Štítky: Evropa

0

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Astérix: Le Secret de la potion magique) – Recenze – 60%

Římani oku­pu­jí celou Galii, až na jed­nu ves­nič­ku, jejíž oby­va­te­lé doká­ží vzdo­ro­vat díky kou­zel­né­mu lek­tva­ru dru­i­da Panoramixe, díky němuž mají nad­lid­skou sílu… jak se ostat­ně pra­ví na začát­ku kaž­dé­ho komik­su s Asterixem. Jednoho dne si ale Panoramix zv...

Autor:
0

Dogman – Recenze – 50%

Na zubo­že­ném před­měs­tí Říma byd­lí vyzáb­lý a cit­li­vý Ital Marcello, kte­rý zde pro­vo­zu­je psí hotel/salon. Je to hod­ný člo­věk, co má rád svo­ji živ­nost a svou dce­ru (kte­rou mu půj­ču­je ex-manželka) a dob­ře se sta­rá o svou pověst mezi sou­se­dy, až na to, že s...

Autor:
0

Climax – Recenze – 80%

Kontroverzní umě­lec a pro­vo­ka­tér Gaspar Noé napsal a nato­čil svůj nový fran­couz­ský sní­mek Climax jako kom­bi­na­ci psy­che­de­lic­ké­ho horo­ru a taneč­ní­ho fil­mu a s tou­to smě­sí vytřel zrak divá­kům v Cannes (a nedáv­no zví­tě­zil na fes­ti­va­lu ve špa­něl­sk...

Autor:
0

Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem

Tohle je jed­na z knih, kte­rou bych tak ráda si uži­la načte­nou! Aby vynik­la její dra­ma­tič­nost, vtip, nad­hled a leh­kost, se kte­rou se vám doslo­va vry­je pod kůži a sta­ne se návy­ko­vou. No ano, i ten, kdož se o poli­ti­ku nijak neza­jí­má, se najed­nou ocit­ne upro­střed boje o moc, boje o Evropu, upro­střed zhoub­né­ho buje­ní médií s jejich cíle­ně ovliv­ňo­va­ný­mi zprá­va­mi a snad i upro­střed pes­t­i­ci­dy postří­ka­né­ho pole, z něhož plo­di­ny popu­tu­jí stov­ky kilo­me­t­rů od své­ho „rodiš­tě“.

Autor: