Štítky: Corey Johnson

Philips0

Kapitán Phillips - Skutečné lidské příběhy bývají plné napětí a odvahy víc, než vymyšlené slátaniny.

 Také pro film Kapitán Phillips před­cho­zí věta pla­tí a inspi­ra­ce sku­teč­ným pří­bě­hem kapi­tá­na náklad­ní lodi a jeho posád­ky se vypla­ti­la. Do kin se dostá­vá film nato­če­ný pod­le sku­teč­né udá­los­ti z roku 2009, kdy došlo k úno­su náklad­ní ame­ric­ké lodi Maersk Alabama sku­pi­nou ozbro­je­ných somál­ských pirá­tů.

Autor:
0

Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii

Agent bez minu­los­ti (2002) a Bournův mýtus (2004) uká­za­li, že ve vodách špi­o­ná­že se neu­mí čvach­tat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jed­nou z těch nej­lep­ších byl i Jason Bourne. Hrdina vyni­ka­jí­cích špi­o­náž­ních thrille­rů, kte­ré uká­za­ly, že Matt Damon se i přes svůj prů­měr­ný vzrůst a nijak oká­za­lou sva­lo­vou výba­vu může s klid­ným svě­do­mím paso­vat do role akč­ní­ho hrdi­ny. Navíc, Bourneova dob­ro­druž­ství táh­nou (Agent bez minu­los­ti vydě­lal v kinech s roz­poč­tem 60 mili­o­nů 214 mili­o­nů, Bournův mýtus s roz­poč­tem 75 mili­o­nů...

Autor:
King020

Kingsman: Tajná služba - 50%

Film reží­ro­val Matthew Vaughn pod­le kniž­ních před­loh Dava Gibbonsa a Marka Millara, kte­ří se mimo­cho­dem podí­le­li i na scé­ná­ři. Herecké výko­ny zná­mých her­ců  Colina Firtha, Samuela L. Jacksona a Michaela Caina film vyzve­dl hod­ně vyso­ko, avšak prv­ní dojem opa­dl hned v dru­hé polo­vi­ně fil­mu, kdy část těch­to her­ců měla svůj konec zpe­če­těn a zůsta­li jen né moc pěk­né hra­né scé­ny s prů­měr­ný­mi her­ci. Hlavní fil­mo­vou posta­vu si zahrál Taron Egerton, kte­rý vzhle­dem ke své­mu věku a né moc vel­kých herec­kých zku­še­nos­tí zvlá­dl svou...

Autor:
exmachina40

Ex Machina – mystické sci-fi v depresivním hábitu

Představte si umě­le stvo­ře­nou bytost, kte­rá se cho­vá jako člo­věk při­ro­ze­ně­ji než mno­ho lidí, kte­ré zná­te. Jak roz­li­šit umě­lou inte­li­gen­ci od té naší; doká­za­li bychom v davu roz­po­znat doko­na­lé­ho andro­i­da? A nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka, jak je defi­no­vá­no ono pověst­né „lid­ství“, kte­ré nás dělí od zví­řat a vše­ho syn­te­tic­ké­ho?

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu0

Kingsman: Tajná služba - Hra špiónů Akční scény ve filmu

Brad Allan, aus­tral­ský mis­tr bojo­vých umě­ní a cho­re­o­graf akč­ních scén, kte­rý pra­co­val s Vaughnem na fil­mu  Kick-Ass, koor­di­no­val bojo­vé scé­ny s týmem, do kte­ré­ho pat­ři­li i par­kou­ro­vý šam­pi­ón nebo taneč­ník bre­akdan­cu, kte­ré­ho Allen obje­vil na YouTube. Za zmín­ku sto­jí jed­na z mno­ha jedi­neč­ných akč­ních scén ve fil­mu. Jedná se o vrchol­ný sou­boj v kos­te­le, kdy Firth zlik­vi­du­je celé cír­kev­ní shro­máž­dě­ní. Je neu­vě­ři­tel­né, že byla tato scé­na nato­če­na v jed­nom jetí. Velká část z kaska­dér­ských výstu­pů byla pro Firtha novou zku­še­nos­tí. Jeho posta­va se pohy­bu­je...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana0

Kingsman: Tajná služba - Elegantní obleky a tajné základny Výtvarná stránka Kingsmana

Ležérní, ele­gant­ní a osla­vu­jí­cí to nej­lep­ší z brit­ské­ho sty­lu a desig­nu ve vel­kém. Tvůrci fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba spo­lu­pra­co­va­li s oděv­ní domé­nou Mr. Porter na vytvo­ře­ní fil­mo­vé „oděv­ní kolek­ce“. V této kos­tým­ní sérii se před­sta­ví na míru šité mode­ly, navr­že­né kos­tým­ní výtvar­ni­cí Arianne Phillipsovou. Kolekce Kingsman je obo­ha­ce­na znač­ko­vý­mi luxus­ní­mi doplň­ky, včet­ně koši­lí Turnbull & Asser, kra­vat Drake, zava­za­del Swaine Adeney Brigg, hodin­ka­mi Bremont a bota­mi George Cleverley. Phillipsová říká, že ji scé­nář k fil­mu Kingsman: Tajná služ­ba oka­mži­tě zau­jal. „Tento film...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů0

Kingsman: Tajná služba - Ovládnutí světa Obsazení zloduchů

Každý dob­rý špi­ón potře­bu­je vhod­né­ho padou­cha a ve Valentinovi Samuela L. Jacksona ten­to žánr mož­ná našel toho nej­vět­ší­ho šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka. Miliardář génius, jehož plán „zachrá­nit svět“ zahr­nu­je vyhla­ze­ní lid­ské rasy, Valentine je kla­sic­kým padou­chem ze špi­o­náž­ních fil­mů. Ale ten­to tech­nic­ky důvtip­ný pod­ni­ka­tel je také inspi­ro­ván nej­no­věj­ší­mi svě­to­vý­mi vel­mo­ce­mi: výkon­ný­mi ředi­te­li obřích medi­ál­ních kon­glo­me­rá­tů a tech­nic­kých kolo­sů. Dychtivý fanou­šek komik­sů, Samuel L. Jackson měl kni­hy Marka Millara a Davea Gibbonse dáv­no pře­čte­né, když sly­šel, že se Vaughn zají­má o jeho...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana0

Kingsman: Tajná služba - Sestavení týmu: Obsazení Kingsmana

Kingsman je elit­ní orga­ni­za­cí agen­tů pra­cu­jí­cích mimo vlá­du. Jsou altru­is­tic­kou jed­not­kou, kte­rá doká­že věci dotáh­nout do kon­ce. „Jsou to hod­ní klu­ci,“ říká Colin Firth, kte­rý hra­je Harryho, jehož kry­cí jmé­no Galahad je pod­le artu­šov­ské legen­dy. „Žijeme v době, ve kte­ré něvě­ří­me našim insti­tu­cím a vlá­dám. A pokud jsme něja­kou důvě­ru kdy­si měli, byla naru­še­na. Takže si mys­lím, že je zají­ma­vé pro­zkou­mat myš­len­ku exis­ten­ce orga­ni­za­ce s čis­tý­mi úmys­ly, kte­rá není ohro­že­na poli­ti­kou a byro­kra­cií. Kingsmenové jsou sou­čas­ný­mi Rytíři kula­té­ho sto­lu.” Obsazení...

Autor:
Kingsman: Tajná služba - O FILMU0

Kingsman: Tajná služba - O FILMU

Kingsman: Tajná služ­ba si s vti­pem dobí­rá namyš­le­nost špi­o­náž­ní­ho žán­ru. Vypráví pří­běh o špi­o­nu gentle­ma­no­vi, kte­rý vez­me oby­čej­né děl­nic­ké dítě pod svá ochran­ná kří­d­la a vyško­lí ho v umě­ní špi­o­ná­že. Vypráví o ces­tě oby­čej­né­ho klu­ka uli­ce z jed­né spo­le­čen­ské vrst­vy do dru­hé. Příběh se ode­hrá­vá ve dvou koli­du­jí­cích svě­tech – v jed­nom o dob­ro­druž­ství na život a na smrt a v dru­hém o oby­čej­ném živo­tě na uli­ci. „Film je smě­si­cí vše­ho, co jsem se nau­čil od Sbal pra­chy a vypad­ni, Snatch a Po krk v extá­zi, kte­ré byly gan­gs­ter­ka­mi, stej­ně...

Autor:
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA0

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

Podle popu­lár­ní­ho komik­su a v režii Matthew Vaughna (Kick-Ass, X-Men: První tří­da), Kingsman: Tajná služ­ba vyprá­ví pří­běh o super taj­né špi­o­náž­ní orga­ni­za­ci, kte­rá do vyso­ce kon­ku­renč­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu své agen­tu­ry rekru­tu­je zatím nevy­cvi­če­né­ho, ale naděj­né­ho klu­ka z uli­ce prá­vě ve chví­li, kdy svět začí­ná ohro­žo­vat zvrá­ce­ný tech­nic­ký génius a pod­ni­ka­tel. Když otec pěti­le­té­ho Garyho „Eggsyho“ Price při­jde o život během plně­ní povin­nos­tí při uta­jo­va­ném vojen­ském cvi­če­ní, jeho rodi­na obdr­ží netra­dič­ní medai­li - a tele­fon­ní čís­lo, na kte­ré mohou zavo­lat pou­ze jed­nou, pokud by...

Autor:
n200905151003 60

Hellboy

Převést na fil­mo­vé plát­no někte­rý z Mignolových komik­sů o tzv. pekel­ném chlap­ci, bylo dlou­ho snem jis­té­ho mexic­ké­ho reži­sé­ra jmé­nem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozum­né svě­řit mu tak vel­ký pro­jekt? Proto si náš talent samouk musel počkat až na slá­vu dru­hé­ho Bladea. Poté mu nabíd­li dokon­ce tři vel­ké pro­jek­ty! Mohl si vybrat, zda nato­čí dal­ší­ho Bladea, tře­tí­ho Harryho Pottera nebo Hellboye. Byla to snad­ná vol­ba!

Autor:
0

Mumie aneb: „Ničitelé ztraceného Ihmotepa“

Když je mumie vlh­ká po ote­vře­ní její­ho sar­ko­fá­gu, je hned znát, že to není jen tak. Není to pou­ze leda­ja­ká mumie, ale je to mumie Egyptského kně­ze Ihmotepa, kte­rý pro svou lás­ku, hod­lal i zemřít. Spíše být zaži­va zasar­ko­fá­go­ván a ožrán maso­žra­vý­mi brou­ky - Skaraby.

Autor: