Štítky: CooBoo

0

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka...

big_cestovatelka-xQ8-3469530

Alexandra Brackenová - Cestovatelka

Etta byla vytr­že­na ze své­ho živo­ta a vho­ze­na do minu­los­ti, kde jaká­ko­liv její chy­ba může změ­nit budouc­nost. Po nevy­da­ře­ném poku­su zís­kat ast­ro­láb se ocit­ne sama na nezná­mém mís­tě v nezná­mém čase. Dostane se jí však pomo­ci od něko­ho, kdo už měl být dáv­no mrt­vý. Julian Ironwood, nevlast­ní brat Ettina milo­va­né­ho Nicholase, ji odve­de...

Ledová krev0

Elly Blakeová - Ledová krev

Ruby má zvlášt­ní dar. Dokáže ovlá­dat oheň. Ve svě­te, ve kte­rém žije, je však tato schop­nost smr­tel­ně nebez­peč­ná. Vláda totiž pat­ří lidem ovlá­da­jí­cím led, a ti se sna­ží Ohnivé zni­čit. Z toho důvo­du Ruby svou schop­nost skrý­vá. Někdo z ves­ni­ce ji ale udá, a tak pro ni při­jdou vojá­ci, aby ji zatkli. Snaží...

Sníh nebo popel0

Sara Raaschová - Sníh nebo popel

Jaro před šest­ná­sti lety doby­lo Zimní krá­lov­ství. Nyní má zni­če­ná země jedi­nou nadě­ji - osm pře­ži­vších, kte­ří se sna­ží zís­kat své krá­lov­ství za kaž­dou cenu zpět. Jednou z nich je i Meira, mla­dá dív­ka, kte­rá celý svůj život pře­ži­la jako uprch­lík. Nepoznala své rodi­če a byla vycho­vá­na jako váleč­ni­ce.  Ani to, že se...

Koruna1

Princezna má pouze jedno srdce

Princezna Eadlyn od své Selekce nic neče­ka­la.  S tím, že ji pod­stou­pí, sou­hla­si­la jenom kvů­li tomu, aby uklid­ni­la situ­a­ci v Illey, v zemi, kte­ré vlád­nou její rodičé. Třicetpět klu­ků při­šlo do palá­ce a Eadlyn zjis­ti­la, že jí na nek­te­rých z nich zača­lo zále­žet. Soutěž stá­le pokra­ču­je a prin­cez­na se musí roz­hod­nout, komu dá nejen svou ruku,...

Po zemi bloudím dál0

Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí

Lee Westfallová má lás­ky­pl­nou rodi­nu, domov, kte­rý milu­je a odda­né­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da. Kromě toho má ale i tajem­ství: doká­že v okol­ním svě­tě vycí­tit zla­to. Díky tomu doká­že rodi­ně zajis­tit bez­pe­čí a dosta­tek zásob. Čeho by ale člo­věk byl scho­pen, aby dív­ku s tako­vou mocí ovlá­dal?