Štítky: Fragment

0

Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků

Nová kni­ha Dračí stráž­ce vás zave­de do svě­ta dra­ků, magie a neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­ství. Alespoň tak láká obál­ka. Draci, vzne­še­ná a moc­ná stvo­ře­ní jsou na úpad­ku, ale nyní se má vrá­tit slá­va dra­ků, kdy moř­ští hadi se bro­dí řekou, aby se na mýti­ně moh­li zavi­nout do schrán, a násled­ně se z nich mají vylíh­nout majestát­ní dra­ci. Jenže hadi jsou star­ší, než by měli být, navíc se do schrán dosta­nou až na pod­zim, tak­že jsou i hla­do­ví a vysí­le­ní. Když se s nadě­jí čeká...

Autor:
0

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?

Princezna Song byla mla­dá dáma, kte­rá momen­tál­ně měla sta­ros­ti. Přecházela netr­pě­li­vě po své kom­na­tě v porad­ní cita­de­le. Chtěla totiž poprosit své­ho otce, aby se moh­la zúčast­nit na prv­ním zase­dá­ní od doby, co se skry­li před úto­kem Žerfa. Ovšem jeli­kož byla dce­rou čun­gské­ho císa­ře, bylo jí jas­né, že bude muset vyna­lo­žit znač­né úsi­lí, aby jí to otec vůbec dovo­lil. Nyní na něj čeka­la, aby si s ním o tom moh­la pro­mlu­vit. Najednou sly­še­la ráz­né kro­ky - blí­žil se k její kom­na­tě...

Autor:
0

Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy?

Poppy byla nad­še­ná - důvod byl vcel­ku pros­tý. Její kama­rád­ka Sarah se uvo­li­la k tomu, že se s ní poje­de podí­vat za koní­ky. Někomu by na tom nepři­šlo nic div­né­ho, ale pro Poppy to byl vlast­ně úspěch - Sarah se totiž koní bála. Ne, že by nemě­la ráda zví­řa­ta, nao­pak, ale hlav­ně psy - z koní měla respekt. Poppy si však nedě­la­la ilu­ze. Dobře vědě­la, že Sarah jede hlav­ně pro­to, aby si pro­hléd­la její kama­rád­ky Milli a Katii. Poppy...

Autor:
0

Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova

Zelený princ - jed­no­ho rána se ze zám­ku v Sedmikráskově ozve obrov­ský křik o pomoc. O chví­li poz­dě­ji se k domu kou­zel­ní­ka Samuela při­ří­tí zele­ny gob­lin. Samuel zrov­na pomá­hal prin­cezně Růžence odča­ro­vat stře­víč­ky na svat­bu. Když gob­lin viděl prin­cez­nu, hned ji zval na jejich před­sva­teb­ní ran­de. Růženka se na něj roz­kři­če­la a pohro­zi­la mu hla­do­mor­nou, jest­li ho ješ­tě někdy potká. Goblin byl totiž původ­ně princ a něja­kým způ­so­bem se přes noc změ­nil v zele­nou oha­vu. Samuel se roz­hod­ne mu pomoct, ale kouz­lo...

Autor:
0

Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?

Paní Bensonová byla vel­mi rázná ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá hned jak ráno vešla do tří­dy, ozná­mi­la dětem, že jim opra­vi­la písem­ky. Všichni, dokon­ce i tříd­ní lump Dennis Catwright z ní měli nahná­no. Sice na děti nikdy nekři­če­la, ale měla pros­tě auto­ri­tu. Před písem­kou pro­bí­ra­li živo­to­pi­sy a ten posled­ní byl o Marii Curie. Kim byla ner­vóz­ní. V tom­to téma­tu dost pla­va­la a písem­ka byla hod­ně důle­ži­tá, jak ji na to konec­kon­ců upo­zor­ni­li i rodi­če. Ovšem zatím­co její kama­rád­ky Saša a Taylor dosta­li výbor­né znám­ky, na té...

Autor:
0

Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka?

Abbey, Hanna a Talika zdár­ně pro­plou­va­jí ško­lou pro vete­ri­ná­ře. Nyní při­šel dal­ší úkol. Pan McPhail, jejich uči­tel péče o zví­řa­ta, měl u sebe svou bor­der kolii Drovera a oko­lo něj bylo na hra­ze­ní asi tucet dívek, pro­to­že momen­tál­ně sle­do­va­ly Abbey na jejím tem­pe­ra­ment­ním koni Pepperovi, kte­rá si zrov­na vybí­ra­la mla­dé­ho vol­ka, aby ostat­ním uká­za­la, jak se oddě­lu­je dobyt­če ze stá­da. Samozřejmě, že ji pan McPhail pomá­hal na svém honác­kém koni Calovi. Podařilo se to bez potí­ží a Hanna neskrý­va­la svůj...

Autor:
0

Ohnivá křídla - Dědička trůnu - podaří se Tsunami konečně usednout na trůn?

Bláník byl ukry­tý hlu­bo­ko pod vodou, čímž měl vcel­ku jis­to­tu, že neu­sly­ší křik umí­ra­jí­cích dra­ků. Pod vodou byla bitva vzdá­le­ná asi tak jako tři měsí­ce na oblo­ze. Pod vodou se cíti­li v bez­pe­čí - sám a zba­bě­lec, nicmé­ně je to pořád lep­ší, než být sta­teč­ný a mrt­vý. Najednou se s trh­nu­tím pro­bu­dil. Pozoroval ho sumec a jeho výraz říkal, proč na mém mís­tě spí drak. Bláník ho sně­dl a tím si zlep­šil nepa­tr­ně nála­du. Věděl, že Spáry míru už urči­tě zjis­ti­li,...

Autor:
0

Tygří srdce - Ostrov Stínových válečníků - podaří se Rádžovi naplnit jeho cesta?

Rádža byl koneč­ně po vel­mi dlou­hé době u své­ho cíle. Splnil posled­ní přá­ní své mat­ky a byl při­jat jako učed­ník na ost­rov Bayangaiů. Byl nyní ve spo­le­čen­ství Stínových váleč­ní­ků, kde měl dokon­čit svůj lovec­ký výcvik, aby mohl v kli­du pře­vzít dědic­tví své­ho otce Ledochvosta. Když se mu to poda­ří, tak se sta­ne krá­lem džun­gle. Jenže jak ušel do nynějš­ka dlou­hou ces­tu, tak ho ješ­tě del­ší čeka­la, aby se tohle všech­no udá­lo. Zatím byl Rádža klid­ný, pro­to­že se mu poda­ři­lo...

Autor:
0

Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?

Monika se nesmír­ně těši­la, až začnou prázd­ni­ny. Už od květ­na čeka­la na tohle obdo­bí a najed­nou to bylo tady. Se spo­lu­žá­ky si zamá­va­li a roz­prch­li se vstříc dvě­ma měsí­cům vol­na. Monika už vědě­la najis­to, že poje­de k babič­ce na ven­kov, ale děla­lo jí sta­ros­ti něko­lik věcí. Zajímalo ji, jak ji asi při­ví­ta­jí Arnošt s Kubou, kte­ří také jez­di­li ke svým babič­kám na prázd­ni­ny, při­čemž Kuba se o jar­ních prázd­ni­nách zmí­nil, že poje­de do Bibione, tak­že by letos vůbec nemu­sel u babič­ky...

Autor:
0

Veterinární akademie - Škola začíná - kniha

Ve Vrbovém údo­lí se Abbey chys­ta­la na svůj prv­ní škol­ní den. Za spo­lubyd­lí­cí měla hol­ku jmé­nem Hanna. Už na prv­ní pohled bylo patr­né, že jejich rodi­ny jsou tak roz­díl­né, jak jen to moh­lo být. Sice jejich mat­ky setr­va­ly v druž­ném roz­ho­vo­ru, nicmé­ně nezá­vaz­né. Navíc si o dce­rách poví­da­ly tak, jako by neby­ly ani pří­tom­ny. Tato ško­la byla tako­vou pří­pra­vou pro budou­cí vete­ri­nář­ky, pří­pad­ně lidi, kte­ří se budou něja­kým způ­so­bem sta­rat o zví­řa­ta. Hanna byla dosti nesvá, až zakřik­nu­tá....

Autor:
0

Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha

Orion a Destiny, dva okříd­le­ní koně, dvoj­ča­ta, se spo­lu za měsíč­ní­ho svi­tu honi­li po oblo­ze. Destiny vyhrá­va­la a ješ­tě si Oriona kvů­li tomu dobí­ra­la, ale tak jem­ně sester­sky. Orion si vši­ml, že jeho sestře se na krku hou­pe duho­vý řetí­zek, na čemž by neby­lo nic až tak zvlášt­ní­ho, ale jed­na­lo se o Kámen síly. Orion jenom zala­pal po dechu. Tento dra­ho­kam chrá­nil celé Bouřlivé stá­do, ke kte­ré­mu Orion a Destiny pat­ři­li, při­čemž zahá­něl čer­né koně, kte­ří se sna­ži­li magii Bouřlivého stá­da...

Autor:
0

Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha

Před sed­mi měsí­ci zača­la padat oblo­ha. Stařešina posvát­né­ho kme­nu, jehož sou­čás­tí byl i opi­čák Kovo, se chys­tal zahá­jit posvát­nou hos­ti­nu, když se zača­lo dít něco, co nikdo ješ­tě nikdy nevi­děl ani neza­žil. Na nebi se obje­vi­lo malé pla­nou­cí světýl­ko a pohy­bo­va­lo se smě­rem k Erdasu, co bylo dost zvlášt­ní, pro­to­že ostat­ní hvězdy se nehý­ba­ly. Tohle se sta­lo tak dáv­no, že Kovo ješ­tě neměl ani jmé­no. Jediné, co si z toho pama­to­val, bylo, že všich­ni najed­nou zved­li oči od jíd­la,...

Autor:
0

Psí záchranářky - Báječný pes - kniha

Taylor šla ke své skříň­ce, už totiž skon­či­lo vyu­čo­vá­ní a Taylor si ješ­tě stá­le zvy­ka­la na novou ško­lu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodi­nou do jiné­ho měs­ta a neby­lo to jed­no­du­ché. Když se to dozvě­dě­la, pro­pla­ka­la dva dny. Neměla to leh­ké, pro­to­že byly čty­ři sest­ry, Taylor nejmlad­ší a navíc bez mamin­ky, kte­rá zemře­la. Zrovna se za ní ozva­la pochva­la za její trič­ko - při­le­tě­lo to od Brianny Chenové. To byla nafou­ka­ná hol­ka, kte­rá ji otra­vo­va­la život hned...

Autor:
0

Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha

Róza Sanchezová je dese­ti­le­tá nor­mál­ní hol­ka, ale má dva pro­blémy - chce psa a má čty­ři nezve­de­né star­ší bra­t­ry. Podle ní jsou hluč­ní, špi­na­ví, děla­jí rámus a vlast­ně zane­řá­dí celý dům. Navíc děla­jí rámus jako stá­do hro­chů. Rózu vel­mi zlo­bí, že jí nevě­nu­jí moc pozor­nos­ti, pro­to­že je nejmen­ší, avšak tře­ba Dan je jenom o rok star­ší, přes­to je pro ně malá. Róza měla plán - chtě­la malou psí sleč­nu, s růžo­vý­mi mašle­mi na hla­vě, kte­rá bude milá, tichá, decent­ní,...

