Štítky: Comedy Club

Prima - 17.09.20180

Prima - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Carrie 2Vysokoškolačka Rachel dis­po­nu­je neo­vla­da­tel­nou smr­tí­cí silou. Není pro­to rad­no si s ní zahrá­vat... Americký h...

Autor:
Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

Autor:
Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Autor:
Prima - 10.09.20180

Prima - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrtelný úderOdborník na bom­by nási­lím donu­til Toma, aby zabil svou ženu. Ten je její smr­tí zni­čen. Možnost pomsty ho...

Autor:
Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Powerpuff GirlsV měs­teč­ku Townswille byd­lí tři dív­ky napros­to roz­díl­ných povah. Každá z nich je obda­ře­na něja­kou zvlá...

Autor:
Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zlo­či­nec pře­pad­ne kle­not­nic­tví - ale spí­še než o šper­ky jako by mu šlo o brut...

Autor:
Prima - 03.09.20180

Prima - 03.09.2018

Televizni pro­gram na 03.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZahrada pan­ství byla vždy míst­ní pýchou a rari­tou. Nová maji­tel­ka ji chtě­la komerč­ně vyu­ží­vat - a š...

Autor:
Prima - 02.09.20180

Prima - 02.09.2018

Televizni pro­gram na 02.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Příběh vražedkyněSára je odsou­ze­na za dvoj­ná­sob­nou vraž­du, kte­rou pod­le svých slov nespácha­la. Když nena­jde legál­ní z...

Autor:
Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...

Autor:
Prima - 27.08.20180

Prima - 27.08.2018

Televizni pro­gram na 27.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 27.08. 03:49 27.08. 06:20Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby se na čas usa­dí v blíz­kém domov...

Autor:
Prima - 26.08.20180

Prima - 26.08.2018

Televizni pro­gram na 26.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšet­řu­je vraž­du man­žel­ky boha­té­ho maji­te­le pan­ství. Jak se roz­růs­tá okruh pod...

Autor:
Prima - 25.08.20180

Prima - 25.08.2018

Televizni pro­gram na 25.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (8) -ST -W -HDJe těž­ké pát­rat po vra­ho­vi, když zmi­ze­la oběť... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál (1996). Hraj...

Autor:
Prima - 20.08.20180

Prima - 20.08.2018

Televizni pro­gram na 20.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruV Midsomeru se zase začí­ná vraž­dit! Šéfinspektor Barnaby se hned po dovo­le­né musí vrh­nout do řeše­ní...

Autor:
Prima - 19.08.20180

Prima - 19.08.2018

Televizni pro­gram na 19.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Adopce hrůzyTim a Cheryl se roz­hod­li ado­p­to­vat krás­nou hol­čič­ku. Netuší však, že ji chce její bio­lo­gic­ký otec zpět a ...

Autor:
Prima - 18.08.20180

Prima - 18.08.2018

Televizni pro­gram na 18.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (12) -ST -W -HDVrazi labo­ra­tor­ních zví­řat se neza­sta­ví ani před vraž­dou člo­vě­ka... Německý kri­mi­nál­ní ...

Autor:
Prima - 13.08.20180

Prima - 13.08.2018

Televizni pro­gram na 13.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Touha smr­ti 2Architekt Charles Bronson našel po smr­ti své ženy koneč­ně klid, ale když je zná­sil­ně­na a zavraž­dě­na i je...

Autor:
Prima - 12.08.20180

Prima - 12.08.2018

Televizni pro­gram na 12.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krvavá legendaV lesích poblíž fran­couz­ské­ho Lyonu úto­čí na turis­ty nezná­mé mon­strum. Vyšetřování uka­zu­je na to, že se...

Autor:
Prima - 11.08.20180

Prima - 11.08.2018

Televizni pro­gram na 11.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (3) -ST -W -HDKomisař Moser vyšet­řu­je vraž­du foto­gra­fa, zamě­ře­né­ho na sym­pa­tic­ké mla­dé muže... Německý...

Autor:
Prima - 06.08.20180

Prima - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 05.08.20180

Prima - 05.08.2018

Televizni pro­gram na 05.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZ mid­so­mer­ské inves­tič­ní spo­leč­nos­ti se ztrá­ce­jí pení­ze. Světlo na kon­ci toho­to tune­lo­vá­ní zkou­ší n...

Autor:
Prima - 04.08.20180

Prima - 04.08.2018

Televizni pro­gram na 04.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaBýt čest­ný se nevy­plá­cí. Když odváž­ný muž zasáh­ne na uli­ci pro­ti dvě­ma chu­li­gá­nům, skon­čí mrt­vý v kaluž...

Autor:
Prima - 30.07.20180

Prima - 30.07.2018

Televizni pro­gram na 30.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hon na čaro­děj­ni­ce -W -HDZemě je zde­ci­mo­va­ná morem a cír­kev­ní hod­nos­tá­ři věří, že je za to odpo­věd­ná dív­ka obvi­ně­ná z...

Autor:
Prima - 29.07.20180

Prima - 29.07.2018

Televizni pro­gram na 29.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrtící trikyOdborník na fil­mo­vé tri­ky Rollie Tyler je požá­dán poli­cií o pomoc při před­stí­ra­né „vraž­dě“ důle­ži­té­ho sv...

Autor:
Prima - 28.07.20180

Prima - 28.07.2018

Televizni pro­gram na 28.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěGori potře­bu­je Terzaniho pomoc při dopa­de­ní nové dro­go­vé mafie. Ruku k dílu při­lo­ží i Laura, ale ...

Autor:
Prima - 23.07.20180

Prima - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vinnetou: Poslední výstřelVinnetou a Old Shatterhand se vypra­ví do Santa Fé, aby zde s guver­né­rem jed­na­li o míru. Kla...

Autor:
Prima - 22.07.20180

Prima - 22.07.2018

Televizni pro­gram na 22.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
IdentitaUprostřed hro­zi­vé bouř­ky se setká­vá deset náhod­ných lidí v opuš­tě­ném mote­lu. Každý z nich má své děsi­vé tajem...

Autor: