Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                               ...Read more »

Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest

Herec a komik Mark Gatiss, před­sta­vi­tel bra­t­ra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seri­á­lu Sherlock, při­je­de do Prahy na prv­ní dny fes­ti­va­lu. V pátek 16. břez­na před­sta­ví na Febiofestu svůj osmi­díl­ný seri­ál Queers. Britská...Read more »

Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus

Film Cukrář reži­sé­ra Ofira Raula Graizera je zařa­ze­ný v Hlavní sou­tě­ži a zís­ká­vá si pří­zeň divá­ků a obrov­ským aplaus v kinosá­le. Příběh je o homose­xu­ál­ním cuk­rá­ři Thomasovi a jeho pří­te­li Oranovi, kte­rý ale záhy tra­gic­ky...Read more »

Držitelé Křišťálového glóbusu Ken Loach a Paul Laverty

Britské režisérsko-scénáristické duo Ken Loach a Paul Laverty, čer­ství drži­te­lé Křišťálového gló­bu za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, uved­li v pon­dě­lí ve Velkém sále pro­jek­ci své­ho sním­ku Sladkých šest­náct let. V roz­ho­vo­ru dvo­ji­ce tvůr­ců vysvět­lu­je,...Read more »

Film Přízrak uvede osobně herec Cassey Affleck 2.7 ve Velkém sále hotelu Thermal

Snímek o lás­ce a vyrov­ná­ní se se ztrá­tou milo­va­né oso­by, reži­sé­ra Davida Lowery byl uve­de­ný na Sundance, kde byl ozna­če­ný za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší film fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. V hlav­ní roli herec Cassey Afflack...Read more »

Film Arythmie v hlavní soutěži slavnostně uvedou tvůrci 1.7 ve 20h ve Velkém sále hotelu Thermal

Read more »

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my,...Read more »

Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

Herečka a pro­du­cent­ka Uma Thurman pře­vez­me na slav­nost­ním zahá­je­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. S umě­lec­kým ředi­te­lem MFF KV Karlem Ochem hereč­ka...Read more »

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna...Read more »

Distributor Aerofilms uvede do kin čtyři snímky z Cannes

Jubilejní 70. roč­ník fes­ti­va­lu v Cannes už zná vítě­ze všech svých sou­těž­ních sek­cí. Slavnostní zakon­če­ní fes­ti­va­lu pro­běh­lo 28. 5 večer vyhlá­še­ním vítězů hlav­ní fes­ti­va­lo­vé sou­tě­že, o jejíchž výsled­cích letos roz­ho­do­va­la poro­ta v čele se...Read more »

V Lucerně dnes začíná MittelCinemaFest 2016

To nej­lep­ší z ital­ské kine­ma­to­gra­fie začí­ná již dnes v Praze, kdy  v Lucerně začí­ná putov­ní pře­hlíd­ka 14. roč­ní­ku Středoevropského fes­ti­va­lu ital­ské­ho fil­mu MittelCinemaFest 2016 a poté se pře­sou­vá do Brna a Českých Budějovic. Filmový...Read more »

Do budoucna bychom chtěli dát prostor i autorům z okolních zemí, říká o festivalu ředitelka Zuzana Stejskalová

Letos na kon­ci prázd­nin, tedy přes­ně od 30.8 do 3.9 2016 se konal prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu Marienbad Film Festival, kte­rý svým prv­ním roč­ní­kem při­po­mněl návštěv­ní­kům fes­ti­va­lu a milov­ní­kům fil­mů, ten původ­ní...Read more »
Stránka načtena za 2,42524 s | počet dotazů: 194 | paměť: 30680 KB. | 25.10.2021 - 06:10:14