Štítky: filmový festival Finále Plzeň

0

Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k 31. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň pořa­da­te­lé před­sta­vi­li pro­gram jed­not­li­vých sek­cí a odtaj­ni­li také zvuč­ná jmé­na mezi­ná­rod­ní poro­ty či fes­ti­va­lo­vých hos­tů. Finále si letos při­chys­ta­lo téměř 135 sním­ků, kte­ré plzeň­ským divá­kům nabíd­ne od 19. – 24. dub­na 2018. V rám­ci fes­ti­va­lu bude uve­de­no 6 pre­mi­ér či před­pre­mi­ér. Jmenovitě se jed­ná o sní­mek Hastrman, režij­ní...

Autor:
0

Už 19. Dubna začne v Plzni 31.filmový festival Finále Plzeň

Finále Plzeň, fil­mo­vý fes­ti­val, ten­to­krát už 31. roč­ník se opět bude konat v Měšťanské bese­dě a opět se bude na co těšit. Vedle pří­jem­ně komor­ní fil­mo­vé atmo­sfé­ry, dis­ku­ze s fil­mo­vý­mi tvůrci/herci a pře­hlíd­ky zají­ma­vé tvor­by čes­ké a slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fie, autor­ské­ho čte­ní, čeká návštěv­ní­ky fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu kon­cert Kláry Vytiskové, v DEPO 2015 pro změ­nu zahra­je orchestr zná­mé fil­mo­vé...

Autor: