Kritiky.cz >

Šifra mistra Leonarda

Když jsem viděl kolik věcí se napsa­lo o Šifře (jak se v Cannes fil­mo­ví kri­ti­ci smá­li kvů­li výko­nu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě...Read more »

Recenze: Bratrstvo pěti

Čtyři černošští američtí veteráni Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) a Melvin (Isiah Whitlock Jr.) se vrací do Vietnamu najít tělesné pozůstatky velitele své čety Normana...Read more »

Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Francouzský herec Jean Reno, drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii je zná­mý napří­klad z fil­mů Magická hlu­bi­na a Leon, za kte­ré byl nomi­no­ván na Césara a kte­ré mu ote­vře­ly...Read more »

Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Read more »

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

Vítězem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se stal nezá­vis­lý maďar­ský film Rodinné štěs­tí. Režisér a scé­náris­ta Szabolcs Hajdu nato­čil pří­běh o dvou sestrách a jejich rodi­nách, kte­rý byd­lí na něja­ký čas spo­leč­ně v jed­nom bytě, což způ­so­bu­je...Read more »

Jean Reno a Christian Clavier natočili nové Návštěvníky v Česku První klapka padla před rokem na hradě Pernštejn

První klap­ka bláz­ni­vé fran­couz­ské kome­die Návštěvníci 3: Revoluce padla přes­ně před rokem 13. dub­na 2015 na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn. Film nava­zu­je na legen­dár­ní a popu­lár­ní kome­dii Návštěvníci z roku 1993 a na její...Read more »

Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)

Co pak si pus­tit večer na domá­cí tele­vi­zi? Tak tře­ba film, kte­rý je pod­le kni­hy. Šifra mis­tra Leonarda má nové vydá­ní, pěk­ně ple­cho­vé a hodí­cí se do sbír­ky. Toto nové...Read more »

Nemilosrdní - 65 %

Serge Buren je poli­cajt, kte­rý žije v Paříži, měs­tu plné­ho zlo­čin­ců. Jeho kole­go­vé jsou nejen chytří, ale také mají své meto­dy vyři­zo­vá­ní účtů se zlo­čin­ci. Společně se vydá­va­jí den­no­den­ně do...Read more »

MISSION: IMPOSSIBLE

Všimli jste si, že napros­tá vět­ši­na špi­ó­nů ve fil­mech se neza­bý­vá špi­ó­no­vá­ním civi­lis­tů, ale řeše­ním zapekli­tých situ­a­cí, do kte­rých je jiní špi­ó­ni (taky nešpi­ó­nu­jí­cí) dosta­li? Tajné služ­by - tato...Read more »
Stránka načtena za 1,00501 s | počet dotazů: 169 | paměť: 31170 KB. | 10.05.2021 - 07:07:01
X