Štítky: Irena kafková

0

Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života

Vladimír Kafka pat­řil meze neza­po­me­nu­tel­né tera­pe­u­ty lid­ských duší a spi­so­va­te­le, jejichž tvor­ba byla darem. Ateliér živo­ta vzni­kl jako odpo­věď na před­cho­zí kni­hu Život naži­vo, kdy rukou, jež pomoh­la této moud­ré kni­ze na svět, byla ruka jeho ženy, pro­to­že Vladimír již ode­šel do své­ho domo­va, z něhož nás při­šel před pade­sá­ti lety poctít svou pří­tom­nos­tí.

Autor: