Štítky: Christoph Waltz

0

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido (Christoph Waltz) se této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Avšak jeho koníč­kem i pra­cí je hle­dat sta­ré věci, kte­ré ješ­tě mohou pomoct lidem, kte­ří nema­jí na nové. A na sklád­ce obje­vu­je staré­ho roz­bi­té­ho kybor­ga. Dívku, kte­ré se jme­nu­je Alita (Rosa Salazar). Doktor Ido Alitu při­ve­de zpět k živo­tu. Spolu zjiš­ťu­jí, že si Alita...

Autor:
Jamesbons0

Spectre [60%]

James Bond se vra­cí již ve svém dva­cá­tém čtvr­tém dob­ro­druž­ství, ve kte­rém se po dlou­hých dese­ti­le­tích posta­ví opět zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ci Spectre. Znovu u toho je strůj­ce posled­ní­ho Bondova úspě­chu s názvem Skyfall, Sam Mendes. Povedlo se mu opět najít ten správ­ný střed mezi nápa­di­tou akcí a tem­ným pro­bí­rá­ním minu­los­ti elit­ní­ho špič­ko­vé­ho agen­ta brit­ské taj­né služ­by, nebo se po více­mé­ně klad­ně při­ja­tém pře­de­šlém díle sklouz­lo zpět ke kva­li­tám vyso­ce prů­měr­né­ho a nud­né­ho Quantum of Solace? Jaká je tedy ve výsled­ku v pořa­dí již...

Autor:
Chiswalz0

CHRISTOPH WALTZ

CHRISTOPH WALTZ zís­kal Oscara, cenu SAG, BAFTA, Zlatý glo­bus a cenu na fes­ti­va­lu v Cannes za svůj výkon v roli nacis­tic­ké­ho plu­kov­ní­ka Hanse Landy ve sním­ku Quentina Tarantina Hanebný pan­char­ti. Naposledy jsme Waltze moh­li spat­řit ve fil­mu Bůh masa­k­ru, adap­ta­ci diva­del­ní hry God of Carnage. Film reží­ro­val Roman Polanski a Waltz se v něm obje­vil po boku Kate Winslet, Jodie Foster a Johna C. Reillyho. Kromě toho jsme ho moh­li nedáv­no vidět ve fil­mu Tři muš­ke­tý­ři v režii Paula W. S. Andersona pro...

Autor:
DjangoJPG0

Nespoutaný Django - 80 %

Nový film Quentina Tarantina při­bli­žu­je své­ráz­ným způ­so­bem život na jihu Spojených stá­tů před vypuk­nu­tím občan­ské vál­ky. Černoch Django (Jamie Foxx) se postup­ně mění z kuráž­né­ho, ale nijak důvtip­né­ho otro­ka, v chla­pí­ka se srd­cem pra­vé­ho wes­ter­no­vé­ho hrdi­ny. Pro lás­ku je scho­pen udě­lat přes­ně tolik, kolik toho od správ­né­ho hrdi­ny lze na divo­kém zápa­du oče­ká­vat. Je odváž­ný, jez­dí na koni, stře­lec­kou muš­ku má přes­nou a pod drs­nou šlup­kou scho­vá­vá srd­ce plné lás­ky. Na ces­tě za milo­va­nou man­žel­kou Broomhildou (Kerry Washington)...

Autor:
DjangoJPG0

Nespoutaný Django - O FILMU

Cesta Nespoutaného Djanga na fil­mo­vá plát­na zača­la už před více než dese­ti lety, když sce­náris­tu a reži­sé­ra Quentina Tarantina popr­vé napa­dl hlav­ní hrdi­na toho­to sním­ku, Django. „Původním nápa­dem byla posta­va otro­ka, kte­rý se sta­ne lov­cem lidí a poté se pus­tí do boje s dozor­ci na plan­tá­žích,“ vzpo­mí­ná Tarantino. „Začal jsem psát a Django se mi zhmot­nil pod ruka­ma. Na začát­ku to byl pros­tý oby­čej­ný otrok. Ale jak jsem pokra­čo­val ve psa­ní, odha­lo­val se mi stá­le důklad­ně­ji.“ Ačkoliv se Nespoutaný...

Autor:
Zelený sršeň (The Green Hornet)0

Zelený sršeň (The Green Hornet)

Přináším krát­kou recen­zi na prv­ní letoš­ní film, kte­rý jsem zhléd­la v kině :). The Green Hornet mě na roz­díl od mno­ha jiných divá­ků nadchnul, jakož­to jis­tý pokra­čo­va­tel skvě­lé­ho fil­mu Kick-Ass v rám­ci žán­ru „kome­di­ál­ní­ho komik­so­vé­ho fil­mu“.

Autor: