Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série

Snad dosud nikdy jsem se do bio­gra­fu netě­šil více. Bondovka nume­ro dva­cet pět byla v mých očích jed­nou z fil­mo­vých udá­los­tí dese­ti­le­tí. A poně­vadž jsem labuž­ní­kem vel­kých pře­kva­pe­ní, za celé dva roky...Read more »

TOP 5: nejlepší bondovky historie

Všichni bon­dov­ští fajnšme­kři na celé pla­ne­tě již zce­la nepo­chyb­ně odpo­čí­tá­va­jí dny, hodi­ny, minu­ty a sekun­dy do chví­le, kdy do bio­gra­fů koneč­ně vtrh­ne či spí­še ele­gant­ně nakrá­čí náš sta­rý zná­mý agent Jimmy....Read more »

TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech

Jsou cha­risma­tic­ké, okouz­lu­jí­cí a mnoh­dy si jakož­to fem­me fata­le pod­ma­ní kdeja­ký čes­ký film či seri­ál. Slovenské hereč­ky se v čes­kém kine­ma­to­gra­fic­kém rajó­nu těší mimo­řád­né obli­bě. V úvo­du sto­le­tí pat­ři­la fil­mo­vá plát­na Zuzaně Norisové...Read more »

Oscaři jsou stále více úsměvní aneb Akademii filmového umění a věd by více pasoval název Akademie splněných přání

V posled­ních týd­nech jsem náš revo­luč­ní web poně­kud flin­kal, jen co je prav­da. I vše­mo­hou­cí­ho Sebastiana Pažóta totiž dostih­la covi­do­vá deva­te­náct­ka. Nyní už jsem ale fyzic­ky i dušev­ně zdráv a poku­sím se vám...Read more »

Scénáristou Star Trek 4 bude Kalinda Vazquez (Star Trek:...

Scénáristou Star Trek 4 bude Kalinda Vazquez (Star Trek: Discovery, Útěk z věze­ní). Produkčně na ní se svou spo­leč­nos­tí Bad Robot dohléd­ne J.J. Abrams (Ulice Cloverfield 10, Mission: Impossible -...Read more »

Trailer na reboot Mortal Kombat za první týden od uvedení...

Trailer na rebo­ot Mortal Kombat za prv­ní týden od uve­de­ní dosá­hl 116 mili­o­nu shléd­nu­tí a stal se tak nej­sle­do­va­něj­ším trai­le­rem s ozna­če­ním R v his­to­rii. Překonal fil­my Logan a Deadpool 2.Read more »

Netflix podepsal smlouvu s Noahem Baumbachem. Režisér...

Netflix pode­psal smlou­vu s Noahem Baumbachem. Režisér Manželské his­to­rie tak bude v násle­du­jí­cích letech vytvá­řet fil­my exklu­ziv­ně pro stre­a­mo­va­cí služ­bu.Read more »

Warner Bros. jmenovalo Toma Ascheima do role šéfa franšíz...

Warner Bros. jme­no­va­lo Toma Ascheima do role šéfa fran­šíz Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Vážená oso­ba a jeden zástup­ců spo­leč­nos­ti by tak mohl obě fran­ší­zy roz­ší­řit o dal­ší fil­my a seri­á­ly pro HBO...Read more »

Disney+ raketově roste. Se 73 miliony předplatiteli dohání...

Disney+ rake­to­vě ros­te. Se 73 mili­o­ny před­pla­ti­te­li dohá­ní Netflix. 195 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů dle posled­ních dat ode­bí­rá Netflix ale už teď je jas­né, že až se Disney+ roz­ší­ří do dal­ších...Read more »

Jak to vypadá s kiny? Co premiéry filmů – změní „korona“ jejich představování?

Tenhle podcast je tentokrát takové moje zamyšlení, či hlasité přemýšlení – chcete-li – o aktuálních věcech… obecně o koroně a kinech a taky o tom, že Netflix a Apple...Read more »

Filmová Battlestar Galactica sehnala scénáristu a producenta...

Filmová Battlestar Galactica sehna­la scé­náris­tu a pro­du­cen­ta v jed­nom. Tím se stal Simon Kinberg, kte­rý již pro­du­ko­val fil­my jako Marťan nebo Logan: Wolverine a napsal scé­nář k X-Men: Dark Phoenix a Fantastické čtyř­ce z roku...Read more »

Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) by byl rád, kdyby se po...

Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) by byl rád, kdy­by se po pre­mi­é­ře Sherlock Holmes 3 pokra­čo­va­lo nadá­le ve for­mě spin-off fil­mů, kte­ré by se toči­ly prá­vě kolem postav z tře­tí­ho fil­mu...Read more »

Idris Elba a John Cena byli obsazeni do hlavních rolí v...

Idris Elba a John Cena byli obsa­ze­ni do hlav­ních rolí v chys­ta­ném akč­ňá­ku Head of State, potvr­di­lo Amazon Studios. Snímek je popi­so­ván jako mix mezi fil­my Air Force One z roku 1997...Read more »

Netflix si objednal tři celovečerní filmy na motivy knih...

Netflix si objed­nal tři celo­ve­čer­ní fil­my na moti­vy knih Rudá pyra­mi­da, Hněv bohů a Rozhodující bitva, jejichž auto­rem je Rick Riordan. Netflix tak rea­gu­je na Disney+, kte­ré si nedáv­no od...Read more »

Netflix je zadarmo. Ne tohle není vtip. Populární...

Netflix je zadar­mo. Ne tohle není vtip. Populární stre­a­min­go­vá plat­for­ma nabí­zí v nové kate­go­rii watch-free svou část obsa­hu zadar­mo. V té se momen­tál­ně nachá­zí seri­á­ly Stranger Things, Když nás vidí, Elita,...Read more »

Leonardo DiCaprio přes svou produkční společnost Appian Way...

Leonardo DiCaprio přes svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Appian Way uza­vřel exklu­ziv­ní smlou­vu se spo­leč­nos­tí Apple. V násle­du­jí­cí letech bude Appian Way doru­čo­vat fil­my a seri­á­ly pou­ze pro Apple TV+.Read more »

Once Upon a Time in Hollywood, Q. Tarantino a další + HBO GO

Před nedávnem jsem uspořádal živé vysílání podcastu, kde jsme si tak jako filmově popovídali o spoustě věcech… Prvním takovým výstřižkem z našeho víc jak 90ti minutového klábosení je pokec...Read more »

Španělská vězeňská žranice aneb RECENZE: The Platform

Evropské filmy jsou dost často svěžím vánkem do jinak mainstreamový americký tvorby. Španělský film The Plarform (česky Díra) je možná jedním z nich. Proč a kdo by se na...Read more »

Pomohla modrému blesku platická operace k úspěchu? RECENZE: Ježek Sonic

I když modrý ježek Sonic nestrávil v našich kinech příliš mnoho času povedlo se mi na něj zajít… musel jsem vidět co a jak ten jeho redesing. Povedl se?...Read more »

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Herec a komik Mark Gatiss, před­sta­vi­tel bra­t­ra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seri­á­lu Sherlock, při­je­de do Prahy na prv­ní dny fes­ti­va­lu. V pátek 16. břez­na před­sta­ví na Febiofestu svůj osmi­díl­ný seri­ál Queers. Britská...Read more »

Filmová cena Český lev má novou podobu

Slavnostní odha­le­ní nové podo­by fil­mo­vé ceny Český lev, se kona­lo v pro­dej­ně sklár­ny Rückl v cen­t­ru Prahy, kte­ré­ho se ved­le čes­ké­ho desig­né­ra Rona Plesla, účast­nil i maji­tel sklár­ny Martin Wichterle, čle­no­vé pre­zi­dia...Read more »

Podívejte se na trailer a nové fotografie k připravované pohádce Čertoviny

Herečka Sara Sandeva se při­zná­vá, že měla moc ráda prin­cez­ny. „Ale ne tako­vé ty typic­ké, ale tako­vé jako Popelka nebo Eliška z pohád­ky Princezna ze mlej­na…“ říká Sara. Dominick Benedikt...Read more »

Tento film bude zastupovat Českou Republiku na Oscarech

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA), kte­rá kaž­do­roč­ně rea­li­zu­je udí­le­ní cen Český lev, dopo­ru­či­la film Bába z ledu reži­sé­ra Bohdana Slámy na nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní cizo­ja­zyč­ný film. Akademici...Read more »

Kino v Praze zadarmo? Ano!

Letní kino Černošice již popáté oži­ví závěr let­ních prázd­nin od 24. do 27. srp­na v Parku Berounka. Letošní pro­gram uve­de rodin­ný pohád­ko­vý pří­běh Kuky se vra­cí, šoku­jí­cí živo­to­pis­ný thriller Snowden, sní­mek Quentina...Read more »
Stránka načtena za 1,68973 s | počet dotazů: 249 | paměť: 35116 KB. | 12.08.2022 - 01:32:35