Renč, 2005), Účastníci zájez­du (r. Jiří Vejdělek, 2006), Nestyda (r. Jan Hřebejk, 2008) a Román pro muže...

Autor:
0

Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj

Další fil­mo­vý výlet do časů husá­kov­ské nor­ma­li­za­ce, kte­rý by měli povin­ně zhléd­nout všich­ni fanouš­ci retro seri­á­lu Vyprávěj. Na roz­díl od nekon­flikt­ní­ho tele­viz­ní­ho nos­tal­gic­ké­ho vzpo­mí­ná­ní na báječ­ná léta soci­a­lis­mu, uka­zu­je totiž nový sní­mek Ondřeje Trojana odvrá­ce­nou stra­nu živo­ta v reži­mu, kte­rý pro mno­hé mož­ná nená­pad­ně, ale zato důsled­ně, doká­zal trestat jaké­ko­liv poku­sy o jina­kost, kte­ré se vymy­ka­ly ide­o­lo­gic­ké­mu pře­svěd­če­ní a dik­tá­tor­ským man­ti­ne­lům uvě­do­mě­lé tříd­ní spo­leč­nos­ti. Vzniklo tak poměr­ně kom­plex­ní svě­dec­tví o zvrá­ce­né době, kdy big beat a dlou­hé vla­sy byly a...

Autor: