Štítky: Ftorek Jozef

Manipulace0

Manipulace a propaganda na pozadí současné informační války

Jak moc sebou nechá­me mani­pu­lo­vat? Do jaké míry vychá­ze­jí naše názo­ry oprav­du z nás? A je vůbec mož­né věřit ale­spoň z čás­ti maso­vým médi­ím? Nejen na tyto otáz­ky se sna­ží odpo­vě­dět kni­ha Jozefa Ftorka s názvem mani­pu­la­ce a pro­pa­gan­da na poza­dí sou­čas­né infor­mač­ní vál­ky. Propaganda a sna­ha o ovliv­ně­ní veřej­né­ho míně­ní (ať už za úče­lem náku­pu něja­ké­ho...