Štítky: Charlize Theron

Atomoc0

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Je rok 1989 a v Evropě prá­vě pro­bí­há stu­de­ná vál­ka, kde na jed­né stra­ně sto­jí Sovětský svaz a jeho sate­lit­ní stá­ty, na stra­ně dru­hé Spojené stá­ty ame­ric­ké a jejich spo­jen­ci. Toto obdo­bí trvá od roku 1947 a v roce 1989 nikdo netu­ší, jak dlou­ho ješ­tě trvat bude. Mezi zúčast­ně­ný­mi je i Lorraine Broughton, mla­dá a krás­ná žena, ale...

Autor:
Zimni0

Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

Abych byl upřím­ný, před čtyř­mi lety, kdy do kin dora­zi­la Sněhurka a lovec, jsem byl poměr­ně nad­še­ný. V zápla­vě rema­keů a růz­ných moder­ni­za­cí kla­sic­kých látek tahle vypa­da­la pří­liš absurd­ně na to aby fun­go­va­la. A přes­to se tak sta­lo. Dospělejší vari­an­ta pří­bě­hu těží­cí z té pořád­né bloc­kbuste­ro­vé fazo­ny doká­za­la z pří­bě­hu Sněhurky udě­lat pří­mo­ča­rou fan­ta­sy zále­ži­tost, kte­rá...

Autor:
TemneKouty0

Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%

Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kou­ty je Libby Day (Charlize Theron), kte­rá před tři­ce­ti lety zaži­la masa­kr své vlast­ní rodi­ny, za nějž byl odsou­zen k doži­vot­ní­mu věze­ní její star­ší bra­tr Ben. Dosud žila z finanč­ních milo­da­rů sym­pa­ti­zu­jí­cích dob­ro­din­ců (a také jí vyšla auto­bi­o­gra­fic­ká kni­ha), ale nyní je finanč­ně na dně. Přijme pro­to peněž­ní odmě­nou pod­mí­ně­nou...

Autor:
Charlize Theronová0

Charlize Theronová

Charlize Theronová (* 7. srp­na 1975 Benoni) je jiho­af­ric­ká hereč­ka, pro­du­cent­ka a model­ka, zná­má role­mi v bio­gra­fic­kém fil­mu Zrůda, za kte­rý obdr­že­la Oscara a Zlatý gló­bus, a z dra­ma­tu Pravidla moštár­ny.

Autor:
Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %0

Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %

Píše se rok 1882 a život na Divokém zápa­dě je plný nebez­pe­čí. Když se poda­ří unik­nout stře­le něja­ké­ho pis­tol­ní­ka, čeká na člo­vě­ka smrt v sed­le, kous­nu­tí jedo­va­tým hadem nebo potup­ná smrt od indi­á­nů. Není pro­blém dostat se rych­le do hro­bu.  Ale Albert (Seth MacFarlane) o žád­ný z uve­de­ných kon­ců nesto­jí. Žije u rodi­čů, živí se...

Autor:
recenze-snehurka-a-lovec0

Snow White and the Huntsman (2012) - Hodnocení: 7/10

Příběh o dív­ce s pokož­kou ble­dou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi kaž­dé malé dítě. Ale jak je zvy­kem u dneš­ní adap­ta­cí s předlou­hou má toto dílo spo­leč­né jen pra­má­lo. Co je jiné­ho? Lovec v podá­ní Thora dostá­vá tolik pro­sto­ru, že si dokon­ce vyslou­žíl býti v názvu. Trpaslíci mají blíz­ko ke svým bra­tran­cům...

Autor:
Prometheus0

Prometheus (2012)

Prometheus byl dlou­ho oče­ká­va­ným sním­kem. Režisér Scott se v něm měl vrá­tit takřka k počát­kům své slav­né fil­mo­vé tvor­by a tema­tic­ky navá­zat na legen­dár­ní­ho Vetřelce z kon­ce sedm­de­sá­tých let. Kdo však čekal sní­mek, kte­rý bude mil­ní­kem svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a hra­vě se ono­mu Vetřelci vyrov­ná, tak ten musí být zkla­mán. Do stej­né řeky se dva­krát vstu­pu­je...

Autor:
Hancock0

Hancock

Když se spo­jí býva­lý herec z Chicago Hope a sou­čas­ně zruč­ný reži­sér (Vítejte v džun­g­li, Království) Peter Berg s nej­vět­ší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nos­ti Willem Smithem, čeká­te, že Vám jejich spo­lu­prá­ce při­ne­se výteč­nou podí­va­nou, kte­rá vás uspo­ko­jí ve všech ohle­dech. Tentokráte se nám, ale něco troš­ku zvrt­lo a mís­to špič­ko­vé lahůd­ky se dočká­te spí­še sluš­ně odve­de­né...

Autor:
0

DEVIL’S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT

Označení horror je pro tenhle film hlou­pě zjed­no­du­šu­jí­cí a uchý­lil jsem se k němu v hla­vič­ce pro­to, že mě nic lep­ší­ho nena­padlo. Ve fil­mo­vé data­bá­zi (vyni­ka­jí­cí mís­to, zvlášť dopo­ru­ču­ji) zase Ďáblova advo­ká­ta hodi­li do jed­no­ho pyt­le s akč­ní­mi fil­my; fak­tem je, že dnes žád­ný film nepo­strá­dá akci -- jen­že v tako­vém pří­pa­dě se jich vět­ši­na...

Autor: