Štítky: Domhnall Gleeson

0

Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %

V pře­da­le­ké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin prv­ní film. Většina z prv­ních her­ců je už v důcho­du a dru­há půl­ka není mezi námi. Tak při­chá­zí nové posta­vy a nové pří­běhy. V před­cho­zím díle jsme se roz­lou­či­li u Skywalkera na taj­ném ost­ro­vě posled­ních Jediů. Leia utí­ká s odbo­jem a Snoke spřá­dá...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik...

Autor:
0

Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%

Tam, kde skon­či­la sed­má epi­zo­da Star Wars: Síla se pro­bou­zí, ply­nu­le nava­zu­je osmá epi­zo­da, tudíž hrst­ka rebe­lů hod­né­ho Odboje prchá před obří flo­ti­lou zlé­ho Prvního řádu a Rey podá­vá svě­tel­ný meč Luku Skywalkerovi. A ten si ho od ní obřad­ně pře­vez­me a pak ho odho­dí za sebe, což cel­kem dob­ře před­zna­me­ná­vá, jaký mají...

Autor:
Barry0

Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %

Barry je zku­še­ný pilot, kte­rý létá napříč Spojenými stá­ty. Jeho lety jsou pra­vi­del­né, stej­ně jako jeho návra­ty domů. Práce ho uži­ví, ale postu­pem času začí­ná být nespo­ko­je­ný. Chtěl by zažít tro­chu dob­ro­druž­ství, což se mu po jed­nom letu i spl­ní. Dostane nabíd­ku, aby létal pod zášti­tou taj­ných slu­žeb, a to do ne zce­la...

Autor:
Revenant0

REVENANT Zmrtvýchvstání

Po před­loň­ském hitu Birdmanovi nato­čil reži­sér Alejandro González Iñárritu dal­ší velehit. Do hlav­ní role si dal pří­ro­du, med­vě­da a už Oscarového her­ce Leonarda DiCapria. Co to při­nes­lo? Opravdu dal­ší Oscary a hod­ně oce­ně­ní. Zas jeho dvor­ní kame­ra­man (Emmanuel Lubezki) doká­zal, že rád pře­kra­ču­je fil­mař­ské limi­ty. Po Potomcích lidí, Gravitaci a Birdmanovi zase nato­čil dal­ší...

Autor:
Rev010

REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 %

Velmi zají­ma­vou a napí­na­vou kapi­to­lou v ději­nách ame­ric­ké­ho zápa­du je prv­ní polo­vi­na 19. sto­le­tí, kdy se drs­ní muži živi­li lovem kože­ši­no­vé zvě­ře ve Skalistých horách a zaží­va­li neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství. Nebyla to snad­ná prá­ce a smrt moh­la při­jít kdy­ko­liv. Záleželo na štěs­tí a na schop­nos­tech pře­žít. Jednou z legen­dár­ních postav toho­to obdo­bí je hra­ni­čář Hugh Glass, kte­rý přes...

Autor:
2792590

Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

Kdo nato­čí v sou­čas­nos­ti film, při kte­rém štáb mrz­ne v tep­lo­tách -40 °C, neob­sa­dí jedi­nou význam­něj­ší žen­skou roli, pro­sa­dí chro­no­lo­gic­ké natá­če­ní navy­šu­jí­cí roz­po­čet o mili­o­ny dola­rů a při­nu­tí jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, aby doo­prav­dy trpěl? Oskarový štít je moc­něj­ší, než se zdá.

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK0

REVENANT Zmrtvýchvstání - SLOVNÍČEK

ARIKARA: Indiáni z kme­ne Arikara (nebo také Ree) si mezi sebou říka­li Sahnish. Žili v ústí řek Grand a Missouri v mís­tech dneš­ní Severní Dakoty. Měli slo­ži­tou obřad­ní kul­tu­ru a boha­tou obchod­ní síť. Nakonec nara­zi­li na zájmy spo­leč­nos­ti Rocky Mountain Fur Company a to vyvo­la­lo váleč­ný kon­flikt, zná­mý jako vál­ka Arikara. ASHLEY HENRY:             Ashley Henry...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ0

REVENANT Zmrtvýchvstání - JAK PŘEŽÍT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Během natá­če­ní v exte­ri­é­rech v Kanadě a v Argentině - ve sně­hu, vět­ru a čas­to ve vyso­ké nad­moř­ské výš­ce, her­ci a fil­mo­vý štáb čeli­li stej­né­mu nebez­pe­čí a pod­mín­kám jako lidé žijí­cí v tom­to regi­o­nu v Jižní Dakotě v roce 1823. To byl záměr. Diváci se měli ocit­nout upro­střed divo­či­ny, kte­rá není par­kem, ale zónou smr­tel­né­ho nebez­pe­čí, kde pře­ži­tí není zaru­če­no....

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY0

REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY

Muži z hor a jejich podo­ba se sta­li ame­ric­kou iko­nou, ale pro REVENANT chtě­la kos­tým­ní výtvar­ni­ce Jacqueline Westová (Argo, Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona) zajít za hra­ni­ce klišé. Westová pozna­me­ná­vá, že s legen­dou o Glassovi vyrůs­ta­la: “Znám pří­běh Hugha Glasse, pro­to­že vlast­ním ranč v Jižní Dakotě a on je tam tako­vou mýtic­kou posta­vou. Tito lov­ci byli sku­teč­ní...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava0

REVENANT Zmrtvýchvstání - Kde špatné znamená dobré: filmová výprava

Aby zachy­til svět tak, jak vypa­dal v roce 1823, Iñárritu spo­lu­pra­co­val s fil­mo­vým výtvar­ní­kem Jackem Fiskem. Fiskovi nejsou výprav­né fil­my cizí. Pracoval na sním­ku Až na krev Paula Thomase Andersona a na Stromu živo­ta Terence Malicka, ale toto his­to­ric­ké obdo­bí pro něj bylo nové. Fisk byl nad­še­ný z napros­té syro­vos­ti této éry. “Toto obdo­bí...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - MALOVÁNÍ REVENANTU0

REVENANT Zmrtvýchvstání - MALOVÁNÍ REVENANTU

Po dokon­če­ní Birdmana reži­sér Alejandro G. Iñárritu uplat­nil svou vášeň pro doko­na­lou fil­ma­ři­nu v novém svě­tě sním­ku REVENANT. Spolu se svým dlou­ho­le­tým kame­ra­ma­nem Emmanuelem “Chivem” Lubezkim, udě­lal něko­lik klí­čo­vých roz­hod­nu­tí, kte­rá sta­no­vi­la pra­vi­dla pro výro­bu fil­mu. Zaprvé se roz­hod­li točit film chro­no­lo­gic­ky, aby zacho­va­li při­ro­ze­ný tok Glassovy ces­ty. Zadruhé se zavá­za­li,...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH0

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl jed­ním ze zakla­da­te­lů spo­leč­nos­ti Rocky Mountain a vůd­ce expe­di­ce k řece Missouri. Gleeson kon­sta­tu­je, že scé­nář dává kapi­tá­no­vi Henrymu zbe­let­ri­zo­va­nou lin­ku nad...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA0

REVENANT Zmrtvýchvstání - ZEMĚ INDIÁNŮ ARIKARA

Hned v úvo­du fil­mu REVENANT musí expe­di­ce kapi­tá­na Henryho čelit úto­ku domo­ro­dých indi­á­nů, kte­ří se usa­di­li podél bře­hů řeky Missouri. Jedná se o kmen Arikara – pře­zdí­va­ný lov­ci jed­no­du­še – Ree, jejichž útok na Rocky Mountain Fur Trading Company navždy změ­nil jejich osud. Je to čas­to opo­mí­je­ná, ale nedíl­ná sou­část Glassova pří­bě­hu....

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU0

REVENANT Zmrtvýchvstání - LOVCI KOŽEŠIN – PŮVODNÍ OBCHODNÍCI ZE ZÁPADU

Historie ame­ric­ké­ho obcho­du s kože­ši­nou není dlou­há, avšak stě­žej­ní, plná odváž­ných pří­bě­hů, ale také závaž­ných destruk­cí. I když obchod s kože­ši­na­mi dal vznik­nout roman­tic­ké­mu předob­ra­zu hora­lů jako - zide­a­li­zo­va­ných samo­tá­řů, stej­ně drs­ných jako sama divo­či­na, kte­rou měli zkro­tit - obchod s kože­ši­na­mi byl pře­de­vším pod­ni­ká­ním. V jis­tém smys­lu to ved­lo ke zro­du prv­ní­ho arche­ty­pál­ní­ho západ­ní­ho...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD0

REVENANT Zmrtvýchvstání - TOM HARDY jako JOHN FITZGERALD

Temným opa­kem ces­ty Hugh Glasse je pád Johna Fitzgeralda do para­noi, obvi­ňo­vá­ní a hoř­kos­ti. Do role Fitzgeralda, kte­rý Glasse zra­dí, Iñárritu obsa­dil ang­lic­ké­ho her­ce Toma Hardyho. Hardy na sebe upo­zor­nil kon­trast­ní­mi role­mi, jako byl Eames ve sno­vém svě­tě sním­ku Počátek Christophera Nolana nebo svým tri­um­fál­ním výko­nem ve fil­mu Locke. Iñárritu říká:...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS0

REVENANT Zmrtvýchvstání - LEONARDO DICAPRIO JAKO HUGH GLASS

Leonardo DiCaprio ztvár­nil kalei­do­sko­pic­kou šká­lu postav - od Howarda Hughese přes Jay Gatsbyho až po roz­ma­ři­lé­ho Jordana Belforta ve sním­ku Vlk z Wall Street - ale role Hugha Glasse pro něj před­sta­vo­va­la zce­la novou výzvu, kte­rá her­ce zaved­la do pohra­ni­čí, jež v našem moder­ním svě­tě zaku­sil jen málo­kdo. Je to DiCapriova nej­ví­ce inten­ziv­ní...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI0

REVENANT Zmrtvýchvstání - LEGENDA O HUGHU GLASSOVI

Již po dvě sto­le­tí pat­ří pří­běh Hugha Glasse k těm nej­ú­žas­něj­ším pří­bě­hům o lidech, kte­ří doká­za­li pře­ko­nat všech­ny limi­ty lid­ské­ho těla a mys­li. Narodil se v roce 1773 ve Philadelphii. O jeho raném živo­tě se ví málo. Obecně se věří, že strá­vil něko­lik let jako pirát na moři. Jako tři­cát­ník odces­to­val na západ a v roce 1823 se...

Autor:
REVENANT Zmrtvýchvstání0

REVENANT Zmrtvýchvstání

Snímek REVENANT je inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Vypráví epic­ký pří­běh o pře­ži­tí a lid­ské trans­for­ma­ci v divo­ké pří­ro­dě ame­ric­ké­ho zápa­du. Během výpra­vy do nezma­po­va­né divo­či­ny je legen­dár­ní lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) bru­tál­ně napa­den a zra­něn med­vě­di­cí. Když ho ostat­ní čle­no­vé jeho lovec­ké sku­pi­ny opus­tí, ocit­ne se zce­la sám a blíz­ko smr­ti. Avšak Glass se nehod­lá...

Autor:
exmachina40

Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

Představte si umě­le stvo­ře­nou bytost, kte­rá se cho­vá jako člo­věk při­ro­ze­ně­ji než mno­ho lidí, kte­ré zná­te. Jak roz­li­šit umě­lou inte­li­gen­ci od té naší; doká­za­li bychom v davu roz­po­znat doko­na­lé­ho andro­i­da? A nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka, jak je defi­no­vá­no ono pověst­né „lid­ství“, kte­ré nás dělí od zví­řat a vše­ho syn­te­tic­ké­ho?

Autor:
nerzl0

Nezlomný - Přes Torrance a Berlín

Po skon­če­ní natá­če­ní v Naoetsu se spo­leč­nost pře­mís­ti­la do Camdenu, měs­ta neda­le­ko Sydney, kde se natá­če­ly scé­ny z Louieho mlá­dí. Interiéry domo­va Zamperiniových byly toče­ny ve Fox Studios v Sydney, scé­ny z pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­vá­ní se natá­če­ly ve Werris Creek, neda­le­ko malé­ho měs­teč­ka Tamworth v Novém Jižním Walesu, kte­ré před­sta­vo­va­lo Torrance dva­cá­tých let. Werris Creek také...

Autor: