Štítky: Grada

0

Pro nejlepší kamarádku

Je mož­né, že máte spous­ty kama­rá­dek, ale ta nej­lep­ší - ta je jenom jed­na! Je tu pro vás vždy, když ji potře­bu­je­te - a nezá­le­ží na tom, zda má zrov­na hro­ma­du prá­ce nebo jí volá­te upro­střed noci - vždyc­ky vás vypo­ču­je, pora­dí, pomů­že. Je téměř jako vaše sest­ra. Ví, co vám...

Autor:
0

Mám tě ráda, tati

Nakladatelství Grada vyda­lo nedáv­no uni­kát­ní kníž­ku Mám tě ráda, tati. Tahle kni­ha vyšla v edi­ci s názvem Vyplňte a daruj­te a díky může­te ori­gi­nál­ně vyjá­d­řit lás­ku a náklo­nost dané oso­bě. Jedná se o poči­ny, kte­ré si oblí­bi­li (nejen) mla­dí lidé po celém svě­tě a nyní jsou popu­lár­ní i u nás v České repub­li­ce. Kromě té pro tátu už vyšly kni­hy Co...

Autor:
0

Kouzelné pověsti našich krajů - jak to kdysi bylo a nebylo - co stalo se a nestalo

  Středočeský kraj - Permoníci v Koněpruských jes­ky­ních jsou ale pěk­ně vyku­tá­le­ní - pří­běh pasáč­ka Matěje. Ten cho­dí­val pást svo­je ovce na nej­vyš­ší vrch toho­to kra­je - Zlatý kůň. Jeden den se mu však sta­la neu­vě­ři­tel­ná pří­ho­da. Seděl v kli­du na kame­ni a najed­nou ucí­til kouř. Viděl, že stou­pá z kame­ní, což ho vyved­lo...

Autor:
0

Štěpán Kobliha není žádná bábovka - vyzraje Štěpán na učitelku Hrozivou - zachrání svoje unesené rodiče?

  Štěpán a hro­zi­vá uči­tel­ka Hrozivá - Štěpán psal rodi­čům, kte­ří byli v Indii, ve kte­rém jim napří­klad poví­dal o tom, že jeho spo­lu­žák Ráma ho učí vázat tur­ba­ny. Postěžoval si, že mu to zatím pří­liš nejde. Chtěl se to nau­čit i pro­to, že počí­tal s veče­ří u maha­rádži, na kte­rou ho máma s tátou vez­mou, tak...

Autor:
0

Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes

  Kniha pojed­ná­vá o 85 dru­zích nej­čas­těj­ších pta­čích dru­hů, kte­ré se vysky­tu­jí v Evropě. Prvních pár strá­nek se zao­bí­rá tím, jak ptá­ci vše­o­bec­ně vypa­da­jí. Kniha se věnu­je zevrub­ně stav­bě jejich těla, též jsou popis­ky ozna­če­ny barev­ně, aby se v tom čte­nář lépe vyznal. V prv­ní kapi­to­le s názvem Ptáci vel­cí jako vra­bec se začí­ná Králíčkem...

Autor:
0

Co ukrývají Stíny nad zálivem?

Před sed­mi lety une­sl dva dese­ti­le­té chlap­ce proud pří­liš dale­ko od bře­hu. A na pev­ni­nu se vrá­til jeden. Byli to syno­vé dvou nej­lep­ších kama­rá­dek Sáry a Isly. Obě dou­fa­ly, že naži­vu zůsta­lo prá­vě její dítě. Štěstí měla Sára. Její Jacob pře­žil, no přá­tel­ství s Islou ne. Po sed­mi letech,zrovna na den nebla­hé­ho výro­čí, vsak...

Autor:
0

Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně

„Dovolte, abych se před­sta­vil: Jsem bígl a mé celé jmé­no zní Alberto z Rododendronu. Jméno začí­na­jí­cí na A zna­me­ná, že pochá­zím z prv­ní­ho vrhu naší mámy, a onen šlech­tic­ky zně­jí­cí pří­do­mek je pojme­no­vá­ní cho­va­tel­ské sta­ni­ce. Ale to už víte z mé prv­ní kníž­ky, kte­rá se vám tolik líbi­la. Od vydá­ní se mi sta­lo spous­tu dal­ších vese­lých...

Autor:
0

Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky

Pavel Taussig se naro­dil do židov­ské rodi­ny, ale rodi­če ho necha­li pokřtít jako evan­ge­lí­ka. Chlapec totiž při­šel na svět jen něko­lik měsí­ců po Hitlerově ucho­pě­ní moci v Německu a jeho rodi­če, kte­ré vývoj udá­los­tí děsil, se sna­ži­li zachrá­nit, co se dalo. O pár let poz­dě­ji i oni přestou­pi­li na evan­ge­lic­kou víru. Nebylo to pro ně...

Autor:
0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome...

Autor:
0

Svět v číslech - kniha

Tato kni­ha je plná růz­ných zají­ma­vos­tí. Například v prv­ní kapi­to­la, kte­rá pojed­ná­vá o úžas­ných pokla­dech pra­ví o tom, že 46 mili­o­nů dola­rů zapla­til kle­not­ník Laurence Graff za nád­her­ný růžo­vý dia­mant, kte­rý je v sou­čas­né chví­li zná­mý pod jmé­nem Graff Pink. Další kapi­to­la má název Odporná jíd­la. Je zde pří­spě­vek o tom, že 26 740 dola­rů je...

Autor:
0

Recenze: Květiny pro suché zahrady

Sucho. Slovo, kte­ré je v posled­ních něko­li­ka letech chudých na sráž­ky sklo­ňo­vá­no stá­le čas­tě­ji. Zakládáte v této době zahra­du, nemá­te vlast­ní zdroj vody a jste závis­lí na dodáv­ce vody z veřej­né­ho vodo­vo­du? Nebo budu­je­te zahra­du u cha­ty, na kte­rou zaví­tá­te čas od času a nemá­te mož­nost zajis­tit dosta­teč­nou závla­hu?  Prostě pro všech­ny, kte­ří mají pro­blém s vodou...

Autor:
0

Recenze: Do posledního dechu

V kon­tej­ne­ru na odpad je nale­ze­na mrt­vá dív­ka a postu­pem času se uká­že, že bohu­žel neby­la prv­ní. Úkolem celé­ho vyšet­řo­va­cí­ho týmu je zajis­tit, aby byla tou posled­ní. Robert Bryndza při­chá­zí s dal­ším pří­pa­dem šéfin­spek­tor­ky Eriky Fosterové ten­to­krát pod názvem Do posled­ní­ho dechu. Doslova do posled­ní­ho dechu o svůj život boju­je i dal­ší mla­dá dív­ka, kte­rá...

Autor:
0

Zoopisník Miroslava Bobka - kniha

Autor kni­hy Miroslav Bobek se v úvo­du své­ho díla roze­psal o tom, jak poři­zo­val foto­gra­fie gori­lích sam­ců v Africe, kon­krét­ně tedy ve Středoafrické repub­li­ce, v čás­ti Kongo. Jak sám podo­tý­ká, poří­dil stov­ky tech­nic­ky doko­na­lých foto­gra­fií goril nížin­ných, tak­že mu ani neva­di­la pou­ze jed­na nepo­ve­de­ná. Na jihu Kamerunu pocho­do­val se svou výpra­vou v jed­nom z národ­ních par­ků,...

Autor:
0

Recenze: Skřítek Permoníček

Když jde do lesa dospě­lý, uží­vá si šumě­ní stro­mů, zpěv ptá­ků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej pře­kva­pí hla­vič­ka hříb­ka vyku­ku­jí­cí z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptej­te se , co v něm vidí ony. Naducané pol­štá­ře mechu se rázem změ­ní v peřin­ky pro skřít­ky, drob­né vět­vič­ky ve vařeč­ky, se...

Autor:
0

Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha

Bára je dva­nác­ti­le­té, na prv­ní pohled úpl­ně nor­mál­ní děv­če, ovšem má jed­no zásad­ní tajem­ství - může ces­to­vat do minu­los­ti, a to díky kou­zel­né­mu atla­su. S rodi­či se pře­stě­ho­va­la na ven­kov, což nejdřív nes­la vel­mi neli­bě, pro­to­že nemá žád­né sou­ro­zen­ce, ale aspoň zís­ka­la se sta­rým domem i roz­to­mi­lou koč­ku Barču, kte­rá jí s cesta­mi pomá­há....

Autor:
0

Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha

Nelinka je malá psí sleč­na, kte­rá má za panič­ku Violku, jede­nác­ti­le­tou moc milou hol­čič­ku, kte­rou nade vše zbož­ňu­je. Nejenom pro­to, že si s ní hra­je, blb­nou spo­lu, dová­dí, ale též i díky tomu, že se Nelinka pota­jí večer při­šou­rá a hup - už je v poste­li. Tam obě dvě spo­lu sdí­lí ty nej­krás­něj­ší sny....

Autor:
0

Rafinovaně skládaný papír

Snad kaž­dý z nás v mlá­dí posklá­dal z papí­ru har­mo­ni­ku, vlaš­tov­ku nebo žab­ku na čty­ři prs­ty, se kte­rou se hrá­ly dět­ské hry. Pro ty, co od vlaš­to­vek pokro­či­li tro­chu dál, je urče­na novin­ka  Margarete Schrüfer  Rafinovaně sklá­da­ný papír vyda­ná nakla­da­tel­stvím Grada.  Možná bude­te pře­kva­pe­ni, co všech­no se dá vyro­bit z oby­čej­né­ho papí­ru.  A vět­ši­nou nebu­de­te...

Autor:
0

Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Existují mís­ta, kte­ré v nás na prv­ní pohled vzbu­zu­jí nepří­jem­né poci­ty. Později zjis­tí­me, že se na těch mís­tech ode­hrá­la v minu­los­ti něja­ká tra­gic­ká udá­lost a zane­cha­la tam po sobě trva­lou sto­pu. A prá­vě tako­váh­le mís­ta vyhle­dá­vá Veronika Rubínková, kte­rá vás ve své kni­ze vez­me na pro­cház­ku po deví­ti stra­ši­del­ných loka­li­tách v Čechách a na Moravě. Společně s ní navští­ví­te...

Autor:
0

Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních pohá­dek, ale i - jak už jste prav­dě­po­dob­ně uhod­li - koček. A ne jen tak leda­ja­kých koček! Vždyť uznej­te sami -...

Autor:
0

Smoothies na zahřátí - kniha

V této kuchař­ce se začí­ná nej­pr­ve vyprá­vět o tom, že smo­o­thie je druh život­ní­ho sty­lu. Potom se začnou řešit suro­vi­ny. Je zde vypsa­né mra­že­né i čer­stvé ovo­ce, zele­ni­na, oře­chy, oře­cho­vá a semín­ko­vá más­la, semín­ka, pro­tei­no­vé práš­ky, pro­spěš­né ole­je, vlákni­na, super­po­tra­vi­ny, jem­ně mle­té super­bo­bu­le, sla­di­dla a teku­ti­ny. Autorka násled­ně radí, jak naku­po­vat ovo­ce a zele­ni­nu, což...

Autor:
0

Pavel Scheufler - Fotoportréty

Každý, kdo měl v ruce fotou­pa­rát, už vytvo­řil por­trét­ní foto­gra­fii. Jak ale udě­lat ide­ál­ní sní­mek, aby se líbil foto­gra­fo­vi i foto­gra­fo­va­né­mu, byl bez ruši­vých vje­mů a záro­veň nebyl fád­ní? Nechte si pora­dit od zku­še­né­ho pro­fe­si­o­ná­la! Pavel Scheufler je foto­graf a his­to­rik foto­gra­fie, vyso­ko­škol­ský uči­tel a lek­tor foto­kur­zů FotoŠkoda. O foto­gra­fi­ích, sou­čas­ných i his­to­ric­kých, vydal 45 knih a na...

Autor:
0

Němčina - 500 vět k překladu

Dosáhli jste v něm­či­ně úro­veň B2 a nebo vyš­ší a chce­te si své zna­los­ti toho­hle jazy­ka otes­to­vat? Útlá kníž­ka Němčina - 500 vět k pře­kla­du vaše zna­los­ti důklad­ně pro­vě­ří. Jak už název napo­ví­dá, v kni­ze najde­te více než 500 čes­kých vět a vaším úko­lem je pře­lo­žit je do něm­či­ny. Prohloubíte tak své zku­še­nos­ti s gra­ma­tic­kým pře­kla­dem, roz­ší­ři­te...

Autor:
0

Květiny z papíru

Máte rádi kvě­ti­ny a těší­te se na jaro, až si je zno­vu bude­te moct natr­hat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud pří­ro­da nabíd­ne živé kvě­ti­ny a udě­lej­te si zatím papí­ro­vé. Barevné kvě­ty z papí­ru roz­jas­ní kaž­dou míst­nost a vyro­bit je není vůbec těž­ké. Materiál na jejich výro­bu (ubrous­ko­vý papír, deko­rač­ní lepí­cí...

Autor:
0

Německá gramatika rychlostí blesku

Hledáte kni­hu, ve kte­ré je shr­nu­to vše, co potře­bu­je­te pro běž­nou komu­ni­ka­ci v něm­či­ně a ve kte­ré najde­te pře­hled­ně a logic­ky seřa­ze­né gra­ma­tic­ké jevy, kte­ré se může­te učit nebo si je jen opa­ko­vat? Jestli ano, je pro vás urče­na útlá učeb­ni­ce s názvem Německá gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku. Stejně jako v Anglické gra­ma­ti­ce rych­los­tí bles­ku, i zde...

Autor:
0

Anglická gramatika rychlostí blesku

Začínate se stu­di­em ang­lič­ti­ny a potře­bu­je­te shr­nu­tí základ­né ang­lic­ké gra­ma­ti­ky nebo se tomuhle cizí­mu jazy­ku věnu­je­te již del­ší dobu , ale chce­te mít po ruce struč­ný pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších gra­ma­tic­kých pra­vi­del? Pokud ano, je kni­ha Anglická gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku urče­na pří­mo vám. Na začát­ku kni­hy vás čeka­jí tes­ty úrov­ně jazy­ko­vých doved­nos­tí, díky kte­rým...

Autor:
0

Gayle Formanová - Znovu já

Maribeth Kleinová je úspěš­ná mat­ka, man­žel­ka a redak­tor­ka oblí­be­né­ho časo­pi­su. Kromě toho je taky per­fek­ci­o­nist­ka, kte­rá musí mít vše doko­na­le naplá­no­va­né, a jedi­né, čemu se věnu­je, jsou její povin­nos­ti. Její telo však nároč­né život­ní tem­po nezvlád­ne - a  dia­gnó­za zní: infarkt. Při násled­ném zota­vo­vá­ní pocho­pí, že musí změ­nit svůj život. Navzdory její­mu...

Autor: