Štítky: humor

0

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci psů, tak ale i ti, co mají rádi zví­řa­ta a co tou­ží po odpo­čin­ko­vé čet­bě. Bígl Bertík už tro­chu dospěl, není to již ztřeš­tě­né ště­ně,...

Autor:
0

Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké

Tak u téhle kníž­ky jsem se náram­ně poba­vi­la, a abych řek­la prav­du, tak jsem se občas při­stih­la i u toho, že mně i smí­chy tek­ly slzy po tvá­ři. Ještě nikdy jsem se u žád­né kni­hy nepo­ba­vi­la a neu­vol­ni­la tak jako prá­vě u čte­ní Manolita. Možná tomu tak tro­chu při­spě­lo i to, že i já mám mlad­ší­ho sou­ro­zen­ce - bra­t­ra, a když jsem byla malá,...

Autor:
0

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, čer­ve­né auto­bu­sy, Temže,… A co kni­ha Tři muži ve člu­nu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napra­vit a vydat se na plav­bu po Temži v době, kdy ješ­tě v Londýně o auto­bu­su ani nesly­še­li a uli­ce ang­lic­ké met­ro­po­le bráz­di­ly koň­ské povo­zy. Možná...

Autor:
0

Lea DeLaria z Orange Is the New Black jako komička

Herečka Lea DeLaria, ali­as Big Boo ze seri­á­lu Orange Is the New Black, vystou­pi­la v pátek 27. dub­na 2018 na Kansas State University. Během hodi­no­vé stand-up come­dy vyprá­vě­la o život­ních zku­še­nos­tech zís­ka­ných v LGBT+ komu­ni­tě, své part­ner­ce, o níž mlu­ví jako o „tra­vel com­pa­ni­on“, a zazpí­va­la. „Teď chci, aby se posta­vi­ly všech­ny ženy v pub­li­ku a zakři­če­ly: Jsem les­ba!“...

Autor:
Průvodce dokonalého milence foto0

Literární poklesky pana profesora

Kanadský humo­ris­ta Stephen Leacock pat­ří ke kla­si­kům svě­to­vé­ho humo­ru, bohu­žel u nás tolik zná­mý není, a ve svě­tě je mož­ná mno­hem zná­měj­ší jako poli­to­log a eko­nom, než jako autor humor­ných pří­bě­hů. Slavným humo­ris­tou díky finanč­ním pro­blé­mům Leacock si při­vy­dě­lá­val zasí­lá­ním nej­růz­něj­ších ske­čí a pří­bě­hů do časo­pi­sů už v době svých stu­dií, pak se ale dlou­ho...

Autor:
Tajný deník Hendrika Groena1

Tajný deník Hendrika Groena

Hendrik Groen nemá rád sta­ré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amster­dam­ském domo­vě důchod­ců, ale ani on, ani jeho nej­lep­ší pří­tel Evert díky své­mu nad­hle­du a své­ráz­né­mu humo­ru mezi ostat­ní oby­va­te­le domo­va neza­pa­da­jí. Na Nový rok sa Hendrik roz­hod­ne, že si začne psát deník,v němž prav­di­vě zachy­tí život v domo­vě důchod­cú...

Autor:
0

Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví

Kdo byl někdy zaměst­na­ný v obcho­dě, ví, jaké je to utr­pe­ní pra­co­vat se zákaz­ní­ky a tvá­řit se u toho pro­fe­si­o­nál­ně. O to více to pla­tí v knih­ku­pec­tví, kam čas­to cho­dí zákaz­ní­ci s vel­mi kuri­óz­ní­mi poža­dav­ky. Jen Campbell, kte­rá před spi­so­va­tel­skou drá­hou řadu let pra­co­va­la jako knih­kup­ky­ně, se je roz­hod­la sepi­so­vat na blog a když bylo hlá­šek dost...

Autor:
Divné hlášky z knihkupectví0

Jen Campbell: Divné hlášky z knihkupectví - 80 %

Každý, kdo někdy pra­co­val s lid­mi, a nezá­le­ží na tom, jest­li na recep­ci nebo někde v obcho­de, ví, že někdy je tako­váh­le prá­ce doce­la nároč­ná. A někdy zase neu­vě­ři­tel­ně absurd­ní a vtip­ná. Svoje o tom jis­tě ví i Jen Campbell, pro­da­vač­ka v knih­ku­pec­tví, kte­rá zača­la sepi­so­vat svo­je zku­še­nos­ti se zákaz­ní­ky na svém blo­gu. Později je vyda­la kniž­ně a od...

Autor:
Po práci legraci0

Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar

O Češích se ví, že v těž­kých dobách čas­to boju­jí humo­rem, aby vůbec pře­ži­li. Proč by jinak Švejk mohl mít tako­vý úspěch? A prá­vě těž­ké obdo­bí mapu­je tato kníž­ka, zamě­ře­ná na obdo­bí soci­a­lis­mu. Nečekejte ponu­ré čte­ní, ale nao­pak vese­lé – dozví­te se, jak lidé v letech 1948_1989 žer­tov­ně říka­li důle­ži­tým sku­teč­nos­tem té doby....

Autor:
Pes Blůma na cestě k dokonalosti0

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

Možná dle názvu bude­te čekat vyprá­vě­ní o ces­tě psa Blůmy, jak dosá­hl doko­na­los­ti. Nenechte se zmást názvem, žád­né vyprá­vě­ní se neko­ná. Pes Blůma ví, že kdy­by se začal učit ve stá­ří, bylo by to tro­chu poz­dě, neboť staré­ho psa už novým kous­kům nena­u­číš, a tak nic nepo­ne­chá­vá náho­dě a vydá­vá se na ces­tu...

Autor: