Most přes řeku Kwai

Pro fanouš­ky čes­ké­ho dabin­gu jsem při­pra­vil video s porov­ná­ním dvou exis­tu­jí­cích dabin­gu.Read more »

Most přes řeku Kwai

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době...Read more »

Žízeň po životě na Blu-ray

Když tak pře­mýš­lím, co tak Vám při­nést za recen­zi nové­ho Blu-ray, tak jsem nako­nec došel k názo­ru, že urči­tě máte dost všech aktu­ál­ních novi­nek v kinech a neuško­dí při­po­me­nout něja­ký film z dáv­né­ho...Read more »