Štítky: Evan Rachel Wood

0

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

Budeme zase čekat pár let na pokra­čo­vá­ní? Asi jo… Poslední, desá­tá, epi­zo­da měla vče­ra pre­mi­é­ru. Přinesla nám zase vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu s násti­nem, co se asi bude dít v násle­du­jí­cí sezó­ně. Já osob­ně si mys­lím, že za hodi­nu a půl lze stih­nout doce­la dost, ukon­če­ní něko­li­ka pří­bě­hů, smrt něko­li­ka postav a nástin hlav­ní teo­rie pro dal­ší sezó­nu. To vše se stih­lo. Příběh byl zase pěk­ně kom­pli­ko­va­ný a nástin dvou (????) časo­vých rovin byl tím pra­vým pří­bě­hem, co má zaujmout myš­le­ní...

Autor:
1

Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %

A co říct? Předposlední díl nám zno­vu dopl­nil důle­ži­té infor­ma­ce o tom, co všech­no zůsta­lo skry­to před oči­ma divá­ků a fanouš­ků. Hlavní posta­vou je ten­to­krát William, od jehož pří­bě­hu se dozví­me mno­ho, co jej cha­rak­te­ri­zu­je. V rám­ci jed­né jeho život­ní kapi­to­ly nám tvůr­ci při­nes­li to nej­dů­le­ži­těj­ší, co jej změ­ni­lo z naiv­ní­ho dob­rá­ka na nejz­lej­ší­ho hos­ta v celém par­ku výtvo­rů. Od vnik­nu­tí Forda do myš­le­nek Bernarda postup­ně obje­vu­je­me i celý plán vzbou­ře­ní výtvo­rů. Jaký to má vlast­ně smy­sl a proč vlast­ně při­pra­vil veš­ke­rou...

Autor:
0

Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %

Tak ješ­tě tři díly a bude konec sezó­ny. Po něko­li­ka nud­ných epi­zo­dách v prv­ní polo­vi­ně nám při­nes­li tvůr­ci hod­ně dost dob­rých epi­zod. Epizoda tře­tí od kon­ce nám při­ná­ší pří­běh výtvo­ru indi­á­na, kte­rý ve svě­tě Westworldu při­ná­šel zhou­bu a niče­ní. Tentokrát nesle­du­je­me pří­běh žád­né z hlav­ních postav. V hodi­no­vém vyprá­vě­ní o indi­á­no­vi se dozví­dá­me hod­ně věcí, kte­ré nám zůsta­ly skry­ty mno­ho před­chá­ze­jí­cích epi­zod. Chválím sna­hu tvůr­ců něčím ozvlášt­nit celou sezó­nu. Setkat se s nový­mi par­ky a s nový­mi výtvo­ry. Po dvou­e­pi­zod­ní návštěvě par­ku z Japonska má park v indi­án­ské...

Autor:
0

Westworld - S02E07: Les Ecorches - 95 %

Jak jsem psal v recen­zích před­cho­zích dílů, tak jsem dlou­ho čekal, až dal­ší díl bude zas ten vyni­ka­jí­cí Westworld, jak si před­sta­vu­ji. Už jsem se dočkal. Konečně to je přes­ně to, co tvůr­ci zamýš­le­jí. Překvapit něčím, co jsme neče­ka­li. Ano, sta­lo se. Bernarda jsme v před­cho­zím díle zane­cha­li s mys­lí v kostře, hlav­ním sys­té­mu celé­ho pro­jek­tu. A dnes jsme se dozvě­dě­li, jak to vlast­ně je. Kdo všech­no za vzpou­rou výtvo­rů sto­jí a proč se vlast­ně vzbou­ři­ly. Dolores se dosta­la, kam chtě­la,...

Autor:
0

Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %

Tak už jsem za půl­kou. Každý díl se postup­ně při­bli­žu­je k finá­lo­vé epi­zo­dě. Děj ale při­ná­ší epi­zo­du tro­chu nud­nou. Maeve dál pokro­či­la ke své dce­ři, William zno­vu boju­je o život, a co Bernard? Ten nám při­ná­ší dal­ší pře­kva­pe­ní. Pouze jed­na z linek pří­bě­hu v této epi­zo­dě nepři­ná­ší nudu. Bernand se svo­jí spo­leč­ni­cí, kte­rou v před­cho­zím díle zachrá­nil a v prv­ní sezó­ně málem zabil, při­ná­ší tro­chu vzru­še­ní až do posled­ní sekun­dy. Nudná pasáž ostat­ních linií oprav­du pře­kva­pu­je. Dolores už není tou, co býva­la, byla...

Autor:
0

Westworld - S02E05: Akane No Mai - 80 %

Co nám při­nes­lo prv­ních pět epi­zod? Hodně novi­nek, hod­ně her­ců a taky hod­ně toho, co vlast­ně čeká­me od seri­á­lo­vé­ho hitu. Poslední díl prv­ní polo­vi­ny nás zno­va pře­ne­sl do pří­bě­hu dvou hlav­ních žen­ských postav, Dolores a Maeve. První jme­no­va­ná zno­va ces­tu­je po širo­kém divo­kém zápa­dě za odpla­tou a Maeve obje­vu­je nový svět, ten­to­krát z Japonska (Shogun World). Příběh wes­ter­no­vé dcer­ky už není tak zají­ma­vý, jak by se asi dalo čekat, jde spí­še o výpl­ňo­vou část, kdy až posled­ní záběr při­ne­se něco pře­kva­pi­vé­ho....

Autor:
0

Westworld - The Riddle of the Sphinx (S02E04) - 95 %

Konečně! Tvůrci nám vrá­ti­li to, co jsme čeka­li. Nové záha­dy, nové vysvět­le­ní a samo­zřej­mě i obje­ve­né posta­vy. Čtvrtý díl je oprav­du ten nej­po­ve­de­něj­ší. Nebyla tam krev, neby­la tam Dolores ani Maeve, pou­ze pří­běh Muže v čer­ném a Bernarda doká­zal zaujmout fanouš­ky růz­ných teo­rií. Během 14 dílů jsme se dozvě­dě­li mno­ho růz­ných tajem­ství o funkč­nos­ti par­ku, o pří­bě­zích hlav­ní­ho tvůr­ce Forda a samo­zřej­mě o tajem­ném Williamovi a Dolores. Druhá sezó­na se roz­hod­la při­nést něko­lik nových pří­bě­hů, kte­ré se můžou zakon­čit až v dal­ší sezó­ně. Nový pří­běh...

Autor:
0

Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %

Zase po týd­nu a dál udr­žu­je kva­li­tu, jak by asi seri­ál měl. Ale momen­tál­ně je tře­tí díl tro­chu slab­ší. O výtvo­rech víme už vše, a tak nás můžou tvůr­ci pře­kva­pit jenom dal­ší­mi nový­mi myš­len­ka­mi. Tentokrát nám popr­vé ze 13 dílů před­sta­vi­li dal­ší svět, Afriku, kde cho­dí návštěv­ní­ci zabí­jet afric­kou pří­ro­du. Krátké před­sta­ve­ní hlav­ní „afric­ké“ hrdin­ky a šup zno­va do sou­bo­je mezi vzbou­ři­lý­mi výtvo­ry a návštěv­ní­ky. Docela rád bych hlav­ní hrdin­ku z afric­ké čás­ti zno­va viděl, i když tuší­me, že je to jenom tako­vá...

Autor:
0

Westworld - S02E02: Reunion - 85 %

Druhý díl dru­hé sezó­ny je pro mě pře­kva­pe­ním. Konečně jsme se dozvě­dě­li dal­ší věci ohled­ně his­to­rie Williama a Dolores a úpl­ně mě to pře­kva­pu­je, co všech­no pro nás tvůr­ci vymys­le­li. Druhá epi­zo­da nám uká­že dvě časo­vé linie. Cestu Dolores k vysvo­bo­ze­ní a Williamovu ces­tu k záchra­ně a úpl­ný začá­tek toho, jak se dostal William k tomu, že se stal hlav­ním spon­zo­rem celé­ho par­ku. Celkové zpra­co­vá­ní mě pře­kva­pi­lo, tolik nových infor­ma­cí, aniž by se muse­lo něco stát. Hlavní posta­vy děla­jí přes­ně to, co...

Autor:
0

Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %

Po dlou­hém čeká­ní se nám spl­ni­lo přá­ní. Pokračování jed­no­ho z nej­lep­ších seri­á­lů HBO nás dneska večer dosta­lo. Nový pří­běh, nový scé­nář a nové záplet­ky. Jak už asi víme, tak se výtvo­ry vzbou­ři­ly a Dolores je tím nej­dů­le­ži­těj­ším výtvo­rem pro vzpou­ru. První epi­zo­da dru­hé sezó­ny nám při­nes­la něko­lik pře­kva­pe­ní a koneč­ně nám odpo­vě­dě­la na pár nevy­ře­še­ných otaz­ní­ků. Ale jak se pro správ­né pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, kte­rý má být jeden z nej­lep­ších na HBO, slu­ší, tak se při­prav­me na něko­lik nových otá­zek a nových...

Autor:
0

Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Svoji herec­kou kari­é­ru zahá­ji­la ke kon­ci roku 1990, když vystu­po­va­la v něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dech, včet­ně Tajemný pří­běh z Ameriky a Druhá šan­ce. Svůj fil­mo­vý debut zazna­me­na­la ve fil­mu Strážce tajem­ství (2002) a pro­slu­la zejmé­na díky své nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za své účin­ko­vá­ní v dra­ma­tic­kém fil­mu Třinácka (2003). Získávala role zejmé­na do nezá­vis­lých fil­mů jako Svádění (2005), Cizinec (2006), Hlava nehla­va (2006) a vel­kém stu­di­o­vém fil­mu Across the Universe (2007). Od roku 2008 Woodová zača­la hrát ve více váž­ných fil­mech, vč. Wrestler“ (2008), Užívej si, co to jde (2009) a Den zra­dy (2011). Vrátila se také na tele­viz­ní obra­zov­ky do ved­lej­ší role...

Autor:
west100

Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %

Tak nám skon­čil seri­ál. Celých 10 dílů jsme čeka­li na to, až se dozví­me všech­ny věci, na kte­ré  jsme čeka­li. Kdo za vším sto­jí, co všech­no se může stát v par­ku, kde hlav­ní atrak­cí je svět plný robo­tů v divo­kém zápa­dě. Poslední díl v hodi­ně a půl dlou­hém finá­le koneč­ně vysvět­li­lo vše, co jsme chtě­li poznat. Kdo je to Muž v čer­ném, za co všech­no může Dolores i býva­lá bor­del dáma. Od kaž­dé chvil­ky jsem oče­ká­val vel­ké pře­kva­pe­ní, a to se také...

Autor:
west090

Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %

Tak máme před­po­sled­ní epi­zo­du z futu­ris­tic­ké­ho par­ku za sebou a čeká nás hodi­nu a půl dlou­hé finá­le. Tentokrát se jed­ná o vypl­ňo­va­cí  pří­běh, kte­rý potvr­zu­je, že na nás čeká nej­lep­ší díl, ve kte­rém se mno­ho věcí vyře­ší. Určitě se obje­ví dal­ší otáz­ky, kte­ré na nás počka­jí k vyře­še­ní v už plá­no­va­né dru­hé sezó­ně. Tento pří­běh pro­běh­lo něko­lik potvr­ze­ní teo­rií, kte­ré fanouš­ci čeka­li. Příběh se postup­ně vyjas­ňu­je a je jas­né, že si tvůr­ci dali zále­žet na mno­ha pro­vá­za­ných pří­bě­zích, něko­li­ka tajem­ných pře­kva­pe­ní a hlav­ně...

Autor:
west080

Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %

Tak co dělá Dolores, Muž v čer­ném, Ford i Maeve. Postupně jdou kou­sek po kous­ku ke své­mu cíli. Osmý díl Westworldu postup­ně tří­bí naše smys­ly. Už zas víme o kou­sek více, ale i tro­chu méně. Vypadá to, že se tajem­né výtvo­ry postup­ně stá­va­jí ješ­tě více živé a jejich vzpo­mín­ky postup­ně vyplou­va­jí na povrch. Teď už u něko­li­ka pří­bě­hů víme, jak je to s posloup­nos­tí. Nebudu moc spo­i­le­ro­vat, ale dle názna­ků a malých detai­lů se dozví­dá­me, že Maevin pří­běh spo­lu s pří­bě­hem Muže v čer­ném nava­zu­jí a že...

Autor:
west070

Westworld - Trompe L’Oeil (S01E07) - 100 %

Tak sed­mý díl nám při­ne­sl pokra­čo­vá­ní dvou pří­bě­hů. Vrátila se nám Dolores, kte­rá rych­le ces­tu­je ke své­mu cíli. Každý si mys­lí, že je to hlav­ní posta­va pří­bě­hu a že je to nej­dů­le­ži­těj­ší, co mají divá­ci seri­á­lu sle­do­vat. Není tomu tak. Epizoda vrá­ti­la všech­ny, co si mys­le­li, že jsou jejich teo­rie  správ­ně, na pev­nou zem. Scénáristé se roz­hod­li, že pří­běh potře­bu­je pro­tře­pat a pře­kva­pit. Všichni už čeka­li, že všech­no skon­čí, jak si představovali-dobře, ale bohu­žel, jak se zdá,...

Autor:
west010

Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %

Dnešní díl je zají­ma­vý, postup­ně se dozví­dá­me tem­né věci, kte­ré by v nor­mál­ním par­ku být nemě­ly. Všichni důle­ži­tí lidé i výtvo­ry prv­ní gene­ra­ce, od Dolores po tajem­nou šéf­ku bor­de­lu, se postup­ně dozví­da­jí věci, kte­ré by měli být vět­ši­ně par­ku skry­ty. Šestý díl je úpl­ně jiný, než všech­ny před­cho­zí. Nedívá se na akci jako pohyb rych­lých stři­hů, veš­ke­rá akce se děje slo­vy a čin­nost­mi, kte­ré se dějí jak v hlav­ně robo­tů, tak v hla­vě lidí. Postupně se dozví­dá­me i to, že spik­nu­tí není...

Autor:
west050

Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

Že by půl­ka? No zkla­má­ní, ano už jsme za půl­kou. Od před­cho­zí­ho dílu, kdy jsme se dozvě­dě­li něko­lik důle­ži­tých věcí, ale nic moc se v pří­bě­hu neu­dá­lo, si pro nás tvůr­ci při­pra­vi­li díl, kdy se zas nedo­zví­me žád­né nové věci, ale pří­běh zno­vu popo­běh­ne k cílo­vé­mu fini­ši. Jako kaž­dá půl­ka seri­á­lu nám i ten­to díl zno­va při­ne­sl zába­vu, něko­lik pře­stře­lek, ale samo­zřej­mě i něko­lik nových pře­kva­pe­ní. Sledujeme hlav­ní posta­vu robot­ku Dolores, jak se svým lid­ským par­ťá­kem při­jde do tem­né­ho...

Autor:
westworld040

Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %

Tak se nám uběh­ly ve Westworldu už dvě pěti­ny seri­á­lu. (4. díl z 10). Příběh postup­ně jde dál kus po kusu. Postupně se dostá­vá­me na dno pro­blé­mu. Nejdůležitější robo­ti stá­le žijí, nejsou vypnu­tí a za tem­ný­mi zdmi kom­ple­xu se při­pra­vu­je tajem­ná záplet­ka, do kte­ré jsou zaple­te­ni nejen tvůr­ci par­ku z divo­ké­ho zápa­du, ale i někte­ří vyvo­le­ní robo­ti, kte­rým je umož­ně­no pře­kro­čit své pro­gra­mo­vá­ní. Čtvrtý díl je výpl­ňo­vým dílem, život ve Westwordu jde postup­ně kou­sek po kous­ku tem­né­ho kon­ce. Dolores je oprav­du ta vyvo­le­ná,...

Autor:
west030

Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %

Tak kon­čí­me prv­ní tře­ti­nu seri­á­lu. Příští týden bude už čtvr­tý díl. Postupně se dozví­dá­me dal­ší lin­ky mno­ho vrstve­né­ho pří­bě­hu kolem zábav­ní­ho par­ku - Westernového měs­teč­ka. Znovu se vra­cí naši oblí­be­ní robo­ti v čele Dolores. Postupně se dozví­dá­me malin­ka­té drob­nos­ti, kte­ré nám epi­zo­da pěk­ně odvy­prá­ví. Dozvíme se něco o his­to­rii par­ku, kdy zakla­da­tel (Anthony Hopkins), má svá tajem­ství, kte­ré se nemá nikdo dozvě­dět a hlav­ně vede­ní par­ku je ututlá­vá. Každý den v par­ku začí­ná úpl­ně stej­ně, kou­sek po kous­ku se ale...

Autor:
west0

Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %

Tak se HBO  roz­jíž­dí. Už má dru­hý seri­ál, na kte­rý se bude vzpo­mí­nat na dlou­hou dobu. Je otáz­kou, zda­li bude seri­ál del­ší než jed­nu sezó­nu, snad jo. Druhý díl Westwordu při­ne­sl už více drob­nos­tí z továr­ny na robo­ty, poma­lé kous­ky něče­ho vět­ší­ho, aby se lidi, kte­ří seri­ál v tele­vi­zi sle­du­jí, moh­li podí­vat pod poklič­ku továr­ny. Jak se pro­gra­mu­jí, vytvá­ře­jí a rese­tu­jí atrak­ce ve vel­kém par­ku. V par­ku se samo­zřej­mě ode­hrá­va­jí kaž­do­den­ní pří­běhy jed­not­li­vých robo­tů, od jed­not­li­vých pis­tol­ní­ků, pro­sti­tu­tek a té...

Autor:
west0

Westworld - První výtvor (S01E01) - 95 %

Tak zase jde na HBO seri­ál, kte­rý chce pře­kro­čit stín Her o trů­ny. Tím je Westworld, kte­rý zná­me ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní z roku 1973. Film z roku 1973 napsal a zre­ží­ro­val autor Jurského par­ku Michael Crichton. V roce 2016 se bra­tr slav­něj­ší­ho Christophera Nolana, Jonathan Nolan, roz­ho­dl, že ve spo­lu­prá­ci s auto­rem Star Treku, Hvezdných Válek VII a seri­á­lu Hrdinové J.J. Abramsem, nato­čí seri­ál pod­le Michaele Crichtona. Námět je to slib­ný, ale jde o to, aby i to zpra­co­vá­ní bylo to nej­lep­ší, co bychom...

Autor: