Štítky: Jennifer Connelly

TenkrátVAmerice 0200

Tenkrát v Americe na Blu-ray

Tak píšu recen­zi fil­mu, kte­rý není v kinech, ani to není novin­ka, kte­rá nešla do kin. Je to film, kte­rý byl nato­čen už před dlou­hý­mi tři­ce­ti lety. I tak­to sta­ré fil­my sto­jí za to vidět. Nejsou to ješ­tě fil­my pro pamět­ní­ky. Jsou to fil­my, na kte­rých se lze učit, jak slav­ní reži­sé­ři ovlá­da­jí svo­jí prá­ci a jak lze film nato­čit bez digi­tál­ních tri­ků a bez slav­ných hvězd.

Autor:
Noe0

Noe - 50 %

Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodi­nu umí posta­rat, a když je potře­ba, doká­že ji ubrá­nit i před nebez­pe­čím. Mouše by neu­blí­žil, ale zlé lidí doká­že udo­lat bez ohle­du na jejich počet. Prostě je to správ­ný chla­pík, kte­rý má rád pří­ro­du od drob­né­ho kvít­ku po divo­ké šel­my. Je to pros­tě cit­li­vá duše a žád­né roz­hod­nu­tí neči­ní zbrkle.  Před sku­teč­ně závaž­ným roz­hod­nu­tím se jde pora­dit s Metuzalémem a sám doká­že půso­bit jako utě­ši­tel a zklid­ní dítě uko­lé­bav­kou. Není divu, že ho jeho...

Autor: