Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Nový Assassin’s Creed se údajně bude jmenovat Warriors a...

Nový Assassin’s Creed se údaj­ně bude jme­no­vat Warriors a má být zasa­zen do 17. až 19. sto­le­tí v Japonsku. Náš hrdi­na se má jme­no­vat Akako Shiratori. Assassin’s Creed Warriors prý vyjde v roce 2022...Read more »

Ubisoft se neplánuje vrátit ke kořenům Assassin’s...

Ubisoft se neplá­nu­je vrá­tit ke koře­nům Assassin’s Creed. Přechod na RPG model fran­couz­ské spo­leč­nos­ti vyho­vu­je, což zna­čí i fakt, že Assassin’s Creed Valhalla zazna­me­nal nej­lep­ší start v his­to­rii fran­ší­zy.Read more »

Google si po Amazonu také vylámal zuby a končí s vývojem...

Google si po Amazonu také vylá­mal zuby a kon­čí s vývo­jem her. Spolu s pobočka­mi v Montrealu a Los Angeles odchá­zí 150 lidí, včet­ně pro­du­cent­ky Jade Raymond, kte­rá se podí­le­la na znač­kách Assassin’s Creed pro...Read more »

Nejstahovanější PS4 a PS5 roku 2020 v USA: PLAYSTATION 5 HRY...

Nejstahovanější PS4 a PS5 roku 2020 v USA: PLAYSTATION 5 HRY 1. Call of Duty: Black Ops Cold War... 2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3. Assassin’s Creed Valhalla 4. NBA 2K21 Next...Read more »

Další Assassin’s Creed vyjde zkraje roku 2022. Vývoj...

Další Assassin’s Creed vyjde zkra­je roku 2022. Vývoj dosta­ne ten­to­krát na sta­rost Ubisoft Sofia (Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed: Syndicate) s pod­po­rou ostat­ních stu­dií. Informace pochá­zí od ten­týž člo­vě­ka, kte­rý...Read more »

Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed...

Tým Farflame se pus­til do pře­kla­du Assassin’s Creed Valhalla. Později budou pře­lo­že­ny i DLC.Read more »

Ubisoft zveřejnil seznam PS4 her, které si na PS5 nezahrajete:...

Ubisoft zve­řej­nil seznam PS4 her, kte­ré si na PS5 neza­hra­je­te: Assassin’s Creed Syndicate Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack Assassin’s Creed Chronicles India... Assassin’s Creed Chronicles China Assassin’s Creed Chronicles...Read more »

Assassin’s Creed se po nepříliš povedeném filmu dočká...

Assassin’s Creed se po nepří­liš pove­de­ném fil­mu dočká hra­né­ho seri­á­lu, kte­rý po zis­ku práv chys­tá Netflix Mahriz Movies Assassin’s Creed se dočká hra­né­ho seri­á­lu, ten po zis­ku práv chys­tá Netflix. Na pozi­ce...Read more »

Za nákup vybraných SSD disků Samsung nyní získáte...

Za nákup vybra­ných SSD dis­ků Samsung nyní zís­ká­te Assassin’s Creed Valhalla. K nové gene­ra­ci gra­fic­kých karet Nvidia zase Far Cry 6.Read more »

Podívejte se na rozpis tzv. post launch obsahu do...

Podívejte se na roz­pis tzv. post launch obsa­hu do Assassin’s Creed Valhalla. Obsah zdar­ma by měl dora­zit ke kon­ci letoš­ní­ho roku.Read more »

Rozjedete Assassin’s Creed Valhalla? Podívejte se na...

Rozjedete Assassin’s Creed Valhalla? Podívejte se na hard­ware spe­ci­fi­ka­ce.Read more »

Na konzolích bude Assassin’s Creed: Valhalla vyžadovat...

Na kon­zo­lích bude Assassin’s Creed: Valhalla vyža­do­vat při­bliž­ně 50 GB, odha­lil Microsoft StoreRead more »

Příběhový trailer na Assassin’s Creed Valhalla odhaluje...

Příběhový trai­ler na Assassin’s Creed Valhalla odha­lu­je zís­ká­ní skry­té čepe­leRead more »

Assassin’s Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X...

Assassin’s Creed Valhalla na kon­zo­li Xbox Series X pobě­ží v 60 FPS ve 4K. Slabší Xbox Series S by měl zvlád­nout 30 FPS ve 4K.Read more »

Assassin’s Creed Valhalla přesouvá své datum vydání...

Assassin’s Creed Valhalla pře­sou­vá své datum vydá­ní kvů­li kon­zo­lím Xbox Series X a Xbox Series S ze 17. 11. na 10. 11.2020Read more »

Souboje s mýtickým bytostmi v Assassin’s Creed Valhalla

Souboje s mýtic­kým bytost­mi v Assassin’s Creed ValhallaRead more »

Obaly PS5 verzí Assassin’s Creed Valhalla a Watch Dogs...

Obaly PS5 ver­zí Assassin’s Creed Valhalla a Watch Dogs LegionRead more »

Zatímco při pandemii ostatní průmysly stagnují, herní...

Zatímco při pan­de­mii ostat­ní prů­mys­ly stag­nu­jí, her­ní prů­my­sl jenom kve­te. Svědčí o tom výděl­ky z USA, kte­ré jsou rekord­ní. Od dub­na do červ­na se trž­by za hard­ware, peri­fe­rie, služ­by i samot­né hry dosta­ly...Read more »

30 minut z prozkoumávání Anglie v Assassin’s Creed Valhalla

30 minut z pro­zkou­má­vá­ní Anglie v Assassin’s Creed ValhallaRead more »

Nové obrázky z Assassin’s Creed Valhalla

Nové obráz­ky z Assassin’s Creed Valhalla +5Read more »

Assassin’s Creed Valhalla na nové gameplay ukázce v rámci...

Assassin’s Creed Valhalla na nové gameplay ukáz­ce v rám­ci pre­zen­ta­ce Ubisoft ForwardRead more »

Souboj s boseem na dalším uniklému videu z Assassin’s...

Souboj s bose­em na dal­ším unik­lé­mu videu z Assassin’s Creed: ValhallaRead more »

Kreativní ředitel Assassin’s Creed: Valhalla Ashraf...

Kreativní ředi­tel Assassin’s Creed: Valhalla Ashraf Ismail (Assassin’s Creed, Assassin’s Creed IV: Black Flag) odstu­pu­je z funk­ce kvů­li nevě­ře. Po dobu jed­no­ho roku lhal své part­ner­ce, kte­rá o jeho man­žel­ství nevě­dě­la. Vývoj...Read more »
Stránka načtena za 1,79606 s | počet dotazů: 200 | paměť: 33607 KB. | 19.05.2022 - 19:48:58