Štítky: Guillermo del Toro

0

Tvář vody - 70 %

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také odva­hu unik­nout před nebez­pe­čím. Mexický fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta Guillermo del Toro, kte­rý už má zku­še­nos­ti s natá­če­ním fil­mů vědec­ko­fan­tas­tic­ké­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru,...

Autor:
rp_crimson-peak020

Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]

Guillermo del Toro pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší tvůr­ce sou­čas­né­ho Hollywoodu. I když se napo­sled podí­val do kin s epic­kou řež­bou Pacific Rim, jeho domé­nou jsou pře­de­vším tem­né fan­ta­sy a horo­ry. A přes­ně s tako­vou­hle lát­kou při­chá­zí od čtvr­teč­ní­ho poled­ne do čes­kých a slo­ven­ských kin. Jak dopadla jeho dlou­ho oče­ká­va­ná novin­ka Purpurový vrch?

Autor:
PacificRim0

Pacifim Rim - 80%

Desátý film mexic­ké­ho reži­sé­ra Guillerma del Tora je vel­ko­roz­počto­vý. Nevím, zda­li se jeho roz­po­čet, kte­rý je kolem 180 000 000 dola­rů někdy vrá­tí, ale snad se pení­ze ale­spoň tro­chu vrá­tí na to, aby mohl reži­sér dovr­šit tri­lo­gii HellBoy. Základní záplet­ka fil­mu je veli­ce jed­no­du­chá, jak říka­jí dis­tri­bu­to­ři: „Z moře se vyno­ří obrov­ské...

Autor:
Hellboy0

Hellboy

Převést na fil­mo­vé plát­no někte­rý z Mignolových komik­sů o tzv. pekel­ném chlap­ci, bylo dlou­ho snem jis­té­ho mexic­ké­ho reži­sé­ra jmé­nem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozum­né svě­řit mu tak vel­ký pro­jekt? Proto si náš talent samouk musel počkat až na slá­vu dru­hé­ho Bladea. Poté mu nabíd­li dokon­ce tři vel­ké pro­jek­ty!...

Autor:
Blade II0

Blade II

Drazí lidé, vítej­te u nás v Praze a pro­sím, navštiv­te noč­ní lin­ku č. 52 a navštiv­te naší milou trans­fúz­ní sta­ni­ci, kde může­te daro­vat svou cenou krev a dal­ší upí­ři mohou poklid­nu žít a nestá­le nemu­sí hle­dat svo­je obě­ti, když mají svo­jí sta­ni­ci.!

Autor: