Štítky: Filip Antonio

0

Přání k mání - 75 %

Albert žije se svou mamin­kou a tatín­kem v bytě, kte­rý tro­chu při­po­mí­ná skla­diš­tě. Je to mož­ná tím, že jeho rodi­če se živí jako kou­zel­ní­ci, ilu­zi­o­nis­té. Pracují spo­lu dlou­ho a úspěš­ně, ale posled­ní dobou to mezi nimi tro­chu skří­pe. Maminka má totiž záli­bu v dob­rém jíd­le, a to se bohu­žel pro­je­vu­je na její posta­vě, a tím pádem nemů­že měnit ve svém kaba­ret­ním čís­le tolik šatů. A tatí­nek je pro­to na nej­lep­ší ces­tě si poří­dit novou part­ner­ku, asi­s­tent­ku, se kte­rou by se mohl vrá­tit...

Autor:
Antonio0

FILIP ANTONIO (Albert, hlavní hrdina filmu. Ten, která má přání k mání)

Hraje od malič­ka, do své­ho fil­mu si ho vybra­la i reži­sér­ka Marie Poledňáková, kte­ré při­po­mněl vizá­ží i herec­kým výko­nem Tomáše Holého. Svůj prv­ní film si pama­tu­je už jen v útrž­cích, od té doby hrál ve fil­mech, seri­á­lech, v diva­del­ních muzi­ká­lech. Přání k mání je tvá prv­ní hlav­ní role. Co se ti na natá­če­ní líbi­lo? Líbily se mi hlav­ně akč­ní scé­ny. Ty mě oprav­du bavi­ly. Vzpomínám si, že při natá­če­ní scé­ny na vrcho­lu rus­ké­ho kola jsem visel za lano, to bylo napí­na­vé....

Autor:
PraniKMani0

Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL

Natáčení fil­mu Přání k mání trva­lo 4 měsí­ce. O měsíc déle opro­ti plá­nu. Prodleva byla způ­so­be­na pře­de­vším sně­hem a chřip­kou, kte­rá postih­la dět­ské her­ce. Ve fil­mu bylo pou­ži­to 236 kos­tý­mů. Na zvlášt­ních efek­tech pra­co­val tým 12 lidí, kte­ří vytvo­ři­li 270 tri­ko­vých zábě­rů, tedy sko­ro čty­ři­krát více než v běž­ném fil­mu. Téměř všech­ny děti během natá­če­ní one­moc­ně­ly, Lukáš Březina dokon­ce musel být na pár dní hospi­ta­li­zo­ván. V prů­bě­hu prá­ce na fil­mu byly zlo­me­ny dva prs­ty. Malíček Milana Šteindlera a palec Martina Myšičky....

Autor:
PraniKMani0

Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT

„A hlav­ně je film o tom, čeho jsme schop­ni dosáh­nout, když uvě­ří­me sami sobě.“ VÍT KARAS, reži­sér Dne 2. 10. 2017 to byly přes­ně čty­ři roky, kdy Vítu Karasovi při­ne­sl pro­du­cent Jan Maxa scé­nář k fil­mu Přání k mání. Dobře si to pama­tu­je, ten den má totiž naro­ze­ni­ny a pří­běh Alberta, jeho lás­ky, vánoč­ní­ho přá­ní a kou­zel byl ten nej­lep­ší dárek, jaký si Vít mohl přát. Čím reži­sé­ra scé­nář Miroslava Adamce tak zau­jal? „Není to nic kon­krét­ní­ho, pros­tě když mi začne vib­ro­vat...

Autor:
Anton0

Rozhovor s Filipem Antoniem

Jak se ti spo­lu­pra­co­va­lo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pra­cov­ně potka­li? S panem reži­sé­rem Jiřím Chlumským se mi pra­co­va­lo skvě­le. Vždy věděl, co chtěl a šet­řil naším i jeho časem. Doufám, že jemu se se mnou taky natá­če­ní líbi­lo. Špunti na vodě bylo moje prv­ní natá­če­ní s panem reži­sé­rem a dou­fám, že ne posled­ní. Pan reži­sér měl kolem sebe skvě­lý tým lidí. Všichni mě moc bavi­li, ale měli jsme obzvlášť skvě­lou pomoc­nou reži­sér­ku Míšu. Ta s námi v nároč­ných scé­nách...

Autor:
SpuntiNaVode0

Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ

Jiří Langmajer Divadelní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec, rodák z Plzně. Do pově­do­mí divá­ků popr­vé výraz­ně­ji vstou­pil už během stu­dií na hudebně-dramatickém obo­ru na Pražské kon­zer­va­to­ři coby učeň „Slamák“ v čes­ko­slo­ven­ském tele­viz­ním seri­á­lu Třetí patro (1985) a o dva roky poz­dě­ji fil­mem Proč?. Následovala hlav­ní role v kome­dii Copak je to za vojá­ka… (1987). Mezi jeho domov­ské scé­ny pat­ři­lo např. Divadlo pod Palmovkou, kde ztvár­nil řadu výraz­ných titul­ních rolí, nebo Divadlo na Vinohradech. V roce 1999 zís­kal Cenu Thálie pro uměl­ce do 33 let....

Autor:
Basnucu0

Básníci čekají na zázrak. A český film?

Série o „bás­ní­cích“ je důka­zem nemo­houc­nos­ti čes­ké „pore­vo­luč­ní“ kine­ma­to­gra­fie. Zatímco v osm­de­sá­tých letech se reži­sér Dušan Klein blýs­kl tře­mi skvě­lý­mi díly, po revo­lu­ci násle­do­va­la již pou­ze recyk­la­ce postav, pří­bě­hů a zmar. Výjimkou není ani dosud posled­ní „díl“ série, nazva­ný„Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak“. Přiznám se, zázrak jsem od toho­to fil­mu neče­kal, ale kro­mě nos­tal­gie jsem nena­šel jedi­ný důvod, proč byl film nato­čen. Osmdesátá léta vnes­la do čes­ké kine­ma­to­gra­fie svě­ží vítr. Bolševik již tolik necen­zu­ro­val a moh­lo tak vznik­nout něko­lik fil­mů,...

Autor:
NaZaver0

Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR

Přípravy a samot­né natá­če­ní Básníků čís­lo 6 pro­vá­ze­la zvlášt­ní atmo­sfé­ra. Nikdo z her­ců ani na oka­mžik neza­vá­hal  a při­jal „pozvá­ní“ na malý „bás­nic­ký zázrak“ s povdě­kem. Nejlépe to vyjá­d­řil David Matásek: „Taková role se neod­mí­tá.  Je to jako povo­lá­va­cí roz­kaz!“ V posled­ních dnech natá­če­ní byla cítit ve vzdu­chu urči­tá nos­tal­gie, jako kdy­by si  kaž­dý z her­ců a čle­nů štá­bu říkal: „Proboha, mož­ná je to fakt posled­ní díl.“ Nikdo si to nepřál, ale na 99,9 pro­cen­ta  tomu tak bude.

Autor:
BudetoBavit0

Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?

Tuto otáz­ku jsem slý­chal, když jsme při­pra­vo­va­li pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyř­kou a pět­kou deset let.  Lidé z mar­ke­tingu, od dis­tri­bu­to­ra, byli skep­tič­tí, ale já říkal pořád doko­la: To máte jako s pří­buz­ný­mi, nemu­sí­te je mít  rádi, ale pořád vás zají­má, co se s nimi děje? A když je rádi máte, nene­chá­te si ujít strá­vit s nimi něja­ký čas. A ani  šes­té­mu pokra­čo­vá­ní nechy­bí ten las­ka­vý humor i setká­ní s úpl­ně oby­čej­ný­mi bez­vad­ný­mi lid­mi. A jde o podí­va­nou  pro celou rodi­nu – své si...

Autor:
Stari0

Jak básníci čekají na zázrak - STAŘÍ ZNÁMÍ

Šestí Básníci vra­ce­jí na scé­nu řadu postav, kte­ré potká­va­jí divá­ci už od prv­ní­ho dílu. Vedle Pavla Kříže se samo­zřej­mě  obje­ví David Matásek coby Kendy, nebo spo­lu­žák Karas (Lukáš Vaculík). Nebude chy­bět samo­zřej­mě Vendulka  Utěšitelka, ten­to­krát v roli ředi­tel­ky nemoc­ni­ce a poten­ci­ál­ní lás­ky. Do lékár­ny posí­lá Štěpán syna k tetě lékár­ni­ci  Ute, jinak Superpopelce a býva­lé lás­ce ze čtvr­té­ho dílu (skvě­lá Tereza Brodská). Junior si hned všim­ne, že dřív spo­lu  cho­di­li, a začne mít nápa­dy… Stálým mís­tem setká­ní zůstá­vá Hanouskova hos­po­da...

Autor:
Basnici20

Jak básníci čekají na zázrak - LÁSKY ŠTĚPÁNA ŠAFRÁNKA

V kaž­dém pokra­čo­vá­ní se Štěpán Šafránek zami­lo­val do jiné dív­ky, kaž­dé z nich psal ver­še a kaž­dá z nich dosta­la  poe­tic­ké jmé­no – Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka, Veverka… Teprve nedáv­no autor Básníků  Ladislav Pecháček pro­zra­dil, že ta jmé­na vymýš­lel kvů­li bás­nič­kám, pro­to­že vždy se mu někte­ré z nich hodi­lo do  rýmu. Tak tomu bylo u prv­ních dílů, u čtvr­té­ho se k pohád­ko­vé lás­ce Popelce při­da­lo super, pro­to­že měla ješ­tě čty­ři  sest­ry! Každá dív­ka se liši­la i bar­vou vla­sů. Když se vystří­da­ly blon­dý­ny, čer­no­vlás­ky,...

Autor:
JakBasnici0

Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ

Píše se rok 1982. Do „fil­mo­vé mat­ri­ky“ se popr­vé zapi­su­je film o Básnících – Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky.  Z tvůr­čí díl­ny dok­to­ra Ladislava Pecháčka a reži­sé­ra Dušana Kleina. A na fil­mo­vých plát­nech září dvo­ji­ce  kama­rá­dů – Štěpán Šafránek s duší bás­ní­ka a Kendy s vel­ký­mi sny o vel­kých fil­mech – Pavel Kříž a David  Matásek se stá­va­jí na sko­ro 35 let skvě­lý­mi kama­rá­dy. A s nimi samo­zřej­mě celá plejá­da dal­ších postav a her­ců. Studentská kome­die o matu­ran­tech, kte­ří jsou plní ener­gie, nadě­jí, mají sny, ide­á­ly a chtě­li by měnit...

Autor:
Vsivaci0

Všiváci [45%]

Opět nastal jeden z těch vzác­ných momen­tů a pro­stor na tom­to blo­gu dostal sní­mek, kte­rý pochá­zí z tuzem­ské pro­duk­ce. Dnes totiž bude řeč o fil­mu Všiváci, kte­rý se natá­čel před dvě­ma lety a nyní se po něko­li­ka prů­ta­zích koneč­ně dostá­vá do čes­kých kin. Stojí ale tohle za vaši návště­vu nebo se žád­ný svě­ží vítr do zatuchlé­ho čes­ké­ho pro­sto­ru neko­ná?

Autor:
VeStinu0

Ve stínu (2012)

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu. A co posled­ní dílo „Ve stí­nu“? Ondříček tu má opět své oblí­be­né her­ce (Trojan, Babčáková, Taclík,...) a sna­ží se divá­kům před­sta­vi lehce noi­ro­vý sní­mek ode­hrá­va­jí­cí se v době krát­ce před měno­vou refor­mou roku 1953. V době tuhé čes­ko­slo­ven­ské tota­li­ty. Příběh začí­ná krá­de­ží v kle­not­nic­tví, kte­rou začne kapi­tán Hakl (Trojan) pocti­vě vyšet­řo­vat, brzy však zjis­tí, že sto­py vedou dále, mno­hem dále...

Autor:
VeStinu0

Ve stínu - 67 %

Detektivní pří­pad, kte­rý musí řešit kapi­tán Hakl, začí­ná pěk­ným vylou­pe­ním tre­zo­ru. Zdá se, že sta­čí zapá­t­rat v poli­cej­ní kar­to­té­ce, a lupič bude rych­le dopa­den. U židov­ské­ho kasa­ře  Kirsche najde poli­cie část lupu a všech­no hra­je pro­ti němu. Jenže pří­pad vyšet­řu­je kapi­tán Hakl, a to je kri­mi­na­lis­ta ze sta­ré ško­ly. Všechno chce mít pod­lo­že­né a ově­ře­né. Právě když zjis­tí, že zatče­ný Kirsch má ali­bi, zasáh­ne do vyšet­řo­vá­ní Státní bez­peč­nost a vyšet­řo­vá­ní pře­bí­rá němec­ký major Zenke. Hakl má svou pro­fe­si­o­nál­ní hrdost a nechce se řeše­ní...

Autor: