Štítky: Christoph Waltz

Jamesbons0

Spectre [60%]

James Bond se vra­cí již ve svém dva­cá­tém čtvr­tém dob­ro­druž­ství, ve kte­rém se po dlou­hých dese­ti­le­tích posta­ví opět zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ci Spectre. Znovu u toho je strůj­ce posled­ní­ho Bondova úspě­chu s názvem Skyfall, Sam Mendes. Povedlo se mu opět najít ten správ­ný střed mezi nápa­di­tou akcí a tem­ným pro­bí­rá­ním minu­los­ti elit­ní­ho špič­ko­vé­ho agen­ta brit­ské taj­né...

Autor:
Chiswalz0

CHRISTOPH WALTZ

CHRISTOPH WALTZ zís­kal Oscara, cenu SAG, BAFTA, Zlatý glo­bus a cenu na fes­ti­va­lu v Cannes za svůj výkon v roli nacis­tic­ké­ho plu­kov­ní­ka Hanse Landy ve sním­ku Quentina Tarantina Hanebný pan­char­ti. Naposledy jsme Waltze moh­li spat­řit ve fil­mu Bůh masa­k­ru, adap­ta­ci diva­del­ní hry God of Carnage. Film reží­ro­val Roman Polanski a Waltz se v něm obje­vil...

Autor:
DjangoJPG0

Nespoutaný Django - 80 %

Nový film Quentina Tarantina při­bli­žu­je své­ráz­ným způ­so­bem život na jihu Spojených stá­tů před vypuk­nu­tím občan­ské vál­ky. Černoch Django (Jamie Foxx) se postup­ně mění z kuráž­né­ho, ale nijak důvtip­né­ho otro­ka, v chla­pí­ka se srd­cem pra­vé­ho wes­ter­no­vé­ho hrdi­ny. Pro lás­ku je scho­pen udě­lat přes­ně tolik, kolik toho od správ­né­ho hrdi­ny lze na divo­kém zápa­du...

Autor:
DjangoJPG0

Nespoutaný Django - O FILMU

Cesta Nespoutaného Djanga na fil­mo­vá plát­na zača­la už před více než dese­ti lety, když sce­náris­tu a reži­sé­ra Quentina Tarantina popr­vé napa­dl hlav­ní hrdi­na toho­to sním­ku, Django. „Původním nápa­dem byla posta­va otro­ka, kte­rý se sta­ne lov­cem lidí a poté se pus­tí do boje s dozor­ci na plan­tá­žích,“ vzpo­mí­ná Tarantino. „Začal jsem psát a Django se...

Autor:
Zelený sršeň (The Green Hornet)0

Zelený sršeň (The Green Hornet)

Přináším krát­kou recen­zi na prv­ní letoš­ní film, kte­rý jsem zhléd­la v kině :). The Green Hornet mě na roz­díl od mno­ha jiných divá­ků nadchnul, jakož­to jis­tý pokra­čo­va­tel skvě­lé­ho fil­mu Kick-Ass v rám­ci žán­ru „kome­di­ál­ní­ho komik­so­vé­ho fil­mu“.

Autor: