Štítky: Jakub Šmíd

0

Jakub Šmíd - rozhovor

Váš celo­ve­čer­ní debut Laputa byl více­mé­ně výpo­vě­dí o jed­né, vám věko­vě blíz­ké, gene­ra­ci, zatím­co hrdi­no­vé vaše­ho nové­ho fil­mu jsou gene­rač­ně roz­vrstve­ni: kluk na pra­hu puber­ty, tee­nager­ka, rodi­če čty­ři­cát­ní­ci, babič­ka…  Čím vás zau­jal scé­nář Petry Soukupové? Prozaickou tvor­bu Petry Soukupové jsem sle­do­val od jejích začát­ků a dlou­ho bylo mým snem nato­čit film pod­le...

Autor:
0

JAKUB ŠMÍD (REŽIE)

Jakub Šmíd (nar. 1984) po stu­di­ích čino­her­ní­ho herec­tví na Janáčkově Akademii múzic­kých umě­ní a angaž­má v Divadle Husa na pro­váz­ku vystu­do­val pod vede­ním Věry Chytilové a Bohdana Slámy fil­mo­vou režii na FAMU. Jeho baka­lář­ský film Neplavci zís­kal cenu Český lev Cena Magnesia pro nej­lep­ší stu­dent­ský film roku. Neplavci se zúčast­ni­li mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lů včet­ně...

Autor:
0

Na krátko

Na krát­ko je pří­běh o dětech, kte­ré před­čas­ně dospí­va­jí, pro­to­že už tu nejsou celé rodi­ny, aby je chrá­ni­ly před tím, jaký svět sku­teč­ně je. A kte­ré svo­ji zkouš­ku z dospě­los­ti muse­jí sklá­dat před­čas­ně. A o dospě­lých, kte­ří nevě­dí, jak jim pomo­ci. Jak by moh­li, když nedo­ká­žou pomoct ani sobě. Na krát­ko je dra­ma o chlap­ci Jakubovi,...

Autor:
0

Na krátko

Film Na krát­ko nechá­vá „vál­co­vat sny“ tvr­dou rea­li­tou živo­ta To však nezna­me­ná, že nedá­vá svým hrdi­nům nadě­ji! Režisér Jan Šmíd má cit pro zají­ma­vé fil­mo­vé pří­běhy a umí nato­čit film, kte­rý půso­bí prav­di­vě a bez efek­tů. Film vzni­kl ne zákla­dě scé­ná­ře Petry Soukupové, kte­rá už v roce 2009 vzda­la povíd­ku stej­né­ho názvu. Příběh...

Autor: