Štítky: James Cromwell

0

Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.

2. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. 3. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Ze Spojeného království na Havaj: Kde se odehrává dobrodružství

Spojené krá­lov­ství Při natá­če­ní ve Spojeném krá­lov­ství se pro­duk­ce usa­di­la v pro­slu­lých stu­di­ích Pinewood v Buckinghamshiru. Na tom­to mís­tě se nachá­ze­lo umě­lec­ké oddě­le­ní, tým kosty­mé­rů, tým „dino­sau­řích“ efek­tů, tým spe­ci­ál­ních efek­tů, tým vizu­ál­ních efek­tů a edi­to­ři. V Pinewoodu se také natá­če­la vět­ši­na zvu­ko­vých scén. Oahu, Havaj Každý z fil­mů jur­ské ságy se natá­čel na Havaji a Zánik říše nebyl výjim­kou. V polo­vi­ně červ­na roku 2017 se 50 stě­žej­ních čle­nů štá­bu pře­su­nu­lo ze Spojeného krá­lov­ství přes Atlantik, aby se při­po­ji­li k ame­ric­ké čás­ti týmu...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce

 Společně s postu­pu­jí­cím výzku­mem dino­sau­rů, nový­mi poznatky a teo­ri­e­mi, si fil­mo­ví tvůr­ci doká­žou dale­ko lépe před­sta­vit dino­sau­ří vze­zře­ní. „Jednou z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích věcí na jur­ských fil­mech je to, že sami dino­sau­ři jsou stá­le zají­ma­věj­ší,“ říká Crowley. „Jsou ješ­tě lépe vytvo­ře­ni. Po dal­ších výzku­mech důka­zy uka­zu­jí, že dino­sau­ři měli dale­ko záři­věj­ší bar­vy a nád­her­nou stav­bu těla. Všichni jsme vyrost­li s hrač­ka­mi dino­sau­rů, kte­ré byly šedé, ale teď se mlu­ví o tom, že byli dale­ko barev­něj­ší. Společně s těmi nej­lep­ší­mi desig­né­ry jsme vytvo­ři­li úžas­né dino­sau­ry.“...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty

ILM (Industrial Light and Magic; Průmyslová svět­la a magie) fanouš­ky již 25 let ohro­mu­je počí­ta­čo­vě vytvo­ře­ný­mi dino­sau­ry. Supervizor vizu­ál­ních efek­tů DAVID VICKERY popi­su­je ambi­ce své­ho týmu: „Zatímco jsme se sna­ži­li zacho­vat respekt k pře­de­šlým fil­mům, pokou­še­li jsme se vytvo­řit i zbru­su nový kine­ma­to­gra­fic­ký záži­tek, na kte­rý divá­ci neza­po­me­nou. Chtěli jsme, aby po odcho­du z kina měli pocit, že zaži­li něco skvě­lé­ho.“ „Po kon­zul­ta­cích s pale­on­to­lo­gy jsme vytvo­ři­li ana­to­mic­ky správ­né mode­ly dino­sau­rů úpl­ně od kost­ry,“ vysvět­lu­je. „Potřebujeme vidět, jak se jejich sva­ly...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů

Neal Scanlan, drži­tel Oscara za spe­ci­ál­ní efek­ty, byl pově­řen nezá­vi­dě­ní­hod­ným úko­lem – zko­or­di­no­vá­ním všech efek­tů tak, aby do fil­mu bez­pro­blé­mo­vě zapadly. Vysvětluje, jaká je hra­ni­ce mezi fyzic­ký­mi a počí­ta­čo­vý­mi efek­ty v tak kolosál­ním sním­ku, kte­rý zahr­nu­je i dino­sau­ry: „Asi vás pře­kva­pím, když řek­nu, že robo­ti­ka není pro kaž­dou scé­nu tím nej­lep­ším způ­so­bem. Vždy musí­te zvá­žit pro a pro­ti a při­stou­pit k věci prak­tic­ky. Nějakým způ­so­bem to má vliv i na roz­vrh natá­če­ní. Pokud natá­čí­te s robo­ty, musí­te mít vždy hod­ně času navíc. Vždy...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě

Trevorrow a Connolly chtě­li tým dopl­nit her­ci z růz­ných zemí, a to jak těmi na vrcho­lu své kari­é­ry, tak i nováč­ky v obo­ru. Co Bayona od svých her­ců hlav­ně oče­ká­val, byl zápal pro ságu samot­nou. Legendární herec James Cromwell se ujal role sira Benjamina Lockwoda, zámož­né­ho býva­lé­ho spo­leč­ní­ka Johna Hammonda. Ke své roli dodá­vá: „Lockwood a Hammond byli spo­leč­ní­ci a skvě­lí přá­te­lé. Společně stvo­ři­li tech­no­lo­gii, kte­rá dino­sau­ry při­ved­la zpět k živo­tu. Poté se ces­ty Hammonda a Lockwooda roz­dě­li­ly, což bylo nešťast­né. Snažím se v pří­bě­hu...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Volba přežití: Návrat oblíbených postav

Je nemož­né si Jurský svět před­sta­vit bez elek­tri­zu­jí­cí­ho pro­po­je­ní Claire a Owena. „Všichni ten­to pár zbož­ňu­jí,“ říká Bayona. „Ta che­mie mezi Bryce a Chrisem mi při­po­mí­ná kla­sic­ké holly­wo­od­ské fil­my. K tomu jsme se muse­li vrá­tit. Chris vytvo­řil úžas­nou posta­vu, kte­ré pro­půj­čil oprav­do­vý šarm a vtip. Má upřím­nou vnitř­ní sílu, díky kte­ré komu­ni­ku­je s pub­li­kem tak, že vždyc­ky udě­lá tu správ­nou věc.“ Pratt vysvět­lu­je, co pub­li­kum na těch­to fil­mech stá­le baví: „Úspěch Jurského svě­ta začí­ná s úspě­chem Jurského par­ku. Lidi ten původ­ní...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu

Když se schy­lo­va­lo k dal­ší­mu dílu tri­lo­gie, pro­du­cen­ti se obrá­ti­li na uzná­va­né­ho špa­něl­ské­ho fil­mo­vé­ho tvůr­ce Juana Antonia „J. A.“ Bayonu, kte­rý je zná­mý svým hlu­bo­ce intim­ním a pro­ni­ka­vým vypra­věč­stvím. Bayona byl z mož­nos­ti podí­let se na tvor­bě fil­mu nad­še­ný a film pova­žu­je za svou dosa­vad­ní nej­vět­ší výzvu. „Když jsem uvi­děl Jurský park, bylo v něm pro mě, stej­ně jako pro mno­ho lidí mé gene­ra­ce, něco zázrač­né­ho. Na nápa­du navrá­tit stvo­ře­ní, kte­rá obý­va­la naši pla­ne­tu před mili­ó­ny let, do naše­ho svě­ta,...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše

Je těž­ké tomu uvě­řit, ale když tvůr­ci fil­mu Jurský svět zača­li roku 2015 s jeho pří­pra­va­mi, netu­ši­li, že jejich milo­va­ná prá­ce se sta­ne jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů všech dob. Režiséra fil­mu Colina Trevorrowa, kte­rý spo­lu­vy­tvo­řil prv­ní díl a nyní se vra­cí jako spo­lu­tvůr­ce a výkon­ný pro­du­cent Jurského svě­ta: Zánik říše, tato sága fas­ci­no­va­la již od doby, kdy byl malý kluk, a vždy si Jurský svět před­sta­vo­val jako tri­lo­gii. Bylo mu ctí spo­lu se scé­náris­tou Derekem Connollym tyto pouč­né pří­běhy Michaela...

Autor:
0

Jurský svět: Zánik říše

Už jsou to tři roky od doby, kdy uprch­lí dino­sau­ři zni­či­li zábav­ní park a luxus­ní resort Jurský svět. Zatímco lidé ost­rov Isla Nublar opus­ti­li, dino­sau­ři se tu sami pro­tlou­ka­jí džun­glí. Když se nečin­ná sop­ka na ost­ro­vě pro­bu­dí k živo­tu, Owen (CHRIS PRATT) a Claire (BRYCE DALLAS HOWARD) zor­ga­ni­zu­jí kam­paň na záchra­nu pře­ži­vších dino­sau­rů, aby zame­zi­li jejich vyhy­nu­tí. Owen je odhod­lán najít pre­dá­tor­ku jmé­nem Blue, kte­rá se ztra­ti­la v divo­či­ně. Claire si těch­to stvo­ře­ní vel­mi váží a jejich záchra­nu pova­žu­je za...

Autor: