Štítky: Ellen Burstyn

Interstellar 0350

Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana

Nolanův Interstellar pat­ří mezi fil­my, kte­ré neško­dí vidět na vel­kém moni­to­ru a tele­vi­zi. Příběh je to jed­no­du­chý, Země je na pokra­ji smr­ti, celou Zemi ohro­žu­jí praš­né bou­ře. Vládnoucí vrst­va zaká­že vesmír­né ces­ty a začne mysti­fi­ko­vat. NASA je zaká­za­ná a vše je věno­vá­no pro záchra­nu plo­din a zdro­jů naší pla­ne­ty. Farmář Cooper pěs­tu­je jedi­nou plo­di­nu, kte­rou lze v této kri­zi pěs­to­vat. Co mu zbý­va­lo, byl to letec, mož­ná i kos­mo­naut, kte­ré­mu k živo­by­tí sta­čí dce­ra, syn a jeho táta. V jeho domě stra­ší Poltergeist, kte­rý...

Autor:
Interstellar 0560

Interstellar na Blu-ray

Včera jsem recen­zo­val film. Dnes si čte­te recen­zi na Blu-ray. Je to pochval­né hod­no­ce­ní. Kdyby byly veš­ke­ré fil­my na digi­tál­ních nosi­čích v tako­vé kva­li­tě, tak by se urči­tě pro­dá­va­lo více fil­mů a pro­dej­ci a dis­tri­bu­to­ři by byli šťast­něj­ší.

Autor:
Instel20

Interstellar (2014)

Interstellar jsem viděl už před něko­li­ka dny, tak si trou­fám tvr­dit, že mi v hla­vě dosta­teč­ně „zkon­templo­val“. Tož, vzhů­ru do toho... Mám rád sci-fi fil­my, mys­lím tím sku­teč­né sci-fi fil­my, mezi něž neřa­dím tře­ba ani tako­vé Hvězdné vál­ky, kde je pod­le mého názo­ru dale­ko více toho „ficti­on“ než „science“. Koneckonců podob­ně to viděl i tře­ba tako­vý A. C. Clarke, a to už je per­so­na hod­na naslou­chá­ní :-). Jméno toho­to slav­né­ho spi­so­va­te­le tu ale neu­vá­dím jen tak náho­dou, celý...

Autor:
Interstellad0

Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Na kine­ma­to­gra­fii je krás­né, že nás ješ­tě stá­le doká­že pře­kva­po­vat. I když pod­le upou­tá­vek čeká­te něco jako „Vesmírnou ody­seu“ kří­že­nou s „Gravigací“, „Vetřelcem“ a vět­ši­nou kata­stro­fic­kých fil­mů o záchra­ně svě­ta, nej­no­věj­ší film „Interstellar“ nako­nec pře­kva­pí ve všech ohle­dech, přes­to­že nijak neskrý­vá poctu dří­ve nato­če­ným sci-fi fil­mům. Na kaž­dý fil­mo­vý počin Christophera Nolana se čeká jako na zázrak. Může za to oje­di­ně­lý, spek­ta­ku­lár­ní styl, s jakým ten­to ang­lic­ký gentle­man doká­že reží­ro­vat své fil­my, stej­ně jako zvlášt­ní scé­ná­ře, kte­ré si píše buď...

Autor:
Červený drak0

Červený drak

Opět tu máme Hannibala Lectera, vyso­ce sofis­ti­ko­va­né­ho maso­vé­ho vra­ha a kani­ba­la labuž­ní­ka. Tentokrát se ale vrá­tí­me zpět v čase a bude­me svěd­ky toho, jak se dostal do své pro­mi­nent­ní cely a ješ­tě mno­ha a mno­ha jiných zají­ma­vých věcí

Autor: