Štítky: Drtinová Milena

0

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Půjde vaše dítě po prázd­ni­nách do ško­ly? Rádi bys­te mu začát­ky tro­chu usnad­ni­li nebo hle­dá­te způ­sob, jak nad rámec škol­ních úko­lů hra­vě pro­cvi­čit vše, co by měl prv­ňák znát? Potom sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře. Procvičí abe­ce­du, čís­li­ce, bar­vy i pohád­ky. Knížka je pěk­ně pro­ve­de­ná a zce­la respek­tu­je mož­nos­ti...

Autor: