Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Vývoj předělávky legendárního Gothicu je v plném proudu....

Vývoj pře­dě­láv­ky legen­dár­ní­ho Gothicu je v plném prou­du. THQ prá­ce na něm svě­ři­lo stu­diu Alkimia Interactive se síd­lem v Barceloně. Vývoj je tepr­ve na počát­ku. Prozatím má tým 35 lidí ale nabí­rá...Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré...Read more »

Warner Bros. jmenovalo Toma Ascheima do role šéfa franšíz...

Warner Bros. jme­no­va­lo Toma Ascheima do role šéfa fran­šíz Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Vážená oso­ba a jeden zástup­ců spo­leč­nos­ti by tak mohl obě fran­ší­zy roz­ší­řit o dal­ší fil­my a seri­á­ly pro HBO...Read more »

Střílečka Outriders se odkládá na 1. 4. letošního roku....

Střílečka Outriders se odklá­dá na 1. 4. letoš­ní­ho roku. Jako kom­pen­za­ce za dal­ší odklad vyjde 2. 2. 2021 pro všech­ny plat­for­my demo.Read more »

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a...

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a dal­ší se 11. pro­sin­ce v rám­ci gala­ve­če­ra The Game Awards pope­rou o nej­lep­ší hru roku 2020.Read more »

Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové...

Days Gone míří na PS5, potvr­di­lo stu­dio Bend. Na nové gene­ra­ci kon­zo­le hra pobě­ží v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za vte­ři­nu. Další dobrou je, že ulo­že­né pozi­ce z PS4 budou fun­go­vat...Read more »

Po Man of Medan a novém Little Hope hororovou sérii The Dark...

Po Man of Medan a novém Little Hope horo­ro­vou sérii The Dark Pictures Anthology roz­ší­ří House of Ashes. Další pří­rus­tek do rodi­ny od stu­dia Supermassive Games (Until Dawn, Hidden Agenda)...Read more »

Druhá sezona seriálového Zaklínače se blíží a tady je...

Druhá sezo­na seri­á­lo­vé­ho Zaklínače se blí­ží a tady je dal­ší vár­ka fotek +15Mahriz Movies Nové fot­ky z natá­če­ní dru­hé sezo­ny ZaklínačeRead more »

Gabe Newell v nejnovějším rozhovoru prozradil, že ve Valve...

Gabe Newell v nej­no­věj­ším roz­ho­vo­ru pro­zra­dil, že ve Valve pra­co­va­li na Half-Life 3 už něko­li­krát. Vždy prý ale nara­zi­li na něja­kou něja­kou pře­káž­ku a nebo se jim kon­cept hry jako tako­vé...Read more »

Chystají se další Tintinova dobrodružství. Ty už...

Chystají se dal­ší Tintinova dob­ro­druž­ství. Ty už fran­couz­ský reži­sér Patrice Leconte sti­hl sko­ro doto­čit, zbý­vá pou­ze vyře­šit prá­va na znač­ku. Film nebu­de nijak nava­zo­vat na sní­mek z roku 2011, kte­rý...Read more »

Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4...

Sony zve­řej­ni­la deset her, kte­ré nebu­dou kom­pa­ti­bil­ní z PS4 na PS5. Jedná se o hry Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT...Read more »

První film ve Vesmíru se začne natáčet v říjnu 2021. Do...

První film ve Vesmíru se začne natá­čet v říj­nu 2021. Do Vesmíru pole­tí herec Tom Cruise, reži­sér Doug Liman a ješ­tě jed­na dal­ší oso­ba.Read more »

Play Has No Limits zní z další reklami na PlayStation 5

Play Has No Limits zní z dal­ší rekla­mi na PlayStation 5Read more »

Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na...

Guerrilla Games vydá­vá dal­ší patch pro Horizon Zero Dawn na PC, kte­rý opra­vu­je nej­vět­ší chy­byRead more »

Vývojáři z Guerrilla Games chrlí do Horizon Zero Dawn jeden...

Vývojáři z Guerrilla Games chr­lí do Horizon Zero Dawn jeden oprav­ný patch za dru­hým. Opravný patch 1.03 má řešit pro­pa­dy FPS, nefunkč­ní defor­ma­ci sně­hu a dal­ší opra­vy.Read more »

Zprávy byly nepravdivé, Halo Infinite nečeká další odklad...

Zprávy byly neprav­di­vé, Halo Infinite neče­ká dal­ší odklad a Xbox One ver­ze bude, potvr­zu­jí vývo­já­ři z 343 Industries.Read more »

Do Death Stranding míří patch 1.02. Ten má 5,1 GB a...

Do Death Stranding míří patch 1.02. Ten má 5,1 GB a zamě­řu­je se zejmé­na na cel­ko­vou sta­bi­li­tu hry, včet­ně frek­ven­ce sním­ků za sekun­du. Plus hrá­či si mohou nasta­vit dal­ší mož­nos­ti.Read more »

Kromě Spider-Mana dostanou majitelé PlayStationu další...

Kromě Spider-Mana dosta­nou maji­te­lé PlayStationu dal­ší exklu­ziv­ní obsah. Majitelé kon­zo­le od Sony si opro­ti hrá­čům na PC polep­ší, když dosta­nou navíc komu­nit­ní výzvy, kos­me­tic­ké polož­ky a dal­ší obsah. Navíc dosta­nou o 30...Read more »

Dnes vychází hit Fall Guys. Roztomilý battle-royal který...

Dnes vychá­zí hit Fall Guys. Roztomilý battle-royal kte­rý při­po­mí­ná pořad Takešiho hrad v plné ver­zi při­ná­ší nové leve­ly, kos­týmy a dal­ší nové vymo­že­nos­ti.Read more »

Dnes vychází hit Fall Guys: Ultimate Knockou. Roztomilý...

Dnes vychá­zí hit Fall Guys: Ultimate Knockou. Roztomilý battle-royal kte­rý při­po­mí­ná pořad Takešiho hrad v plné ver­zi při­ná­ší nové leve­ly, kos­týmy a dal­ší nové vymo­že­nos­ti.Read more »

Nové detaily z Resident Evil: Village: NPC postavy, jako ta...

Nové detai­ly z Resident Evil: Village: NPC posta­vy, jako ta sta­rá žena z trai­le­ru, kte­ré hrá­či pro­da­jí zbo­ží nebo se podě­lí o drby. Disponovat bude zpo­čát­ku puš­kou, bro­kov­ni­cí, nožem a také seky­rou, kte­rá...Read more »

Tenet dostává další plakát

Tenet dostá­vá dal­ší pla­kátRead more »

Zatímco Microsoft se připravuje na zítřejší prezentaci...

Zatímco Microsoft se při­pra­vu­je na zít­řej­ší pre­zen­ta­ci Xbox Games Showcase, Sony dost mož­ná při­pra­vu­je svou dal­ší pre­zen­ta­ci, na kte­rou by Microsoft už jen těž­ko mohl odpo­vě­dět. Není to tak...Read more »

Letošní QuakeCon proběhne pouze digitálně. Akce bude...

Letošní QuakeCon pro­běh­ne pou­ze digi­tál­ně. Akce bude vysí­lá­na od 7. do 9. 8. letoš­ní­ho roku a nabíd­ne živé pře­no­sy, tur­na­je, cha­ri­ta­tiv­ní fun­drai­sing a dal­ší pro­gram v rám­ci Twitche.Read more »

Režisér Denis Villeneuve říká, že po dokončení Duny bude...

Režisér Denis Villeneuve říká, že po dokon­če­ní Duny bude jeho dal­ší pro­jekt výraz­ně men­šíRead more »

Do Bordelands 3 zamířil balíček Bounty of Blood, který...

Do Bordelands 3 zamí­řil balí­ček Bounty of Blood, kte­rý roz­ší­řil kam­paň o nový pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se na poušt­ní pla­ne­tě Gehenna. Nechybí hlav­ní ani ved­lej­ší mise. Bojujete s gan­gem říka­jí­cí si The...Read more »

Marek Vašut na otázku zda bude dabovat Tommyho Angela v Mafia:...

Marek Vašut na otáz­ku zda bude dabo­vat Tommyho Angela v Mafia: Definitive Edition odpo­vě­děl, že to nebu­de komen­to­vat a odká­zal na čes­ké­ho dis­tri­bu­to­ra Cenega Czech. To by moh­lo něco nazna­čo­vat. Další...Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bude a vyjde už letos na...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bude a vyjde už letos na pod­zim pro PlayStation 4, Xbox One a PC. . Spekulace tím potvr­zu­je pol­ské stu­dio CI Games., kte­ré za sérií sto­jí. Další...Read more »

EA na Steam v salvě her přidává i Titanfall 2 a The Sims 4....

EA na Steam v sal­vě her při­dá­vá i Titanfall 2 a The Sims 4. Brzy dora­zí i Apex Legends a dal­ší hry budou násle­do­vat.Read more »

Sice v omezeném počtu, ale rekordních 12 milionů hráčů...

Sice v ome­ze­ném počtu, ale rekord­ních 12 mili­o­nů hrá­čů byli svěd­ky vče­rej­ší­ho Fortnite The Device Eventu. Další masiv­ní akci sle­do­va­lo na Youtube a Twitchi dohro­ma­dy 8,4 mili­o­nu divá­ků.Read more »
Stránka načtena za 2,96516 s | počet dotazů: 222 | paměť: 33479 KB. | 17.05.2022 - 10:32:34