Štítky: Jenny Slate

0

Reportáž z dabingového studia Daniela Bambase

Tvůrci fil­mu své­ho nemo­rál­ní­ho, ale sty­lo­vé­ho padou­cha nalez­li v brit­ském her­ci, rap­pe­ro­vi a akti­vis­to­vi Rizovi Ahmedovi, drži­te­li Zlatého gló­bu. Na prv­ní pohled se zdá, že je Carlton Drake vědec, filan­trop a vyná­lez­ce a že svou spo­leč­nost Life Foundation zalo­žil pro bla­ho lid­stva. Realita je ale tako­vá, že je ten­to uhla­ze­ný vizi­o­nář ve sku­teč­nos­ti pra­choby­čej­ným zlo­čin­cem, kte­rý za cenu pro­li­té krve dru­hých zvol­na začí­ná věřit svým vlast­ním lžím. V čes­kém zně­ní pro­půj­čil tomu­to uměl­ci hlas Daniel Bambas.

Autor:
0

Rozhovor s dabérem Petrem Lněničkou

Přestože Petr Lněnička má téměř shod­ný hlas s hla­sem Toma Hardyho, fanouš­ci na soci­ál­ních sítích mohou vyja­d­řo­vat oba­vy z toho, že Petr nezvlád­ne nada­bo­vat vel­mi hlu­bo­ký Venomův hlas, kte­rý sly­ší v ori­gi­ná­le. Zvládne. Jeho hlas se ve stu­diu upra­vu­je, stej­ně jako v ori­gi­ná­le hlas Venoma. To jen pro pří­pad­né dota­zy fanouš­ků 😊

Autor:
1

Hotel Artemis – Recenze – 30%

Los Angeles, rok 2028. V cen­t­ru měs­ta se nachá­zí sta­rý hotel Artemis, dlou­há léta zavře­ný. To z něj však činí pří­hod­ný úkryt pro zabi­já­ky a gan­gs­te­ry, kte­ří tu mají zří­ze­nou taj­nou moder­ní ošet­řov­nu a luxus­ní záze­mí, urče­né pou­ze pro exklu­ziv­ní kri­mi­nál­ní­ky nej­vět­ší­ho kalib­ru. O bez­peč­nost a zdra­ví uby­to­va­ných se sta­rá Sestra (Jodie Foster) a její asi­s­tent Everest (Dave Bautista). Zločinci si nesmě­jí jít navzá­jem po krku, nesmě­jí mít u sebe zbra­ně, k per­so­ná­lu se muse­jí cho­vat ucti­vě a pla­tí pro ně i něko­lik dal­ších pra­vi­del.   Zdroj...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků – Hudba

Francouzský skla­da­tel a drži­tel Oscara Alexandre Desplat, kte­rý při­spěl ohro­mu­jí­cím hud­bou k fil­mům, jaký­mi jsou Grandhotel Budapešť, Nezlomný a Králova řeč nebo oba díly Harryho Pottera a Relikvií smr­ti, se podí­lel i na Tajném živo­tě maz­líč­ků. Ať už se jed­ná o tiché sek­ven­ce jeho hud­by nebo str­hu­jí­cí výkon orchest­ru pod­bar­vu­jí­cí minu­to­vou legrač­ní honič­ku, tato jeho prá­ce nemá obdo­by. Renaud a Desplat chtě­li, aby kaž­dá nota Mazlíčků byla oso­bi­tá. Výsledkem je hud­ba, kte­rá dává kaž­dé posta­vě jedi­neč­nou pova­hu a kte­rá slou­ží také jako dal­ší...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu

Když začal pro­dukč­ní tým deba­tu o umís­tě­ní pří­bě­hu do New York City, před­sta­vil si reži­sér Renaud zro­man­ti­zo­va­nou ver­zi toho­to měs­ta. Spolurežisér Cheney se svým týmem navr­hl vizu­ál­ní styl, kte­rý je prá­vě tou­to zide­a­li­zo­va­nou ver­zí pod­zim­ní­ho New Yorku. S miho­ta­jí­cí­mi se archi­tek­to­nic­ký­mi skvos­ty v poza­dí a s nád­her­ný­mi pod­zim­ní­mi stro­my v popře­dí byl vytvo­řen Manhattan. „Smysl pro detail je vidět v povrchu chod­ní­ků a lavi­ček, kte­ré vám dodá­va­jí pocit auten­tič­nos­ti mého rod­né­ho New Yorku,” pře­mýš­lí Meledandri. „Takhle úžas­né je to díky kom­bi­na­ci mno­ha fil­mů,...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků – Animace postav

Pro pro­dukč­ní tým bylo stě­žej­ní pohy­bo­vat se na tako­vé hra­ni­ci, kde cho­vá­ní postav neztrá­cí na důvě­ry­hod­nos­ti, záro­veň se s nimi ale neza­chá­zí jako se zví­řa­ty. „Některá z těch zví­řat hra­jí na hudeb­ní nástroj a někte­rým se plní sny,” říká Renaud. „Například Čimča se dívá na film a před­stí­rá, že letí mezi bojo­vý­mi leta­dly. Domácí maz­líč­ci v tom­to fil­mu zaží­va­jí vše, od zkla­má­ní a stes­ku, že jim nedá­vá­me tako­vé jíd­lo, jaké chtě­jí, až po pro­ží­vá­ní svých snů.” Guillon je jako výtvar­ník, a tedy zásad­ní...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků – Inspirace mazlíčky

Během prá­ce na fil­mu čer­pal Meledandri se svým týmem ze svých vlast­ních zku­še­nos­tí. „Velkou rados­tí při prá­ci na tom­to fil­mu bylo to, že kaž­dý při­ne­sl své vlast­ní pří­běhy a zku­še­nos­ti se svý­mi maz­líč­ky a tím při­spěl k cel­ko­vé­mu vyzně­ní fil­mu. Máme dva ulič­nic­ké psy, kte­ré čas­to špe­hu­je­me, když si mys­lí, že jsme z domu pryč. A teď je chy­tí­me při činu, když žijí svůj taj­ný život,” radu­je se Meledandri. „Když ráno opouš­tí­me dům, lou­čí se s námi ve dve­řích. Potom jdou do kuchy­ně,...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků - Filmaři

Producenti Meledandri a Healy spo­lu­pra­cu­jí s reži­sé­rem Tajného živo­ta maz­líč­ků Chrisem Renaudem mno­ho let. „Když jsem vedl ani­ma­ce ve FOX, náš kopro­du­cent Chris Renaud tam kres­lil sto­ry­bo­ar­dy. Nakonec jsme mu svě­ři­li režii krát­ké­ho fil­mu No Time for Nuts,” říká Meledandri. „Odvedl skvě­lou prá­ci a tak když jsme roz­je­li Illumination, nabí­dl jsem mu spo­lu­prá­ci s tím, že by mohl reží­ro­vat.” Dalším pro­jek­tem, kte­rý Renaud pro Illumination reží­ro­val, byl v roce 2012 Lorax. Meledandri vysvět­lu­je, že v tom­to fil­mu byl „výtvar­ní­kem Yarrow Cheney,...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků - Nápad

Chris Meledandri popi­su­je vznik Mazlíčků tak­to: „Inspirací pro Mazlíčky byla všech­na zví­řát­ka, kte­rá jsme měli doma už od mého dět­ství. Vyrůstali jsme s koč­kou a psy a s kanár­kem, a když jsem se stal rodi­čem, zjis­til jsem, že jsme všich­ni své maz­líč­ky zahr­nu­li boha­tý­mi emo­ce­mi. Vždy, když jsme se vra­ce­li domů, mys­le­li jsme na to, jakou radost ze své­ho návra­tu v jejich tvá­řích uvi­dí­me a na to, jaké nezbed­nos­ti asi celý den děla­li.” „Napadlo mě, že urči­tě nejsem sám, kdo pře­mýš­lí o vnitř­ním...

Autor:
Tajny0

Tajný život mazlíčků - Příběh

V srd­ci Manhattanu žije zhýč­ka­ný teri­ér Max v ide­ál­ním vzta­hu se svou ado­p­tiv­ní panič­kou Katie. A to přes­ně do chví­le, než dob­ro­sr­deč­ná Katie při­ne­se domů dal­ší­ho nale­zen­ce – obrov­ské­ho chun­de­la­té­ho neu­káz­ně­né­ho kří­žen­ce jmé­nem Baron. Max je šoko­va­ný, když mu ho Katie před­sta­ví jako jeho nové­ho bra­t­ra, zejmé­na když si Baron oka­mži­tě při­vlast­ní Maxovy hrač­ky a pelí­šek, pro­to­že bla­ho­sklon­ně před­po­klá­dá, že s ním jeho nový bra­tr bude ten­to poho­dl­ný život sdí­let. Nejistý Max si sna­ží udr­žet svo­je úze­mí a Baron -...

Autor:
TZ030

Tajný život mazlíčků - 55 %

Max je ten nej­šťast­něj­ší pes na svě­tě. Žije se svo­jí panič­kou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvě­le rozu­mí a uží­va­jí si. Tenhle skvě­lý život ale skon­čí vždy ráno, kdy Katie odchá­zí z bytu pryč, do prá­ce, a vra­cí se až večer. S tím by se Max ješ­tě tak smí­řil, ale jed­no­ho dne Katie při­jde domů s pře­kva­pe­ním. Tím je neří­ze­ná stře­la, vel­ké, chlu­pa­té, psí mon­strum jmé­nem Baron. Max má tak najed­nou „bráš­ku“, kte­rý ale nere­spek­tu­je své mís­to ve...

Autor: