Štítky: Charles Aitken

Vsechno0

Všechno nejhorší

Film o člo­vě­ku, kte­rý se sekl v čase a pro­ží­vá jeden a ten samý den pořád a pořád doko­la. Trochu otře­pa­né téma, při jehož zmí­ně­ní mno­hým z nás vyvsta­ne vzpo­mín­ka na celo­svě­to­vě zná­mý film Na hrom­ni­ce o den více s Billem Murraym v hlav­ní roli. Možná prá­vě díky úspě­chu této kome­die z roku 1993 ješ­tě stá­le vzni­ka­jí fil­my s podob­nou téma­ti­kou. Novinkou...