Štítky: Jan Svěrák

0

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh vdo­vy Hany, kte­rá se, ač obklo­pe­ná svý­mi syny a jejich rodi­nou, se cítí osa­mě­le. Stará se o chod domác­nos­ti, aby všich­ni byli spo­ko­je­ný,...

Autor:
0

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va. „Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost...

Autor:
Tereza Voriskova a Jan Sverak0

Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS

Do tuzem­ských kin vstou­pil nový sní­mek rodin­né­ho tan­de­mu Zdeňka a Jana Svěrákových. Zdeněk se ten­to­krát posta­ral „jen“ o lite­rár­ní před­lo­hu, kte­rou roz­ší­řil his­to­rii čle­nů rodi­ny Součkových, jež už zná­me z Obecné ško­ly, o udá­los­ti z obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava, čili dějo­vě před­chá­ze­jí­cí dnes už kul­tov­ní­mu sním­ku z počát­ku 90. let. Jan si tak musel moti­vy z otco­vých auto­bi­o­gra­fic­kých...

Autor:
JSverak0

Jan Svěrák o filmu Po strništi bos

O čem je film Po str­niš­ti bos? Je to komor­ní vyprá­vě­ní o jed­né rodi­ně oči­ma malé­ho osmi­le­té­ho chla­peč­ka. Stejně jako Obecná ško­la, Kolja, Vratné lah­ve, kaž­dý ten film byl komor­ní pří­běh vyprá­vě­ný na vel­kém his­to­ric­kém plát­ně. Kde se film natá­čel? Kromě hlav­ní­ho měs­ta, kde film začí­ná, jsme natá­če­li hlav­ně ve Slavonicích, což...

Autor:
JSverak0

Jan Svěrák

Režisér, sce­náris­ta a syn Zdeňka Svěráka se naro­dil v Žatci. Na praž­ské FAMU vystu­do­val kated­ru doku­men­tár­ní tvor­by a do pově­do­mí divá­ků se zapsal hned svým prv­ním hra­ným fil­mem Obecná ško­la (1991), jenž zís­kal nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Už v roce 1988 zís­kal stu­dent­ské­ho Oscara pro začí­na­jí­cí uměl­ce za film Ropáci a v roce...

Autor:
PoStnisti0

Malý Eda se naučil chodit „Po strništi bos“ - 70 %

I když je z Prahy, najde kama­rá­dy v malém měs­teč­ku, kde žije spo­leč­ně s mamin­kou, tatín­kem a dal­ší­mi čle­ny rodi­ny během pro­tek­to­rá­tu až do kon­ce vál­ky. Je to zví­da­vý chla­pec s cit­li­vým srdíč­kem po mamin­ce a roz­váž­nou mys­lí po tatín­ko­vi. Postupně pozná­vá růz­né oby­va­te­le měs­ta i vzta­hy mezi nimi. Každodenní sta­ros­ti i rados­ti, setká­ní i vysně­né pří­běhy se postup­ně sklá­da­jí do...

Autor:
DSC_00340

Po strništi bos

Dnes v dopo­led­ních hodi­nách pro­běh­la novi­nář­ská kon­fe­ren­ce k nové­mu fil­mu Jana Svěráka Po str­niš­ti bos. Novinářům tvůr­ci pus­ti­li něko­lik uká­zek z fil­mu a pro­běh­lo také odha­le­ní pla­ká­tu fil­mu. Podívejte se na tucet foto­gra­fií z novi­nář­ské pro­jek­ce.

Autor:
ALZE0

Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii

Jan Tříska fil­mo­vý a diva­del­ní herec při­jel na Febiofest ze Spojených stá­tů, aby v Obecním domě pře­vzal cenu Kristiána za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. Herec má na svém kon­tě nespo­čet fil­mo­vých rolí a dá se s nad­sáz­kou říct, že hrál snad všech­ny mož­né pova­ho­vé rysy. Do pově­do­mí čes­kých divá­ků se zapsal pře­de­vším jako nekom­pro­mis­ní peda­gog...

Autor:
Jan Svěrák0

Jan Svěrák

Jan Svěrák (* 6. úno­ra 1965 Žatec) je čes­ký reži­sér a sce­náris­ta, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice kated­ru doku­men­ta­ris­ti­ky, ale jeho doku­men­ty brzo zača­ly být sty­li­zo­va­né (Vesmírná ody­sea II) nebo zce­la fik­tiv­ní – Ropáci (1988), kte­rý­mi se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ské­ho Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­čer­ní...

Autor:
TriBratri10

Tři bratři - 68 %

Kdysi dáv­no žili na stat­ku otec, mat­ka a jejich tři syno­vé: nej­star­ší Jan, pro­střed­ní Pepa a nejmlad­ší Matěj. Jako malí klu­ci si rádi hrá­li a děla­li růz­né sko­pi­či­ny, ale postup­ně vyrost­li a sta­li se z nich mla­dí muži. Stále ale měli rádi pohád­ky, kte­ré jim vyprá­vě­la jejich mat­ka, hlav­ně tu o Šípkové Růžence. Protože ale nemoh­li...

Autor:
Vratné lahve - Snadné je žít...0

Vratné lahve - Snadné je žít...

Josef Tkaloun není běž­ným pět­a­še­de­sát­ní­kem. Živí se jako uči­tel, nezvlá­dá kri­zo­vé situ­a­ce se vzpur­ný­mi žáky a počí­ta­čům rozu­mí jako koza petr­že­li. Jeho dny se pozvol­na sčí­ta­jí a víc než kdy­ko­liv před­tím poci­ťu­je, že pokud neza­táh­ne za výhyb­ku a nenar­ve do chřtá­nu své­ho živo­ta nový zásob­ník, pozvol­na zese­nil­ní, bude nadosmr­ti vykru­co­vat hou­by a snít o prázd­ném...

Autor: