Štítky: Ed Skrein

deadpool1-gallery-image0

Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence

.    „Je to jako když dva smr­du­tý vágu­so­vé sou­lo­ží ve svých vlast­ních chcan­kách.“ Pokud vámi prá­vě pro­je­la vlna odpo­ru, pře­staň­te číst, zavře­te tuto zálož­ku a před­stí­rej­te, že o žád­ném Deadpoolovi neví­te. A už vůbec na něj nechoď­te. Vy ostat­ní jste prá­vě pro­šli prv­ní a nej­dů­le­ži­těj­ší zkouš­kou ohněm, pro­to­že podob­ných hlá­šek je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to a pro­ta­go­nis­ta se s ničím nema­že. Vítejte ve svě­tě zvrá­ce­né­ho anti­hr­di­ny, jehož někte­ré vtíp­ky jsou stej­ně nesmr­tel­né jako on sám. Zahoďte valen­týn­ská srdíč­ka a při­prav­te si...

Autor:
Deadh0

Deadpool - „... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”

Deadpoolovy sou­bo­je, váš­ni­vé milost­né scé­ny mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop bar­vi­tá ver­bál­ní sty­lis­ti­ka - to vše při­spí­vá k fil­mo­vé­mu hod­no­ce­ní R-rating (film je pří­stup­ný mlá­de­ži do 16 let pou­ze v dopro­vo­du dospě­lé oso­by). “Myslím, že fil­mo­vý rating R nám dovo­lu­je vyu­žít jis­té úrov­ně rea­li­ty, což by neby­lo mož­né u fil­mo­vé­ho ratingu PG-13 (do 13ti let v dopro­vo­du rodi­čů),” říká Miller. “Také si mys­lím, že to je důle­ži­tý krok pro expan­zi žán­ru. Existují fil­my, kte­ré mohou být nato­če­ny pou­ze s tím­to...

Autor:
Deadh0

Deadpool - ZA VŠE MOHOU JIZVY

Slavný bás­ník kdy­si napsal “…ty nej­sil­něj­ší osob­nos­ti jsou cej­cho­va­né jizva­mi” - což jis­tě pla­tí o Deadpoolovi, jehož zne­tvo­ře­ný obli­čej se stal výsled­kem hrůz­né­ho expe­ri­men­tu, kte­rý pod­stou­pil. Stejně tak pla­tí poznám­ka jeho kama­rá­da Weasela: “V obli­če­ji vypa­dáš jako Freddy Krueger - topo­gra­fic­ká mapa Utahu.” Na pla­ce Reynolds nosil iko­nic­ký čer­ve­ný oblek jako sym­bol cti a zvy­kal si na Deadpoolovy jizvy se stej­ným smys­lem pro spří­z­ně­nost a obdiv. Když si Reynolds sun­dá mas­ku Deadpoola popr­vé a odha­lí svou zne­tvo­ře­nou tvář, máte...

Autor:
Deadh0

Deadpool - JE TO ZÁBAVA, DOKUD VÁS NEPROBODNOU JAPONSKÝM MEČEM

Realizace netra­dič­ních super­hr­din­ských kous­ků, vytvo­ři­la během natá­če­ní neče­ka­nou atmo­sfé­ru. Stan Lee dodá­vá: “Když vidí­te Tima Millera a Ryana Reynoldse, jak spo­leč­ně pra­cu­jí, jste svěd­kem jejich sou­hry. Dívají se na film stej­ným způ­so­bem. Jako by spo­lu hrá­li hru a kaž­dý z nich dělá svou prá­ci vel­ko­le­pě. Když jsme toči­li mou scé­nu, ani jsem si neu­vě­do­mo­val, že pra­cu­je­me. Když bylo po všem, zeptal jsem se ‘Kdy začne­me?’ a Tim odpo­vě­děl ‘Už máš doto­če­no.’ Pod jeho vede­ním se to vše zdá být tak...

Autor:
Deadh0

Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI

Ve sku­teč­nos­ti Millerovo fil­mo­vé vyprá­vě­ní vyvo­lá­vá sou­cit se vše­mi pro­ta­go­nis­ty. Nejvíce ze vše­ho tomu tak je v pří­pa­dě dojem­né­ho milost­né­ho vzta­hu mezi Wadem a Vanessou Carlysle, kte­ří se do sebe zami­lu­jí pro své nedo­stat­ky. Vanessa měla těž­ké dět­ství a nyní žije život plný lítos­ti. Když se s ní Wade popr­vé setká, živí se jako pro­sti­tut­ka. Vydají se spo­leč­ně na trans­for­mač­ní ces­tu ve sna­ze stát se lep­ší­mi lid­mi. “Chtěli jsme, aby Vanessa stá­la noha­ma na zemi a neby­la jen sle­čin­kou v nou­zi....

Autor:
Deadh0

Deadpool

DEADPOOL, inspi­ro­va­ný jed­ním z nejmé­ně tra­dič­ních anti-hrdinů mar­ve­lov­ských komik­sů, vyprá­ví pří­běh býva­lé­ho čle­na spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kte­rý se stal žol­dá­kem. Wade Wilson byl podro­ben nebez­peč­né­mu expe­ri­men­tu, kte­rý mu sice umož­nil rych­lé hoje­ní ran, záro­veň ho ale zne­tvo­řil - stal se z něj Deadpool, jeho alter ego. Vybaven svý­mi nový­mi schop­nost­mi a tem­ným, pokrou­ce­ným smys­lem pro humor, Deadpool pro­ná­sle­du­je muže, kte­rý ho málem při­pra­vil o život. Filmová hvězda a pro­du­cent fil­mu Deadpool, Ryan Reynolds nemá vět­ší­ho fanouš­ka než samot­nou legen­du spo­leč­nos­ti Marvel,...

Autor: