Štítky: Jan Vondráček

0

Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.

Je rok 1967, par­né léto, ale v dale­kém Kazachstánu to mla­dým stu­den­tům neva­dí. Vždyť mají tolik prá­ce a vlast­ní zába­vu. Je mezi nimi i mla­dý stu­dent Jan Palach, kte­rý nevá­há při­mlu­vit se za rus­ké­ho kama­rá­da u nad­ří­ze­ných sou­dru­hů. To by neby­lo nic zvlášt­ní­ho, pro kama­rá­dy člo­věk udě­lá hod­ně. Ale v časech, kte­ré prá­vě jsou, to není jed­no­du­ché. Jan je navíc pře­mýš­li­vý mla­dý muž, kte­rý rád pro­bí­rá různá téma­ta a zají­má ho domá­cí i zahra­nič­ní poli­ti­ka. Také by rád stu­do­val na filo­so­fic­ké fakul­tě...

Autor:
0

Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach

Ve čtvr­tek 9.srpna pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natá­čel Sedláček od roku 2017, aby byl uve­den do kin u pří­le­ži­tos­ti výro­čí 21.srpna. Tento den bude mít film také svo­ji pre­mi­é­ru v kinech, svě­to­vá pre­mi­é­ra fil­mu byla při slav­nost­ním zakon­če­ní 44. Ročníku LFŠ v Uherském Hradišti. Na novi­nář­ské pro­jek­ci byl pří­to­men reži­sér Robert Sedláček, před­sta­vi­tel hlav­ní role Viktor Zavadil s Denisou Barešovou a zástup­ci České tele­vi­ze. Po pro­jek­ci fil­mu byl pro­stor na dota­zy novi­ná­řů a na dis­ku­si....

Autor:
0

Přání k mání - 75 %

Albert žije se svou mamin­kou a tatín­kem v bytě, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná skla­diš­tě. Je to mož­ná tím, že jeho rodi­če se živí jako kou­zel­ní­ci, ilu­zi­o­nis­té. Pracují spo­lu dlou­ho a úspěš­ně, ale posled­ní dobou to mezi nimi tro­chu skří­pe. Maminka má totiž záli­bu v dob­rém jíd­le, a to se bohu­žel pro­je­vu­je na její posta­vě, a tím pádem nemů­že měnit ve svém kaba­ret­ním čís­le tolik šatů. A tatí­nek je pro­to na nej­lep­ší ces­tě si poří­dit novou part­ner­ku, asi­s­tent­ku, se kte­rou by se mohl vrá­tit...

Autor:
PraniKMani0

Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL

Natáčení fil­mu Přání k mání trva­lo 4 měsí­ce. O měsíc déle opro­ti plá­nu. Prodleva byla způ­so­be­na pře­de­vším sně­hem a chřip­kou, kte­rá postih­la dět­ské her­ce. Ve fil­mu bylo pou­ži­to 236 kos­tý­mů. Na zvlášt­ních efek­tech pra­co­val tým 12 lidí, kte­ří vytvo­ři­li 270 tri­ko­vých zábě­rů, tedy sko­ro čty­ři­krát více než v běž­ném fil­mu. Téměř všech­ny děti během natá­če­ní one­moc­ně­ly, Lukáš Březina dokon­ce musel být na pár dní hospi­ta­li­zo­ván. V prů­bě­hu prá­ce na fil­mu byly zlo­me­ny dva prs­ty. Malíček Milana Šteindlera a palec Martina Myšičky....

Autor:
PraniKMani0

Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT

„A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.“ VÍT KARAS, reži­sér Dne 2. 10. 2017 to byly přes­ně čty­ři roky, kdy Vítu Karasovi při­ne­sl pro­du­cent Jan Maxa scé­nář k fil­mu Přání k mání. Dobře si to pama­tu­je, ten den má totiž naro­ze­ni­ny a pří­běh Alberta, jeho lás­ky, vánoč­ní­ho přá­ní a kou­zel byl ten nej­lep­ší dárek, jaký si Vít mohl přát. Čím reži­sé­ra scé­nář Miroslava Adamce tak zau­jal? „Není to nic kon­krét­ní­ho, pros­tě když mi začne vib­ro­vat...

Autor:
HurvinekPlakat0

Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí

Náročnost pro­jek­tu Hurvínek a kou­zel­né muze­um cha­rak­te­ri­zu­jí čís­la a fak­ta Jak dlou­ho trval vznik fil­mu – od prv­ní­ho nápa­du po pre­mi­é­ru? Celkem to bylo dlou­hých 9 let. První váž­ně míně­ný nápad udě­lat se Spejblem a Hurvínkem film při­šel v srpnu 2008. Kolik posta­vi­ček se ve fil­mu obje­ví? Kromě cha­rak­te­rů z diva­dla jako je Spejbl, Hurvínek, Mánička, Žeryk a paní Kateřina, bylo pro film vytvo­ře­no více než 120 nových cha­rak­te­rů. Kolik tvůr­ců se na něm podí­le­lo? Když se sečtou  tvůr­ci ze všech zúčast­ně­ných...

Autor:
HurvinekPlakat0

Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička

Rozhovor s hlav­ním reži­sé­rem a pro­du­cen­tem Martinem Kotíkem Proč jste se roz­ho­dl prá­vě pro Hurvínka a jak těž­ké pro vás bylo vytvo­řit nový pří­běh, tak, aby ctil legen­du a záro­veň byl moder­ní? Mám rád situ­ač­ní a rodin­né kome­die a milu­ji ani­mo­va­né fil­my. Dlouho jsem hle­dal něja­ký motiv, kte­rý by mne nadchnul a moti­vo­val k tomu, abych se do něče­ho tak nároč­né­ho pus­til. Až mi osud při­ve­dl do ces­ty Hurvínka. A to bylo ono! Okamžitě mne začal inspi­ro­vat a vše se dalo samo do pohy­bu. A postup­ně...

Autor:
HurvinekPlakat0

Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví

Obě hlav­ní posta­vy fil­mu Hurvínek a kou­zel­né muze­um namlu­vil Martin Klásek. Další posta­vy oži­vi­li osvěd­če­ní dabé­ři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří Lábus. „Hurvínek s Máničkou nám v tom fil­mu malič­ko zestár­li, jsou stá­le dět­mi, ale Mánička je už na hra­ni­ci puber­ty a Hurvínek ji nebez­peč­ně dohá­ní,“ při­bli­žu­je Martin Klásek pro­mě­nu hrdi­nů. Film se sym­bo­lic­ky stal i posled­ní dabér­skou rolí nedáv­no zesnu­lé ředi­tel­ky Divadla Spejbla a Hurvínka Heleny Štáchové „Jsem vděč­ný osu­du, že Helenka stih­la namlu­vit...

Autor:
HurvinekPlakat0

Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu

Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vstou­pí do čes­kých kin 31. srp­na 2017. Animovaný pří­běh pro celou rodi­nu vzni­kal více než sedm let pod vede­ním pro­du­cen­ta a hlav­ní­ho reži­sé­ra Martina Kotíka a výtvar­ní­ka Martina Zahradníka. Pracoval na něm tým špič­ko­vých sce­náris­tů, ani­má­to­rů a tri­ka­řů z růz­ných evrop­ských zemí. Spoluautorem pří­bě­hu a čle­nem režij­ní­ho týmu byl Jesper Møller, mimo jiné reži­sér fil­mu Asterix a Vikingové. Při vzni­ku fil­mu byly vyu­ži­ty nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gic­ké postu­py, sní­mek je nato­čen ve 3D, a při­tom neztrá­cí nic z poe­ti­ky a humo­ru zalo­že­ném na...

Autor: