Kritiky.cz >

IGNAS JONYNAS

Narodil se roku 1971 v Litvě, pra­co­val v diva­dle, fil­mu a rekla­mě jako reži­sér, scé­náris­ta a herec. Absolvoval Uměleckou ško­lu A. Vienožinskise, úspěš­ně zís­kal baka­lář­ský titul v obo­ru tele­viz­ní režie a magis­ter­ský titul v obo­ru diva­dla...Read more »

ROZHOVOR S IGNASEM JONYNASEM

Film Hráč vyprá­ví pří­běh o špič­ko­vém dok­to­ro­vi, kte­rý si začí­ná sázet na smrt svých paci­en­tů. Jak se toto při­ho­di­lo? Je sta­rá prav­da, že hra je zákla­dem naší pova­hy a kul­tu­ry. Během...Read more »

Hráč - SLOVO REŽISÉRA

Moje gene­ra­ce vyrůs­ta­la v sovět­ském reži­mu, pro­mo­va­la v sovět­ských ško­lách a byla pohrou­že­na do sys­té­mu dvo­jí­ho myš­le­ní. A pak se najed­nou vše změ­ni­lo. Osvobozeni od komu­nis­tic­ké­ho stá­tu jsme se oct­li v kapi­ta­lis­tic­kém svě­tě nevá­za­né...Read more »

Hráč - SYNOPSE

„Hra s lid­ským živo­tem je pro něho skvě­lým kšef­tem.” Snímek, kte­rý pře­svěd­či­vě zví­tě­zil v kate­go­rii Nejlepší film roku při udí­le­ní litev­ských cen Silver Crane, oslo­vu­je divá­ky po celém svě­tě. Na Filmovém fes­ti­va­lu v Talinu...Read more »
Stránka načtena za 3,21636 s | počet dotazů: 162 | paměť: 35256 KB. | 16.05.2021 - 08:52:46
X