Štítky: Fiona Vroom

0

Akta X - Můj boj 3 (S11E01) - 60 %

Už jsme si zvyk­li na nová Akta X. Prvních 9 řad se v tele­vi­zi pořád opa­ku­je a 10. byla uve­de­na před dvě­ma lety. Producenti se roz­hod­li pro dal­ší sérii, ten­to­krát dese­ti­díl­nou, a tak se zno­va vrhá­me do pří­bě­hu o mimo­zemš­ťa­nech, glo­bál­ním spik­nu­tí a samo­zřej­mě o dal­ších věcech, kte­ré bychom měli v Aktech X oče­ká­vat. První díl nové sezó­ny...

0

Holistická detektivní kancelář Dirka Gentlyho

Čistá esen­ce uje­tos­ti jak brit­ské, tak vyprá­vě­cí, Doktor Who na spe­e­du a LSD v jedi­ném momen­tu, ale bez TARDISu a šrou­bo­o­vá­ku, pou­ze se svým pří­stu­pem k věcem a rea­li­tě. Zfilmovaná kar­ma a Heisenbergův prin­cip neu­r­či­tos­ti. Aneb když je vaše pra­cov­ní meto­di­ka vyšet­řo­vá­ní „věci“ zalo­že­ná na vní­má­ní zdán­li­vě náhod­ných prv­ků ve vesmí­ru a jejich spo­ji­tos­tí. Náhodných pro ostat­ních,...

StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Podivuhodné nové světy”

Úkol vytvo­řit mimo­zem­ské svě­ty fil­mu Star Trek: Do nezná­ma při­pa­dl návr­há­ři Thomasi Sandersovi. Pro natá­če­ní v loka­cích a ate­li­é­rech ve Vancouveru, B. C. a Dubaji vytvo­řil Tom Sanders drs­nou zpus­to­še­nou pla­ne­tu Altamid a met­ro­po­li 23. sto­le­tí jmé­nem Yorktown. “Chtěli jsme, abys­te měli pocit, že jste někde úpl­ně jin­de,” říká Sanders. “Jako v ces­to­pi­se.” “Ve Star Treku...

StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů”

Kromě Jaylah a Kralla vytvo­ři­li mas­ké­ři a kosty­mé­ři více než 50 uni­kát­ních mimo­zem­ských dru­hů pro ten­to film. “Máme víc mimo­zemš­ťa­nů v tom­to fil­mu, než měly ty dva před­cho­zí dohro­ma­dy,” uvá­dí Harlow. “V jed­nu chví­li jsme si řek­li, že je spo­čí­tá­me, a dali jsme dohro­ma­dy 48. Pak jsme si řek­li, že je 50. výro­čí, tak jich...

StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch”

Idris Elba se při­po­jil k týmu jako “Krall,” nepřá­tel­ský cizi­nec, kte­rý je zod­po­věd­ný za zni­če­ní Enterprise. “Nechtěl jsem hrát arche­ty­pál­ní­ho padou­cha,” říká Elba. “Věděl jsem, že bude těž­ké násle­do­vat Benedicta Cumberbatche, a tak jsme s Justinem, Simonem a Dougem zjiš­ťo­va­li, kdo ten chlá­pek vlast­ně je. Jak mlu­ví? Jaké jsou jeho těles­né vlast­nos­ti? Proč chce...

StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka”

Scénáristy, kte­ří byli zod­po­věd­ní za to, že vez­mou posád­ku tam, kam se dosud nikdo nevy­dal, jsou star­tre­ko­vý nová­ček Doug Jung (Dark Blue, Banshee) a herec a spo­lusce­náris­ta Simon Pegg. “Pracoval jsem na Mission: Impossible – Národ gráz­lů v Londýně,” řekl Pegg. “A Bryan Burk (pro­du­cent fil­mů Národ gráz­lů a Star Trek: Do tem­no­ty) si...

StarTrekPoster0

Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise”

“Práce na Star Treku pro mě byla jed­nou z nej­šťast­něj­ších zku­še­nos­tí,” řekl pro­du­cent J.J. Abrams, muž zod­po­věd­ný za to, že při­ve­dl k nové­mu živo­tu feno­mén, kte­rý letos sla­ví 50. výro­čí. “Gene Roddenberry vytvo­řil úžas­ný svět, kte­rý nad­še­ně navště­vu­je­me zno­vu a zno­vu.” Po dvou fil­mech v reži­sér­ském křes­le, Star Trek (2009) a Star Trek: Do tem­no­ty (2012),...

Sta020

Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond) - 100 %

Tak se nám zase vrá­til Star Trek. Jedná se o 13. díl fil­mo­vé série, kte­rá zača­la před dlou­hý­mi 38 lety. Mnoho fil­mů bylo úspěš­ných, někte­ré méně.  Ale restart v 11. dílu fil­mo­vé série slav­né his­to­rii pomoh­la. Tak zno­vu po osmi letech vrá­ti­la rebo­o­to­va­ná posád­ka slav­né Enteprise, kte­rou ovlád­la posád­ka z alter­na­tiv­ní linie, kde jsou slav­né posta­vy...