Štítky: Glenn Close

0

7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe

“Výběr her­ců se nám oprav­du pove­dl ve všech smě­rech,” podo­tý­ká scé­náris­ta Max Botkin. “Je to nád­her­ný mix legen­dár­ních talen­tů jako Glenn Closeová a Willem Dafoe, s jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších evrop­ských vychá­ze­jí­cích hvězd, Noomi Rapaceovou v hlav­ní roli. Noomi doká­že hrát sil­né posta­vy, jak co se týče fyzic­ké zdat­nos­ti, tak emoč­ní hloub­ky, což je prá­vě...

Autor:
0

7 životů - Svět filmu. Vzdálený i blízký

Scénárista Max Botkin měl před­sta­vu umír­ně­né science ficti­on, svě­ta v neda­le­ké budouc­nos­ti, ne nepo­dob­né­ho tomu, kte­rý může­me pozo­ro­vat v spe­ku­la­tiv­ním sci-fi Margaret Atwoodové. „Ústřední téma zalo­že­né na myš­len­ce “co kdy­by” se zamě­řu­je na pří­běh sed­mi sou­ro­zen­ců zasa­ze­ný do pod­mí­nek, kte­ré nahrá­va­jí dra­ma­tu,“ vysvět­lu­je Botkin. “Představoval jsem si, jaké by bylo být uvěz­něn...

Autor:
0

7 životů - Glenn Close - záporák nebo génius?

Nicolette Caymanová je hlav­ní zápor­nou posta­vou fil­mu. Je ztě­les­ně­ním špat­nos­ti a útla­ku ve svě­tě. Caymanová řídí Úřad pro alo­ka­ci dětí. Prožila si v živo­tě hrůz­né oka­mži­ky, když vidě­la vlast­ní sou­ro­zen­ce umřít hla­dy. Úporně se drží svých ide­á­lů a věří, že zákon o jed­nom dítě­ti je jedi­ným mož­ným způ­so­bem, jak ome­zit růst svě­to­vé popu­la­ce a udr­žet...

Autor:
0

7 životů - Vizuální efekty filmu

Pokud se na scé­ně obje­vi­ly všech­ny sest­ry, štáb musel pro růz­né zábě­ry pou­ží­vat růz­né tech­ni­ky. „Jedna z prv­ních věcí, kte­ré jsem pro­du­cen­tům ozná­mil, než se zača­lo natá­čet, bylo: ‚Budu na to potře­bo­vat hod­ně času‘,“ vzpo­mí­ná Tommy Wirkola. „Natáčecí plán je del­ší, pro­to­že to pros­tě celé bude trvat déle – mas­kér­na a neu­stá­lé...

Autor:
0

7 životů - Když jedna herečka hraje sedm rolí

Vytvořit a vysta­vět jakou­ko­liv fil­mo­vou posta­vu dá her­ci mno­ho prá­ce. Když se Noomi Rapaceová roz­hod­la pro neleh­ký úkol ztvár­nit ve fil­mu „7 ŽIVOTŮ“ všech sedm sester Settmanových, při­ja­la výzvu, kte­rá by jis­tě odra­di­la nemno­ho herec­kých kole­gů. Rapaceová ale k pří­le­ži­tos­ti nao­pak při­stou­pi­la s pověst­nou ener­gií a zau­je­tím. Jakmile se do pro­jek­tu pohrou­ži­la, popsa­la ho...

Autor:
0

7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav

Režisér Tommy Wirkola věděl, že duch a osob­nost Noomi Rapaceové pro­stou­pí vše­mi sed­mi sestra­mi: „Bylo důle­ži­té vytvo­řit mezi nimi jem­né nuan­ce a pomo­ci tak pub­li­ku si v krát­kém čase zařa­dit všech sedm postav.“ Zároveň však bylo potře­ba vyhnout se kari­ko­vá­ní, ale nao­pak se dostat posta­vám pod kůži. Právě v tom­to ohle­du reži­sé­ro­vi hod­ně pomoh­la...

Autor:
0

7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo

Děj fil­mu „7 živo­tů“ se ode­hrá­vá v roce 2073 v post-dystopickém svě­tě, kte­rý sužu­je kata­stro­fál­ní stav život­ní­ho pro­stře­dí, pře­lid­ně­ní pla­ne­ty a nedo­sta­tek základ­ních suro­vin. Občanské a poli­tic­ké nepo­ko­je, vál­ky a uprch­lic­ká kri­ze změ­ni­ly svět k nepo­zná­ní. Většina svě­to­vých moc­nos­tí padla a otě­že pře­bra­la nová vel­moc – Evropská fede­ra­ce. Aby lid­ská rasa pře­ži­la, je oby­va­tel­stvo donu­ce­no žít v orwellov­ské...

Autor:
StrazciNahled0

Strážci Galaxie na Blu-ray

Jeden z Vánočních dár­ků, kte­ré jste si před Vánoci kou­pit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kte­ří jsou kaž­dý z jiné pla­ne­ty. Mezi nimi je i mýval i strom a samo­zřej­mé lid­ský poto­mek „dob­ro­druh“ a zlo­děj Peter Quill.Blu-ray je už sko­ro měsíc ke kou­pi a tak si do své sbír­ky Marvel fil­mů může­te při­kou­pit dal­ší díl. V letoš­ním roce na...

Autor:
Strazci40

Strážci Galaxie - 80 %

Když před dlou­hý­mi šes­ti lety se Marvel roz­ho­dl, že začne vyrá­bět fil­my sám. Před tím dával pou­ze licen­ce. Od jiných pro­du­cen­tů (X-men, Spider-man) zjis­til, že cizí vydě­lá­va­jí na jeho komik­sech, a tak začal pro­du­ko­vat věci sám. První pokus­ný krá­lík byl Iron-man, Hulk, a dal­ší. Každé jed­not­li­vé fil­my byly postup­ně úspěš­něj­ší a úspěš­něj­ší. Růst...

Autor:
Strážci Galaxie - první dojem0

Strážci Galaxie - první dojem

James Gunn nato­čil nové Star Wars. Tentokrát se stro­mem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou tako­vá let­ní zábav­ná oddychov­ka s mno­ha pop­kul­tur­ní­mi odka­zy na 80. léta. Peter Quill je zemsko-mimozemské dítě, kte­ré si mimo­zemš­ťa­né, po smr­ti jeho mat­ky, odve­zou do vesmí­ru. Vyroste tam a sta­ne se paše­rá­kem, zlo­dě­jem a taky samo­zřej­mě Strážcem Galaxie. Film je o jejich...

Autor: