Štítky: Jackie Earle Haley

0

Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah

Po dvou úspěš­ných séri­ích se seri­á­lo­vá adap­ta­ce kul­tov­ní­ho komik­su z 90. let opět vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky. Premiérové díly dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu Preacher nabíd­nou dech berou­cí akce a nebu­dou chy­bět ani oše­met­né milost­né plet­ky. Hlavní hrdi­no­vé Jesse a Tulip si sice zami­lo­va­né pohle­dy opě­tu­jí, rea­li­ta je ale jiná. Herecké duo Ruth Negga a Dominic Cooper v dub­nu toho­to roku ohlá­si­lo, že se po osmi­le­tém vzta­hu roz­chá­ze­jí. Kdo ví, zda za to mohou dlou­hé hodi­ny strá­ve­né spo­lu na pla­ce nebo jim po osmi letech jed­no­du­še...

Autor:
Temna0

Temná věž - 65 %

New York je nej­lid­na­těj­ším měs­tem USA a pat­ří i mezi nej­lid­na­těj­ší měs­ta na svě­tě. Žije v něm mno­ho lidí a kaž­dý z nich má svůj život. Stejně tak jako mla­dík Jake, kte­rý žije se svou mat­kou a nevlast­ním otcem Lonem. Vypadá sice jako kaž­dý čtr­nác­ti­le­tý chla­pec, ale jed­ním se od nich odli­šu­je. Když zavře v noci oči, jeho sny jsou až pří­liš reál­né. Naštěstí má Jake veli­ký talent – umí totiž skvě­le kres­lit ‚a tak své sny zachy­cu­je do blo­ku. Zdá se...

Autor:
Lincoln0

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho. Jak tedy dopadla dlou­ho oče­ká­va­ná bio­gra­fie zao­ce­án­ské­ho stát­ní­ka, kte­rý se pro­sa­dil za zru­še­ní otroc­tví a udal tak směr novo­do­bým Spojeným stá­tům ame­ric­kým, kte­rou si na sta­ros­ti vzal sám Steven Spielberg? Dokáže ten­to dvou a půl hodi­no­vý opus oslo­vit něčím víc nebo se jen jed­ná o povin­nou dvě a půl...

Autor:
0

RoboCop [80%]

Málokterý sní­mek si zaslou­ží rema­ke méně než kul­tov­ní kla­si­ka Robocop. Surové akč­ní sci­fi Paula Verhoevena z roku 1987 pat­ří dnes k těm nej­vět­ším kla­si­kám žán­ru a to nejen díky i na svo­jí dobu doce­la sil­ném vyu­ži­tí dospě­lác­ké­ho Rkového ratingu. Někdo se však roz­ho­dl, že bude nej­lep­ší nápad zak­tu­a­li­zo­vat ten­to mate­ri­ál a před­vést divá­kům novou ver­zi toho­to kul­tu. Pryč je tak cha­risma­tic­ký Peter Weller, dysto­pic­ká vize jak vypá­le­ná z před digi­tál­ní éry a nedo­čká­te se také dospě­lác­ké­ho ratingu ale umír­ně­né­ho PG-13, tedy na...

Autor:
Lincolnscreen0

Lincoln speciál - část 1

Velikost Abrahama Lincolna – jeho zaní­ce­ní a lid­skost – se plně pro­je­vi­la v posled­ních měsí­cích jeho živo­ta a půso­be­ní v pre­zi­dent­ském úřa­dě. V roz­ho­du­jí­cí bitvě musel, navzdo­ry nesmír­ným pře­káž­kám a kraj­ní­mu veřej­né­mu i osob­ní­mu tla­ku, určit budou­cí směr zdr­ce­né­ho náro­da.   Film „Lincoln“ Stevena Spielberga je hlu­bo­kou son­dou do nej­ris­kant­něj­ších a nej­od­váž­něj­ších oka­mži­ků ame­ric­ké­ho vůd­ce v době, kdy se roz­pty­lu­je tem­ný stín otroc­tví a země roz­pol­ce­ná vál­kou musí být sce­le­na.   Silné lid­ské dra­ma se ode­hrá­vá v době, kdy Lincoln vede ke kon­ci pus­to­ši­vou občan­skou vál­ku...

Autor:
asset Temne stiny titulka depp0

Temné stíny - 65%

Temné stí­ny vstu­pu­jí do živo­ta rodi­ny Collinsů na tajem­né used­los­ti na kra­ji měs­ta Collinsport. Režisér Tim Burton si ten­to­krát pro svou upír­skou pohád­ku pro dospě­lé vybral his­to­rii lás­ky a nená­vis­ti mezi mla­dým Barnabasem¨¨(Johny Depp) a Angelique (Eva Green). Barnabas dá totiž v minu­los­ti před­nost jiné ženě a to se Angelique nelí­bí. Ona je čaro­děj­ka kraj­ně váš­ni­vá, a tak nechá svou soky­ni zabít sko­kem z úte­su a Barnabase změ­ní na upí­ra a ulo­ží do hrob­ky.

Autor: