Kritiky.cz >

Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!

S Vánocemi je spo­je­na spous­ta typic­kých vánoč­ních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co prá­vě dělá­me. Cítíte tu vůni vanil­ko­vých rohlíč­ků, kte­ré se prá­vě pečou v trou­bě? Nebo...Read more »

Příroda v misce

Bon-sai zna­me­ná v pře­kla­du z japon­šti­ny strom v mis­ce. Jde v pod­sta­tě o zmen­še­ni­nu nor­mál­ně i vel­mi vzrost­lé­ho stro­mu, urče­nou pro pěs­to­vá­ní doma. Takový strom se zastři­hu­je a ovliv­ňu­je se jeho růst pod­le plá­nu jeho pěs­ti­te­le....Read more »

Nebojte se kombinace nového se starým

Došli vám finan­ce na rekon­struk­ci bytu nebo domu a vy neví­te, co se sta­rým nábyt­kem, nebo je vám líto vyho­dit sta­ro­žit­nost po pra­ro­di­čích? Na prv­ní pohled se vám může zdát, že...Read more »

Styly vánoční výzdoby

Odkud čer­pá­te inspi­ra­ci pro výzdo­bu své­ho domo­va? Máte rádi, když je sla­dě­né napros­to vše? Od výzdo­by, přes bali­cí papír, do kte­ré­ho bude­te balit dár­ky, až po slav­nost­ní tabu­li? Ano, jis­tě...Read more »

Vysavač bazénu

Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahra­dě máte? Tak či tak, je veli­ce jas­né, že musí­te mít oprav­du dob­ré čis­ti­cí pro­střed­ky, abys­te to měli všech­no čis­té? Jistě víte, že...Read more »

Proč říct ano sušičce na prádlo?

Pryč jsou časy, kdy jsme muse­li kon­t­ro­lo­vat líst­ky na lemech jed­not­li­vých kous­ků oble­če­ní a ta tam je i strach, že bychom v sušič­ce moh­li někte­ré nád­her­né kous­ky z vlny, hed­vá­bí či umě­lých látek urče­ných...Read more »

Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru

Zařizujete si zce­la nový inte­ri­ér nebo došlo na rekon­struk­ci? Chcete dbát na kaž­dý detail a mít všech­no pod­le svých před­stav? Při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru je potřeb­né brát do úva­hy i ten nejmen­ší detail....Read more »

Organizace a úklid domácnosti

Marně grun­tu­je­te celé odpo­led­ne vaši domác­nost od půdy až do skle­pa, a sta­čí dvě hodi­ny a někdy i méně, než se obje­ví zby­tek čle­nů domác­nos­ti, nej­lé­pe i s něja­ký­mi kama­rá­dy či domá­cí­mi maz­líč­ky, a výsle­dek vaší...Read more »

Jak si zařídit domov - váš průvodce na cestě k vysněnému interiéru

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak vybrat pod­la­hy, okna či dve­ře a neví­te si rady? Toužíte po krás­ně zaří­ze­ném byd­le­ní? Jana Pěkná je inte­ri­é­ro­vá desig­nér­ka a zakla­da­tel­ka Online ško­ly byto­vé­ho desig­nu a je autor­kou kni­hy Jak...Read more »
Stránka načtena za 1,55119 s | počet dotazů: 157 | paměť: 27425 KB. | 08.03.2021 - 09:29:43