Štítky: Idris Elba

Odin a Thor.0

Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů. Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se...

Autor:
0

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás...

Autor:
0

Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům

Četl jsem názo­ry, že Mission: Impossible – Fallout je nej­lep­ším akč­ním sním­kem od roku 2012, kdy si kinosá­ly pod­ma­nil Temný rytíř povstal. Někteří fil­mo­ví fajnšme­kři se mnou mož­ná nebu­dou sou­hla­sit, ale dle mého sou­du je šes­té pokra­čo­vá­ní série s agen­tem Ethanem Huntem v podá­ní Toma Cruise ješ­tě kra­pet vyda­ře­něj­ší podí­va­nou než prá­vě tře­tí Batman. Nebál bych se ho ozna­čit ani za nej­lep­ší akč­ní film posled­ních dese­ti let. U fil­mo­vých sérií se to stá­vá málo­kdy, ale Mission: Impossible...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - 100 %

Každý rok při­jde do kin něko­lik fil­mů od Marvelu. Některé slab­ší a někte­ré lep­ší. Postupně se během dese­ti let obje­vi­lo 18 fil­mů, aby dneska koneč­ně při­šel film, ve kte­rém se set­ka­jí všich­ni hlav­ní hrdi­no­vé pro­ti jed­no­mu zápo­rá­ko­vi. Avengers: Infinity War je zakon­če­ním, na kte­ré se fanouš­ci při­pra­vo­va­li hod­ně let. Film se opro­ti kon­ku­ren­tům z DC poda­řil. Zkušené dvo­ji­ci sou­ro­zen­ců Russových se po dvou pokra­čo­vá­ních Kapitána Amerika poda­ři­lo sklou­bit mno­ho růz­no­ro­dých hrdi­nů od sta­rých Avengers, přes nové Avengers až...

Autor:
0

Avengers: Infinity War - Obsah & O filmu

OBSAH            V rám­ci pří­bě­hu sním­ku Avengers: Infinity War se opět setká­vá­me s týmem Avengers a jejich spo­jen­ci, kte­ří se spo­leč­ně sna­ží chrá­nit svět před hroz­ba­mi, na něž jedi­ný hrdi­na nesta­čí. Z vesmír­ných tem­not se ale vyno­řu­je nová hroz­ba: Thanos. Po celé Galaxii nechval­ně zná­mý tyran Thanos se neza­sta­ví před ničím, aby zís­kal všech šest kame­nů neko­neč­na, zís­kal nezměr­nou moc a podro­bil si celé lid­stvo.             Poté, co sesta­ví tým, kte­rý zahr­nu­je zástup­ce všech fil­mo­vých sérií...

Autor:
Thor0

Thor: Ragnarok - 65 %

Tak je Thor tri­lo­gie, pří­běh se nám uza­vřel a posled­ní část dokon­či­la pří­běh samot­né­ho Thora, Lokiho a samo­té­ho Odina. Filmová tri­lo­gie z Asgardu nemá bohu­žel, na roz­díl od Ironmana a Kapitána Ameriky, tako­vé nos­né téma, aby pře­váž­nou vět­ši­nu fil­mů nato­čil ten samý reži­sér.  První díl nato­čil ang­lic­ký reži­sér Kenneth Branagh, kte­rý doká­zal do svě­ta komik­sů donést hloub­ku postav a řec­kou tragé­dii. Druhý díl nato­čil Alan Taylor, kte­rý je znám jako reži­sér něko­li­ka dílů seri­á­lu Hra o trů­ny a samo­zřej­mě i jako reži­sér posled­ní­ho...

Autor:
Temna0

Temná věž - 65 %

New York je nej­lid­na­těj­ším měs­tem USA a pat­ří i mezi nej­lid­na­těj­ší měs­ta na svě­tě. Žije v něm mno­ho lidí a kaž­dý z nich má svůj život. Stejně tak jako mla­dík Jake, kte­rý žije se svou mat­kou a nevlast­ním otcem Lonem. Vypadá sice jako kaž­dý čtr­nác­ti­le­tý chla­pec, ale jed­ním se od nich odli­šu­je. Když zavře v noci oči, jeho sny jsou až pří­liš reál­né. Naštěstí má Jake veli­ký talent – umí totiž skvě­le kres­lit ‚a tak své sny zachy­cu­je do blo­ku. Zdá se...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu Altamid a met­ro­po­li 23. sto­le­tí jmé­nem Yorktown. “Chtěli jsme, abys­te měli pocit, že jste někde úpl­ně jin­de,” říká Sanders. “Jako v ces­to­pi­se.” “Ve Star Treku nemá­te mož­nost jít točit na roh uli­ce jen tak z roz­ma­ru,” dodá­vá Lin. “Rád jsem s Tomem pra­co­val, pro­to­že jsem mohl při­jít do jeho díl­ny a vidět ty...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”

Kromě Jaylah a Kralla vytvo­ři­li mas­ké­ři a kosty­mé­ři více než 50 uni­kát­ních mimo­zem­ských dru­hů pro ten­to film. “Máme víc mimo­zemš­ťa­nů v tom­to fil­mu, než měly ty dva před­cho­zí dohro­ma­dy,” uvá­dí Harlow. “V jed­nu chví­li jsme si řek­li, že je spo­čí­tá­me, a dali jsme dohro­ma­dy 48. Pak jsme si řek­li, že je 50. výro­čí, tak jich udě­lej­me aspoň 50. Myslím, že jsme se nako­nec dosta­li k 53 uni­kát­ním dru­hům.” Malá armá­da uměl­ců z řad mas­ké­rů, socha­řů, malí­řů, tech­ni­ků a exper­tů na prá­ci s for­ma­mi a sili­ko­nem...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”

Idris Elba se při­po­jil k týmu jako “Krall,” nepřá­tel­ský cizi­nec, kte­rý je zod­po­věd­ný za zni­če­ní Enterprise. “Nechtěl jsem hrát arche­ty­pál­ní­ho padou­cha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude těž­ké násle­do­vat Benedicta Cumberbatche, a tak jsme s Justinem, Simonem a Dougem zjiš­ťo­va­li, kdo ten chlá­pek vlast­ně je. Jak mlu­ví? Jaké jsou jeho těles­né vlast­nos­ti? Proč chce mít co doči­ně­ní s Federací? Když dosta­ne­te odpo­vě­di, zjis­tí­te, že není žád­né mon­strum. Má důvod pro všech­no, co dělá.” “Idris je nebo­jác­ný,” říká Lin. “Ponořil se...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na Mission: Impossible – Národ gráz­lů v Londýně,” řekl Pegg. “A Bryan Burk (pro­du­cent fil­mů Národ gráz­lů a Star Trek: Do tem­no­ty) si mě vzal stra­nou – mys­lel jsem, že se mě chys­tá zabít – a zeptal se, jest­li bych k tomu chtěl psát scé­nář. Naprosto jsem ztra­til chlad­nou hla­vu...

Autor:
StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

“Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­nos­tí,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­věd­ný za to, že při­ve­dl k nové­mu živo­tu feno­mén, kte­rý letos sla­ví 50. výro­čí. “Gene Roddenberry vytvo­řil úžas­ný svět, kte­rý nad­še­ně navště­vu­je­me zno­vu a zno­vu.” Po dvou fil­mech v reži­sér­ském křes­le, Star Trek (2009) a Star Trek: Do tem­no­ty (2012), Abrams a jeho tým vybral jako reži­sé­ra Justina Lina, vete­rá­na série Rychle a zbě­si­le. Lin při­ve­dl k živo­tu Star Trek: Do nezná­ma. “Justin něko­li­krát doká­zal, že je vel­mi...

Autor:
Sta020

Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 %

Tak se nám zase vrá­til Star Trek. Jedná se o 13. díl fil­mo­vé série, kte­rá zača­la před dlou­hý­mi 38 lety. Mnoho fil­mů bylo úspěš­ných, někte­ré méně.  Ale restart v 11. dílu fil­mo­vé série slav­né his­to­rii pomoh­la. Tak zno­vu po osmi letech vrá­ti­la rebo­o­to­va­ná posád­ka slav­né Enteprise, kte­rou ovlád­la posád­ka z alter­na­tiv­ní linie, kde jsou slav­né posta­vy ve mla­dém podá­ní. První dva fil­my zre­ží­ro­val J.J. Abrams, kte­rý si odbě­hl ke Star Wars, a tak jeho otě­že pře­vzal Justin Lin, kte­rý se pro­sla­vil režií...

Autor:
null0

Kniha džunglí - O TVŮRCÍCH

            JON FAVREAU (režie) svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil jako herec v půso­bi­vém spor­tov­ním fil­mu Bourák. Poté se začal věno­vat také sce­náris­ti­ce a napsal scé­nář k úspěš­né hips­ter­ské kome­dii Proutníci. Od té doby neu­stá­le hle­dá dal­ší a dal­ší zají­ma­vé pro­jek­ty, kte­rý­mi by svou boha­tou fil­mo­gra­fii obo­ha­til a roz­ší­řil.             Favreau sehrál klí­čo­vou roli při tvor­bě a roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel jakož­to reži­sér fil­mo­vých hitů Iron Man a Iron Man 2, kte­ré dohro­ma­dy celo­svě­to­vě utr­ži­ly 1.3 mili­ar­dy dola­rů. Byl také vedou­cím výro­by fil­mů Avengers...

Autor:
null0

Kniha džunglí – POSTAVY

            MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lid­ský chla­pec, kte­ré­ho od útlé­ho dět­ství vycho­vá­va­la smeč­ka vlků. Když zajis­tí, že již není v džun­g­li vítán, opus­tí svůj domov a vydá se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pozná­ní. Provází ho přís­ný men­tor, par­dál Baghíra, a vese­lý med­věd Balú.                         BAGHÍRA (v původ­ním zně­ní Ben Kingsley) Baghíra je nád­her­ný a mršt­ný par­dál, kte­rý kdy­si našel malé­ho Mauglího v džun­g­li a dal jej vycho­vat vlkům. Černý par­dál má pro chlap­ce sla­bost. Je to Magulího men­tor a pomů­že chlap­ci...

Autor:
null0

Kniha džunglí - Obsah/O filmu

            OBSAH              Snímek Kniha džun­glí je zce­la novým hra­ným výprav­ným zpra­co­vá­ním dob­ro­druž­ství Mauglího, lid­ské­ho mlá­dě­te, vycho­vá­va­né­ho vlky. Když se obje­vu­je obá­va­ný tygr Šér Chán, pozna­me­na­ný svým setká­ním s člo­vě­kem, kte­rý hro­zí tím, že zni­čí koho­ko­liv, koho bude pova­žo­vat za hroz­bu, zjiš­ťu­je Mauglí, že už v džun­g­li není víta­ným hos­tem. Nucen opus­tit jedi­ný domov, kte­rý kdy poznal, se vydá­vá na pozo­ru­hod­nou pouť sebe­po­zná­ní v dopro­vo­du přís­né­ho men­to­ra Baghíry a vol­no­myš­len­kář­ské­ho med­vě­da Balůa. Na své ces­tě se Mauglí setká­vá s oby­va­te­li...

Autor:
Kniha010

Kniha džunglí - 75 %

Když se malý chla­pec Mauglí sna­ží unik­nout před čer­ným pan­te­rem, vypa­dá jeho běh jako zou­fa­lý pokus o záchra­nu živo­ta, ale ve sku­teč­nos­ti  je to jen jed­na z mno­ha výchov­ných lek­cí, kte­ré musí absol­vo­vat. Mauglí je sice čle­nem vlčí smeč­ky, kte­rá ho vycho­va­la a je ochot­ná za jeho život bojo­vat, ale nastou­pi­lo obdo­bí výcho­vy čer­né­ho pan­tera Baghíry. Tahle šel­ma zná záko­ny pra­le­sa a sna­ží se nau­čit vše potřeb­né pro pře­ži­tí v tvr­dých pod­mín­kách. Zároveň si uvě­do­mu­je, že Mauglí je člo­věk a nemů­že...

Autor:
Aveng40

Avengers: Age of Ultron - 70 %

Když si tak sedím na novi­nář­ské pro­jek­ci Avengers 2 (ve spo­leč­nos­ti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lep­ší nebo hor­ší než prv­ní díl, kdy se slav­ný tým hrdi­nů, IT vše­u­mě­la, boha, 120. leté­ho sta­ří­ka, zele­né hrou­dy sva­lů atd.. spo­jil? Vyřešení toho­to rébu­su nechám na konec této recen­ze.

Autor:
Muž30

Muž na odstřel - 55 %

Bývalý žol­dák a zabi­ják Jimy Terrier se moc neroz­mýš­lí, když má něko­ho zastře­lit. Patří v Kongu k nájem­ným žol­dá­kům, kte­ří respek­tu­jí svá pra­vi­dla. Není pro­to nic div­né­ho, když se po úspěš­ném zása­hu ani neroz­lou­čí se svou milen­kou Annie, v tichos­ti zmi­zí a začí­ná nový život. Po něko­li­ka letech se však sám stá­vá ter­čem bojo­vé­ho koman­da. Jako správ­ný hrdi­na unik­ne a vydá­vá se hle­dat toho, kdo sto­jí o jeho hla­vu. Cesta vede zpět do minu­los­ti, k býva­lým spo­lu­bo­jov­ní­kům a po ces­tě se setká­vá se svou býva­lou lás­kou. Tohle...

Autor: