Kritiky.cz >

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Švýcarsko přepracování - alpské silnice

Velmi si vážíme pozitivní zpětné vazby, kterou jste nám poskytli po posledním příspěvku na blogu věnovaném projektu Switzerland Rework. Napadlo nás, že bychom vás mohli ještě více navnadit tím,... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Západní Balkán - silniční síť

Myslím, že se všich­ni shod­ne­me na tom, že sil­ni­ce jsou pro řidi­če doce­la důle­ži­té, ať už jede­te kam­ko­li (pokud se nejed­ná o návrat do budouc­nos­ti). V našem při­pra­vo­va­ném DLC Západní Balkán... Read more »

Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru Euro Truck Simulator 2, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.47 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Open Beta

Zajímavou novin­kou, kte­rá se v aktu­a­li­za­ci 1.46 obje­ví jak v Euro Truck Simulatoru 2, tak v American Truck Simulatoru, je Prohlížeč firem. Tento nový her­ní pro­hlí­žeč umož­ňu­je hrá­čům vyhle­dá­vat kon­krét­ní typy spo­leč­nos­tí,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Po kaž­dém vydá­ní aktu­a­li­za­ce se logic­ky zají­má­te o to, jaký obsah bude násle­do­vat, pro­to­že vždy exis­tu­je pro­stor pro zlep­še­ní zážit­ku z jízdy v našich hrách při­dá­ním men­ších a kom­plex­něj­ších funk­cí. Dnes s potě­še­ním začí­ná­me... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán

Někteří z vás si v posled­ních dnech prav­dě­po­dob­ně klad­li otáz­ku, jaké budou dal­ší kro­ky na ces­tě hrou Euro Truck Simulator 2. To vše se však dnes mění, pro­to­že s potě­še­ním ofi­ci­ál­ně ozna­mu­je­me... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Zdá se, že hum­buk kolem dneš­ní­ho ozná­me­ní byl tak hla­si­tý, že by ho prav­dě­po­dob­ně sly­še­li i ast­ro­nau­ti ve vesmí­ru. A i když bychom rádi řek­li, že pro ten­to nový obsah je nebe... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta

Dnes se s vámi může­me podě­lit o to, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je... Read more »

Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Rakouský Salcburk je měs­to zná­mé pře­de­vším jako krás­ná kuli­sa osca­ro­vé­ho muzi­ká­lu „The Sound of Music“ a jako rodiš­tě jed­no­ho z nej­vět­ších hudeb­ních skla­da­te­lů his­to­rie, Mozarta. Jako měs­to opře­de­né tra­di­cí a obklo­pe­né pří­ro­dou... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Ukrainian Paint Jobs Pack

Dnes bychom vám rádi ozná­mi­li vydá­ní Ukrajinského balíč­ku. Jedná se o DLC obsa­hu­jí­cí něko­lik nátě­rů s ukra­jin­skou téma­ti­kou, z nichž 100 % pří­jmů z pro­de­je bude věno­vá­no Člověku v tís­ni cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci zabý­va­jí­cí se pří­mou... Read more »

Tvůrce ETS 2 ukazuje nová města v Rakousku - Linz + Innsbruck

Existuje něco, co by moh­lo být ješ­tě lep­ší než před­sta­ve­ní změn jed­no­ho měs­ta v při­pra­vo­va­né pře­dě­láv­ce Rakouska pro Euro Truck Simulator 2? Přesně tak, před­sta­vit mís­to toho dvě mís­ta v jed­nom... Read more »

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to... Read more »

ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

Zatímco u náklad­ní dopra­vy by mělo jít pře­de­vším o sna­hu dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výko­nů a řád­ně odvést prá­ci, veli­kost map našich her má ten­den­ci vyvo­lá­vat tou­hu pro­zkou­mat kaž­dý kout kaž­dé dostup­né oblas­ti. A v nad­chá­ze­jí­cí... Read more »

Euro Truck Simulator 2 přepracovává Vídeň

V srd­ci Evropy leží Vídeň, hlav­ní měs­to Rakouska a his­to­ric­ké císař­ské měs­to. S téměř 2 mili­o­ny oby­va­tel je domo­vem pří­sluš­ní­ků mno­ha náro­dů a kul­tur. Ať už Vídeň navští­ví­te z turis­tic­kých nebo obchod­ních důvo­dů,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: Iberia - Nejlepší balík pro ETS2 za 9 let.

Když sko­ro před 9. lety (ofi­ci­ál­ně 18. říj. 2012) vyšla hra o evrop­ském ces­to­vá­ní v kami­ó­nech, tak jsme neo­če­ká­va­li, že tato hra vydr­ží tak dlou­ho a v tak dob­ré kva­li­tě. Tvůrci stá­le při­ná­ší nové balíč­ky... Read more »
Stránka načtena za 2,23649 s | počet dotazů: 232 | paměť: 41564 KB. | 01.10.2023 - 00:08:03