Autor:
0

Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha

Ema Parkerová byla štěs­tím bez sebe. Právě skon­či­la ško­la a na celých šest týd­nů má prázd­ni­ny. Je to o to lep­ší, pro­to­že byd­lí v záchran­né zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jejímž maji­te­lem je strý­ček její mamin­ky - Horác. Navíc je mamin­ka zvě­ro­lé­kař­ka, tak­že Ema zdě­di­la po své rodi­ně základ­ní vlast­nost - bez­mezně milu­je zví­řa­ta. Poslední škol­ní den si šla Lucy, což je jmé­no její mamin­ky, pro Emu a hned son­do­va­la, jaký měla ten­to den. Ema byla spo­ko­je­ná se ško­lou, ale stej­ně byla nej­rad­ši,...

Autor:
0

Zdravé svačiny do školy i do práce

Poslední dobou se bez nad­sáz­ky roz­trh­nul pytel s návo­dy jak se zdra­vě stra­vo­vat a kuchař­ka­mi, kte­ré jsou plné zdra­vých recep­tů. Všude kolem se to hemží výra­zy jako raw, bio, lokál­ní suro­vi­ny, bez lep­ku, bez cuk­ru,… Jak se v tom všem vyznat a co nám oprav­du pro­spí­vá? Co jíst, abychom si neško­di­li, ale záro­veň netrá­vi­li pře­váž­nou část dne pře­mýš­le­ním o vhod­ném jíd­le?  Alespoň čás­teč­nou odpo­věď na tyto otáz­ky při­ná­ší Jana Keithová ve své nové kuchař­ce Zdravé sva­či­ny do ško­ly i do prá­ce....

Autor:
0

Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha

Zeríf se zachy­til prs­ty v malé pukli­ně a pokou­šel se vylézt na úzkou skal­ní řím­su. Byl rád, že vyvá­zl vcel­ku se zdra­vou kůží. Byl na útě­ku celé dny. Jakmile se obje­vi­li Zelenopláštníci, tak se Zeríf hned sna­žil zmi­zet, pro­to­že po něm šli, což bylo logic­ké. Když skon­či­la vál­ka, tak shle­dal, že mu zůsta­lo vlast­ně jen mini­mum spo­jen­ců, což pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Zeríf našel roz­klá­da­jí­cí mrši­nu a oka­mži­tě si pře­ho­dil přes rame­no. Napadlo ho totiž, že by její...

Autor:
0

Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha

Poppy se celá natě­še­ná říti­la k Milli. Kamarádky se obja­ly. Poppy při­je­la do Stáje Zlatá hvězda, kte­rá pat­ři­la její tetě Sofii a její­mu man­že­lo­vi, vete­ri­ná­ři Markovi, kte­ří ji měli vel­mi rádi. Poppy totiž při­šla o otce a její mamin­ka se ner­vo­vě zhrou­ti­la. Navíc měla mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý také potře­bo­val péči a tak byla zatím u tety, při­čemž její mamin­ka muse­la být na léče­ní s ner­vy. Samozřejmě byla při­ví­ta­ná i od psa Caspera, kte­rý ji málem pora­zil, jak byl nad­še­ný. Milli neby­la jedi­ná kama­rád­ka,...

Autor:
0

Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha

Lewis jel s otcem autem do měs­ta, pro­to­že si chtěl kou­pit novou hru, jenž se jme­no­va­la Ledová bouř­ka. Už ji totiž hrál u své kama­rád­ky Maddy a při­šla mu úžas­ná. Otec tomu moc nero­zu­měl. Raději by viděl, aby si Lewis četl kni­hy. Ten jenom pro­to­čil oči v sloup. Maminka byla zrov­na pryč - na Jamajce - a Lewis tudíž trá­vil víkend s otcem a neby­lo to zda­le­ka popr­vé. Otec znal totiž jenom prá­ci a Lewis si domýš­lel, že chce, aby to po něm zdě­dil....

Autor:
0

Magická zvířata - kočičí čáry - kniha

Lotka byla smut­ná. Před dvě­ma dny jí mamin­ka sdě­li­la, že vza­la novou prá­ci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýč­ko­vi na celé léto. Lotka byla vel­mi nazlo­be­ná, pro­to­že mamin­ku neu­vi­dí po celý ten čas, navíc ke strýč­ko­vi nemá sko­ro žád­ný vztah, pro­to­že ho pří­liš čas­to neví­da­la. Maminka ji dopro­vo­di­la a posa­di­la do vla­ku. Ten jí dove­zl na sta­ni­ci Dolní Most, kde strý­ček byd­lel. Lotka byla též nazlo­be­ná i pro­to, že si strýč­ka nepa­ma­to­va­la, pro­to­že tatín­ko­vu rodi­nu mamin­ka...

Autor:
1

Traci Chee - Čtenářka

Představte si svět, kde je čte­ní chá­pá­no jako výsa­da, a je povo­le­no jen hrst­ce nej­moc­něj­ších, pro­to­že v kni­hách se skrý­vá nejen minu­lost, ale i budouc­nost... Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně, pro­to­že vra­ho­vé Sefiina otce jsou jim na sto­pě. Chtějí podiv­ný hra­na­tý před­mět, kte­rý Sefia ukrý­vá ve svém bato­hu a kte­ré­ho hod­no­tu si zatím neu­vě­do­mu­je. Když je...

Autor:
dopisy0

Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl

Píše se rok 1943.  V Londýně zni­če­ném nále­ty se setká­va­jí Stella, nešťast­ně vda­ná žena, a Dan, pilot ame­ric­ké­ho letec­tva. I když všu­de kolem nich zuří vál­ka, zami­lu­jí se do sebe a plá­nu­jí spo­leč­ný život. Dan odchá­zí bojo­vat a slí­bí Stelle, že se pro ni vrá­tí. O sedm­de­sát let poz­dě­ji jí posí­lá posled­ní dopis.... Rok 2011. Mladá dív­ka Jess utí­ka před svým násil­nic­kým pří­te­lem. Nemá kam jít a při hle­dá­ní úkry­tu se vlou­pá do opuš­tě­né­ho domu, kde nalez­ne úto­čiš­tě. Ve sna­ze zjis­tit, kdo je...

Autor:
373962240

Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha

Alea se jed­no­ho dne k veče­ru pro­bu­di­la a najed­nou zjis­ti­la, že leží v tep­lé kaju­tě a vtom si uvě­do­mi­la, že je v bez­pe­čí u svých kama­rá­dů na lodi Crusis. Plachetnice se pla­vi­la na ote­vře­né moře, při­čemž cíl byl jas­ný - Island. Alea měla svůj osob­ní cíl - dou­fa­la, že se na Islandu setká se svým otcem. Vtom do její kaju­ty vpa­dl Sammy. Okamžitě si zale­zl k Alee pod deky a nutil ji k maz­le­ní, pro­to­že mu schá­ze­lo. Přitom měl za kapi­tá­na Bena, své­ho bra­t­ra...

Autor:
stažený soubor0

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu. Potkala sta­řen­ku Pránu, moud­rou tu ženu. Zničehonic pro­puk­la pani­ka, země se chvě­la, zví­řa­ta byla ve vel­kém nekli­du. Vzápětí se ozva­la ohlu­šu­jí­cí výbuch, kte­rý sra­zil jak Kaijnu, tak i Pránu k zemi. Po té ráně se obje­vil slon. Za všech­no moh­la vlast­ně Kaijna, pro­to­že ho při­vo­la­la jako spi­ri­tu­ál­ní zví­ře. Kaijna byla...

Autor:
Dívka v modrém plášti1

Dívka v modrém plášti

Píše se rok 1943. V Amsterdamu oku­po­va­ném nacis­ty vlád­ne pří­dě­lo­vý sys­tém. Mladá Hanneke však na čer­ném trhu doká­že sehnat vět­ši­nu věcí, kte­ré lidé potře­bu­jí. Při jed­né z doná­šek ji její pra­vi­del­ná zákaz­ni­ce požá­dá o pomoc.

Autor: