Štítky: drama

0

Vdovy (Widows) – Recenze – 80%

Skupina lupi­čů ukrad­ne dva mili­o­ny dola­rů, během akce ale jejich lup sho­ří a všich­ni zahy­nou, tak­že po nich zby­dou ako­rát jejich pozůsta­lé man­žel­ky. Vdovu Veronicu (Viola Davis) pak kon­tak­tu­jí čer­no­šští gan­gs­te­ři, jimž pat­ři­ly ty ukra­de­né pení­ze, jimiž...

Autor:
0

Creed II – Recenze – 80%

Boxerské dra­ma Creed II nejen­že pří­bě­ho­vě nava­zu­je na před­cho­zí film Creed, v němž vyslou­ži­lý boxer a tre­nér Rocky Balboa (Sylvester Stallone) začal tré­no­vat naděj­né­ho a odhod­la­né­ho Adonise (Michael B. Jordan), syna své­ho dáv­né­ho pří­te­le Apolla Cr...

Autor:
0

Chvilky – Recenze – 40%

České dra­ma Chvilky je celo­ve­čer­ní režij­ní prvo­ti­nou reži­sér­ky a sce­nárist­ky Beaty Parkanové, kte­rá debu­to­va­la jako sce­nárist­ka v roce 2015 spo­lu­pra­cí na tero­ris­tic­ky pří­šer­né kome­dii Andílek na ner­vy. Chvilky jsou úpl­ně jiné kafe – psy­cho­lo­gic­ký ...

Autor:
0

Dogman – Recenze – 50%

Na zubo­že­ném před­měs­tí Říma byd­lí vyzáb­lý a cit­li­vý Ital Marcello, kte­rý zde pro­vo­zu­je psí hotel/salon. Je to hod­ný člo­věk, co má rád svo­ji živ­nost a svou dce­ru (kte­rou mu půj­ču­je ex-manželka) a dob­ře se sta­rá o svou pověst mezi sou­se­dy, až na to, že s...

Autor:
0

Zlatý podraz – Recenze – 70%

Český film Zlatý pod­raz reži­sé­ra Radima Špačka (Pouta, Místa) je nato­čen pod­le nebe­let­ris­tic­ké kni­hy Nebáli se své odva­hy, jenž ency­klo­pe­dic­ky líčí více než sto­le­tou his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské­ho bas­ket­ba­lu, a kte­rou její auto­ři Jakub Bažant a Jiří Závozda...

Autor:
0

Hovory s TGM – Recenze – 60%

Celovečerní režij­ní debut fil­mo­vé­ho pro­du­cen­ta Jakuba Červenky Hovory s TGM se ode­hrá­vá v roce 1928, kdy spi­so­va­tel Karel Čapek při­jíž­dí za teh­dej­ším čes­ko­slo­ven­ským pre­zi­den­tem Masarykem, aby s ním poho­vo­řil o kni­ze, kte­rou spo­lu prá­vě ...

Autor:
0

Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%

Už samot­ný název fil­mu divá­ko­vi snad­no napo­ví, kde se bude ode­hrá­vat. A pokud divák viděl někte­rou z uká­zek, bude mu napros­to jas­né, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po něko­li­ka kome­di­ích vrhl na jiné téma (a nebo ne?) a nato­čil tak tro­chu Smrtonosnou Past s Dwaynem „Rockem“ Johnsonem. Will Sawyer (Rock) je váleč­ný vete­rán a býva­lý veli­tel jed­not­ky FBI, kte­rý při­šel o nohu při posled­ní akci. Nyní je i díky této udá­los­ti milu­jí­cím otcem rodi­ny a hlav­ně odbor­ní­kem na bez­peč­nost budov. A jako tako­vé­ho odbor­ní­ka...

Autor:
0

Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%

A máme tu živo­to­pis­ný AAA sní­mek o kolum­bij­ském koka­i­no­vém krá­li. Tím své­ho času nebyl nikdo jiný, než pro­slu­lý zlo­či­nec a nar­ko­ba­ron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvá­cích a akč­ních pec­kách tu máme kri­mi tak tro­chu z jiné­ho úhlu pohle­du. Novinářka Virginia Vallejo (Penélope Cruz) pozná­vá Pabla až na vrcho­lu. Pablo Escobar (Javier Bardem) půso­bí jako pros­tý muž, kte­rý milu­je svo­jí zemi a chce jí opla­tit její štěd­rost tím, že zachrá­ní chudé. Jako správ­ná novi­nář­ka cítí, že něco bude na...

Autor:
Carol0

Carol (2015) - 85%

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na. Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší dámou Carol Airdovou (Cate Blanchett), kte­rá jí uča­ru­je. Charismatická zákaz­ni­ce si objed­ná vánoč­ní dárek pro čtyř­le­tou dce­ru s doru­če­ním až do domu, načež v obcho­dě zapo­me­ne ruka­vi­ci. Therese nevá­há a ruka­vi­ci pošle spo­lu se zásil­kou, vrá­ce­ní ruka­vič­ky Carol potě­ší a na oplát­ku pozve dív­ku na veče­ři. Netrvá dlou­ho a obě ženy...

Autor:
2792590

Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

Kdo nato­čí v sou­čas­nos­ti film, při kte­rém štáb mrz­ne v tep­lo­tách -40 °C, neob­sa­dí jedi­nou význam­něj­ší žen­skou roli, pro­sa­dí chro­no­lo­gic­ké natá­če­ní navy­šu­jí­cí roz­po­čet o mili­o­ny dola­rů a při­nu­tí jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, aby doo­prav­dy trpěl? Oskarový štít je moc­něj­ší, než se zdá.

Autor:
Amaterium: odraz doby0

Amaterium: Odraz doby

V této rub­ri­ce vás bude­me infor­mo­vat o dění na čes­ké ama­tér­ské fil­mo­vé scé­ně. Každý vel­ký fil­mař začí­nal jako nad­še­nec s kame­rou na dvor­ku za bará­kem, tak­že si mys­lím, že bychom moh­li věno­vat pozor­nost tvůr­cům, kte­ří za svo­je díla nedo­sta­nou sice žád­né pení­ze, ale fil­ma­ři­nu děla­jí srd­cem a z čis­té­ho nad­še­ní. Jako prv­ní sní­mek jsem vybral Odraz doby, dílo, kte­ré bylo zve­řej­ně­no nedáv­no, tak­že bychom ho moh­li ozna­čit za „hor­kou novin­ku“. Stopáž se vyhoup­la až na neu­vě­ři­tel­ných 34 minut, což...

Autor:
StudentFilm: Třída Smrti0

StudentFilm: Třída smrti

Pavel Soukup nám ve svém baka­lář­ském fil­mu před­klá­dá sil­ně atmos­fe­ric­kou zále­ži­tost, kte­rá je pod­po­ře­na sty­lis­tic­kou čer­no­bí­lou kom­po­zi­cí. Jedná se o krát­ko­me­tráž­ní ani­mo­va­ný horor, jehož pří­běh je zalo­žen na podiv­ných okol­nos­tech, kte­ré se sta­ly v letech 1985 - 1993, bohu­žel poli­cie nena­šla žád­né sou­vis­los­ti a tak byl pří­pad sme­ten ze sto­lu. Snímek nej­ví­ce ohro­mu­je svo­ji nála­dou bri­lant­ně vytvo­ře­nou ani­ma­cí, kte­rá při­po­mí­ná komik­so­vá okén­ka. Autorem před­lo­hy je totiž záro­veň auto­rem komik­su na dané téma, Josef Blažek. Za zmín­ku také sto­jí...

Autor:
Přežijí jen milenci0

Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%

Film, kte­rý nese v ori­gi­ná­le název Only lovers left Alive by mohl nein­for­mo­va­ný divák oče­ká­vat krás­né roman­tic­ké melod­ra­ma, kte­ré by se ode­hrá­va­lo u něja­ké­ho nád­her­ně azu­ro­vé­ho jeze­ra, všich­ni by byli uhla­ze­ní, sluš­ní a pohád­ko­vě zami­lo­va­ní. To by, ale nesměl být pod fil­mem pode­psa­ný mis­tr nezá­vis­lé­ho fil­mu Jim Jarmusch. Jeho inspi­ra­ce asij­skou kine­ma­to­gra­fií, kte­rá se patr­ně nej­ví­ce pro­je­vi­la ve sním­ku Ghost Dog a dále se to stup­ňo­va­lo, je vel­mi patr­ná i ten­to­krá­te. Přežijí jen milen­ci, se z počát­ku tvá­ří jako tako­vá usmě­va­vá...

Autor:
Philomena0

Philomena - 75%

S fil­my pod­le sku­teč­né udá­los­ti nebo s těmi, kte­ré byly rea­li­tou ovliv­ně­ny se nám při letoš­ních nomi­na­cích na Oscary, roz­tr­hl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a může­me ze sebe v kli­du sho­dit veš­ke­rý stres a ner­vo­zi­tu, jest­li prá­vě náš favo­rit zví­tě­zí. Můžeme se v kli­du usa­dit do křes­la a podí­vat se na cel­kem zají­ma­vý (leč poně­kud komor­ní a zavá­ně­jí­cí tele­viz­ní sen­ti­men­ta­li­tou) sní­mek, ve kte­rém exce­lu­je Judi Dench. Roky pro­vě­ře­ný arche­ty­pál­ní pří­běh o odtr­že­ném syno­vi a jeho násled­ném ner­vy drá­sa­jí­cím hle­dá­ní na sklon­ku...

Autor:
V nitru Llewyna Davise0

V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %

Napsat recen­zi na jaký­ko­liv film brat­ří Coenů se zdá být jed­no­du­chou zále­ži­tos­tí, poně­vadž jejich sním­ky jsou tak obsáh­lé, že si v nich může­me najít spous­tu odbo­ček a názo­rů. Opak je prav­dou a u Inside L. Davis to pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Recenze a komen­tá­ře, kte­ré se dogma­tic­ky vydá­va­jí za jas­né hla­sa­te­le toho „pra­vé­ho význa­mu“, mi při­jdou scest­né. Proto jsem roz­ho­dl, že ten­to člá­nek bude spí­še tako­vou slov­ní medi­ta­cí nad tím, co film obsa­hu­je, jak půso­bí a jak fun­gu­je. Jestli se sní­mek bude či nebu­de...

Autor:
Blízko od sebe0

Blízko od sebe / August: Osage County - 75%

Maryl Streep exce­lu­je v roli vypo­čí­ta­vé mrchy. Věta jak stvo­ře­ná pro kva­lit­ní pro­du­cent­ský záměr, jak nalá­kat, co nej­vět­ší množ­ství poten­ci­ál­ních divá­ků. Však sta­čí kou­sa­vá a sobec­ká Violeta, kte­rou ztvár­ňu­je Maryl, na to, aby udr­že­la celý film? Naštěstí to není jenom ona, kdo ve fil­mu Blízko od sebe vyni­ká. Snímek je nato­čen pod­le cel­kem zná­me diva­del­ní hry Srpen v zemi indi­á­nů, kte­rá byla uve­de­na minu­lý rok ve Stavovském diva­dle. John Wells je zná­mý spí­še jako scé­náris­ta a to pře­váž­ně tele­viz­ních...

Autor: